Sanat | Sanat Akımları

Kategori: "Sanat Akımları"

Sanat Akımları

Sürrealizm Sanat Akımı

Gerçeküstücülük anlamına gelen Sürrealizm, Fransada ortaya çıkmıştır. Akımın ortaya çıkmasındaki en büyük etken Dadaizm akımıdır. Sürrealizmin kurucusu André Breton’dur. Breton, 1924 yılında Sürrealizmin ilkelerini ” Sürrealizm Manifesto” adı altında…
Sanat Akımları

Ekspresyonizm Sanat Akımı

Ekspresyonizm (Dışavurumculuk): 20. Yüzyıl, sanayi ve teknoloji alanlarında sayısız icat ile psikoloji, sosyal bilimler ve fende çığır açıcı gelişmelerle başladı. Albert Einstein’in Görecelik Kuramı, Sigmund Freud’un psikanalizi geliştirmesi, röntgen…
Sanat Akımları

Natüralizm Sanat Akımı

Natüralizm ya da doğalcılık; felsefe, sanat ve edebiyatta doğal Dünya'yı temel alan çeşitli akımlara verilen ortak ad. Bu akımların takipçilerine natüralist denir. Bunun yanı sıra doğa tarihi ile uğraşan bilim insanlarına da natüralist denir. Edebiyatta…
Sanat Akımları

Realizm Sanat Akımı

Realizm (Gerçekçilik), 19. yüzyılın ikinci yarısında romantizmin aşırı duygusallığına tepki olarak ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. 19. yüzyılda bilim alanında önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bilim adamlarının yaptıkları gözlemler ve deneyler, bilimin…
Sanat Akımları

Neoplastisizm Sanat Akımı

Piet Mondrian'ın kurduğu, ilkel renkler ve basit geometrik biçimler arsındaki ilişkileri araştıran akım. Neoplastisizm, Kübizm'den çıkmıştır. Mondrian'ın 1912'den 1917'ye kadar süren kuramsal ve plastik araştırmalarının sonucudur. Dik açı ile üç ilkel…
Sanat Akımları

Naif Sanat

Naif sanat, çocuksu bir basitlik taşıyan bir sanat türüdür. Tür olarak primitif sanatla oldukça benzeşir. Naif sanatın çok az sanat eğitimi almış, ya da hiç eğitim almamış insanlar tarafından yaratılmış olduğunu söylemek bu türü fazlasıyla basite…
Sanat Akımları

Süprematizm Sanat Akımı

Süprematizm, soyut geometriciliği benimseyen bir resim anlayışıdır. Bu terimi Kazimir Maleviç kendi geometrik soyutlaması için kullanmıştır. Maleviç 1913'te sanatı objeye bağlı görüşten kurtarmaya çalışmıştır, bunu da kübizmin ışığında yapmıştır.…
Sanat Akımları

Fütürizm Sanat Akımı

Fütürizm (Gelecekçilik), 20. yüzyılın başlarında İtalya'da ortaya çıkan bu akım, daha sonra bütün Avrupa'ya yayılmıştır. Fütürizm, modern yaşantının verdiği heyecanlardan doğan bir edebiyat akımıdır, yenileşmenin tüm olanaklarına açılan bir yönelmedir.…
Sanat Akımları

Dadaizm Sanat Akımı

Dada, Dadaizm veya Dadacılık I. Dünya Savaşı yıllarında başlamış kültürel ve sanatsal bir akımdır. Dada Dünya Savaşının barbarlığına, sanat alanındaki ve gündelik hayattaki entelektüel katılığa ve erotizme bir protesto olmuştur. Mantıksızlık ve varolan…
Sanat Akımları

Empresyonizm Sanat Akımı

Empresyonizm (İzlenimcilik): Her ne kadar dilimize izlenimcilik olarak geçmişse de, anlam olarak izlenim, Empresyonizm’i karşılamamaktadır. Bunun yerine “İntibağcılık” demek daha doğru olur. Empresyonizm, 19. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkan ve bütün…
Sanat Akımları

Romantizm Sanat Akımı

1790'dan yaklaşık 1850'ye kadar Avrupa'da edebiyatın müziğin felsefenin görünümünü köklü bir şekilde değiştiren ve resimde bir yenilenmeye yol açan romantizm (fr. romantisme), belli bir tanıma girmeyen niteliğini korumakla beraber, var olmanın özgür bir…
Sanat Akımları

Barok

Barok, Avrupa'da yaygınlaşan sanatta bir anlatım biçimidir. Barok kelimesi, İtalyanca düzensiz inci anlamına gelen barroco sözcüğünden türemiştir. Barok sözcüğü, birbirinden ayrı iki şeyi tanımlar; sanat tarihinde, Rönesans ile klasikçilik arasında…