Etiket: "ekonomi"

Ekonomi

İç ve Dış Ekonomik Denge Açıkları

Açık (iç ve dış ekonomik denge açıkları): Bir ekonomide iki alt denge vardır: İç ekonomik denge ve dış ekonomik denge. İç ekonomik denge ikiye ayrılır. İlki özel kesim dengesidir. Tasarruf (S) yatırım (I) dengesi de denilen bu dengeyi şöyle…
Mikroekonomi

Arz ve Talep

Mikroekonomi teorisinde, arz ve talep arasındaki karşılıklı dengeye dayanan ekonomi modeli, rekabet içindeki piyasalardaki ürünlerin fiyatlarını ve satışlarını tanımlamak, açıklamak ve tahmin etmek için, Alfred Marshall ve Leon Walras tarafından…
Makroekonomi

Makro İhtiyati Politikalar

Makro İhtiyati Politikalar (Macroprudential Policy): Sistemik riski azaltmak amacıyla finansal sektöre yönelik düzenlemeler bütününü ifade eder. 2008 Küresel Finans Krizi sonrasında finansal sistemdeki istikrarsızlığın ekonomiye yansımalarının ve hane…
Ekonomi

Cari Hesap

Cari hesap, Türk lirası veya döviz (yabancı para) cinsinden açılabilen ve istendiği anda kısmen veya tamamen geri çekilebilen karşılığında hesap sahibine faiz, kâr veya hangi nam altında olursa olsun bir bedel ödeme zorunluluğu olmayan hesaplardır. Bir…
Ekonomi

Parasalcılık

Parasalcılık (Monetarizm), büyük ölçüde, 1976 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Amerikalı iktisatçı Milton Friedman tarafından geliştirilmiş bir teoridir. Friedman, 1976 yılında "Paranın Miktar Teorisi Üzerine Çalışmalar" başlıklı, editörlüğünü…
Ekonomi

Para

Para, mal ve hizmetlerin değiş-tokuşu için kullanılan araçlardan en yaygın olanı. Para sözcüğü ile genellikle madenî para ve banknotlar kastedilmekle birlikte; ekonomide, vadesiz mevduatlar ve kredi kartları da parayı meydana getiren unsurlardan…
Ekonomi

Madeni Para

Madeni para veya eski dilde sikke; altın, gümüş, bakır, bronz, alüminyum vb. madenlerin alaşımından yapılan para. İlkel çağlardan beri ticarette geçerli olan değiş-tokuş yöntemleri yerine, daha kullanışlı bir değişim aracı olarak icad edilmiştir. Sikke…
Ekonomi

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPB): TSPB, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 15 Aralık 1999 tarihli ve 4487 sayılı Kanunla eklenen 40/B ve 40/C maddelerine dayanılarak, Türkiye'de sermaye piyasasında aracılık faaliyetinde…
Ekonomi

Sermaye Piyasası Kurulu

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), idari ve mali özerkliğe sahip düzenleyici ve denetleyici bir kamu kurumudur. 1981 yılında 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile kurulmuştur. Sermaye Piyasası Kurulunun amacı; Sermaye Piyasası Kanunu'nun 1. maddesinde…
Anlam Ayrımı

Sermaye

Bu anlam ayrımı sayfası "Sermaye" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Sermaye şu anlamlara gelebilir: Ekonomi bilimindeki sermaye kavramı ile finans bilimindeki sermaye farklıdır. Sermaye…
Ekonomi

Banknot

Banknot (Banknote): Taşıyana, üzerinde yazan miktarın ödenmesinin, çıkaran kuruluş tarafından garanti edildiği faiz taşımayan kıymetlerdir. Yasal ödeme aracıdır. TCMB, Türk lirası banknot basmaya yetkili tek kurumdur. Para icat edilmeden önce, deniz…