Arşivler: "Nisan 2021"

Matematik Teoremleri

Süreklilik Hipotezi

Bütün sonsuzlar eşit değildir. 19. yüzyılın sonunda Alman matematikçi Georg Cantor'un ispatından beri gerçel sayılar'ın sayısının doğal sayılar'ınkinden fazla olduğu biliniyor. Daha da doğrusu gerçel sayılar'ın sayısının doğal sayılar'ın alt kümelerinin…
Matematik Teoremleri

Riemann Hipotezi

Riemann hipotezi (Riemann zeta hipotezi olarak da bilinmektedir), matematik alanında ilk kez 1859 yılında Bernhard Riemann tarafından ifade edilmiş ve henüz çözülmemiş bir problemdir. Bu hipotez kısaca şöyledir: Bazı pozitif tamsayıların kendilerinden…
Matematik Teoremleri

P ile NP Arasındaki İlişki

P harfi "polynomial", NP harfleri ise "non-deterministic polynomial" ifadelerini temsil eder, Türkçe karşılıkları "polinom" ve "belirleyici olmayan polinom"dur. "P eşittir NP?" ise Hesaplama Teorisi'nin…
Matematik Teoremleri

Goldbach Sanısı

Sayılar kuramında Goldbach sanısı, "2'den büyük her çift sayı, iki asal sayının toplamı şeklinde yazılabilir" iddiasıdır. Çözülememiş en eski matematik problemlerinden biridir. Bilgisayarda yapılan deneyler tarafından çok büyük sayılara kadar…
Matematik Teoremleri

Gödel'in Eksiklik Teoremi

Ünlü matematikçi Hilbert, matematikteki tüm ispatların, belli bir yöntemle, yani aksiyomatik bir sistem vasıtasıyla, elde edilebileceğini düşünüyordu ve bu doğrultuda çalışmalarına başladı. Temel aritmetikteki tüm doğruları, aksiyomlarından…
Matematik Teoremleri

Poincare Sanısı

Topolojide Poincaré sanısı, Fransız matematikçi, fizikçi ve filozof Henri Poincaré'nin 1904 yılında ortaya attığı teoremdir. Bu teoreme göre, tıkız, kenarı olmayan, deliği olmayan (basit bağlantılı) üç boyutlu bir çokkatlı, yalnızca üç boyutlu bir küre…
Sayılar

Doğal Sayılar

Doğal sayılar, N= { 0,1,2,3,4,5,6,7,...} şeklinde sıralanan tam sayılardır. Negatif değer almazlar. Bazı kaynaklarda "0" doğal sayı olarak alınmaz. Matematikte hala sıfırın bir doğal sayı alınıp alınmayacağı tartışma konusudur, ancak eğer…
Sayılar

Tam Sayılar

Tam sayılar veya tamsayılar, doğal sayılar (0, 1, 2, 3, …) ile bunların negatif değerlerinden (…, -3, -2, -1) oluşan sayı kümesi. Kesirsiz ve ondalıksız sayıların tamamı tam sayılardır. "-0" sayısı "+0" sayısına eşit olduğundan ayrı…
Sayılar

Çift ve Tek Sayılar

Parite, matematikte herhangi bir tamsayının çift ya da tek olması durumudur. Çift sayılar, 2 ile kalansız bölünebilen (2'nin tam katı olan) sayılardır. Tek sayılar ise 2 ile kalansız bölünemeyen (2'nin tam katı olmayan) sayılardır. Örneğin onluk…
Sayılar

Rasyonel Sayılar

Rasyonel kelimesi İngilizcedeki rational olup İtalyanca quoziente, "quotient" kelimesinin baş harfi olarak Q işareti ile gösterilir. Rasyonel sayılar ya da oranlı sayılar, iki tam sayının birbirine oranı ile ifade edilebilen sayıların…
Sayılar

İrrasyonel Sayılar

İrrasyonel sayılar, rasyonel sayılar kümesine dahil olmayan gerçel sayılardır. Kesir olarak ifade edilemeyen bu sayılara π, e ve (img:1) örnek verilebilir. Q' veya I ile gösterilir. Bu sayılar belli bir düzeni olmaksızın sonsuza kadar devam eden ondalık…
Sayılar

Cebirsel Sayılar

Cebirsel sayılar, katsayıları tam sayılar olan bir polinomun kökü olarak ifade edilebilen sayılardır. Örneğin tüm rasyonel sayılar aynı zamanda bir cebirsel sayıdır; hepsi nx-m=0 şeklindeki bir polinomun köküdür. Sanal bileşeni olan sayılar da cebirsel…
Sayılar

Devirli Sayılar

Devirli sayılar, aritmetikte kesirli sayıların bir gösterim şeklidir. Kesrin, belli bir rakamdan sonra tekrar edip, periyodikleşmesi sonucu oluşur. Örneğin; 1/3 = 0.33333... veya 0.3. Eğer bir devirli sayıda 0 rakamı devrediyorsa, bu sayı devirli sayı…
Sayılar

Reel Sayılar

Matematikte reel sayılar (gerçel ya da gerçek sayılar) kümesi, oranlı sayılar (rasyonel sayılar) kümesinin evrim sürecinden elde edilen bir varsayım kombinasyonudur. Reel sayılar kümesi R sembolüyle gösterilir. Her oranlı sayı (rasyonel sayı) bir gerçek…
Sayılar

Karmaşık Sayı

Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir de sanal kısımdan oluşan bir nesnedir. a ve b sayıları gerçek olursa karmaşık sayılar şu biçimde gösterilirler: z = ɑ + i b Genel olarak karmaşık sayılar için "z" harfi kullanılır. i² = -1 özelliğini…
Sayılar

Aşkın Sayı

Matematikte cebirsel olmayan herhangi bir karmaşık sayıya aşkın sayı denir. Diğer bir deyişle, katsayıları tamsayı (ya da rasyonel) olan bir polinomun kökü olamayan reel sayılara aşkın sayı denir. Buradan, tüm aşkın sayıların irrasyonel olduğu sonucuna…
Sayılar

Dördey

Matematikte, dördeyler (ya da kvaterniyon, kuaternion, dördübir), karmaşık sayılar cisminin değişmesiz genişletmesidir. İlk defa İrlanda'lı matematikçi Sir William Rowan Hamilton tarafından 1843 yılında tanımlanmış, ve 3 boyutlu uzaydaki matematiğe…
Sayılar

Hiperbolik Sayılar

Gerçel sayılarda olmayan ve karesi 1 olan bir sayının kümeye katılmasıyla üretilen kümeye hiperbolik sayılar kümesi denir. Tıpkı karmaşık sayılarda olduğu gibi, hiperbolik sayılar a+hb şeklinde yazılabilen sayılardır, ancak karmaşık sayılardan tek farkı…
Sayılar

Çifte Karmaşık Sayılar

Çifte karmaşık sayılar birkaç şekilde tanımlanabilir. En yaygın tanımı iki farklı karmaşık sayı kümesinin birleştirimi olduğu için küme çifte karmaşık sıfatını almıştır. İki tane karmaşık birimi olan ya da bir tane hiperbolik iki tane de karmaşık birimi…
Sayılar

Nicel Sayı

Matematikte, kardinal sayılar ya da nicel sayılar, kısaca kardinaller; bir kümenin kardinalitesi ya da nicesi olarak bilinen büyüklüğünü göstermek için kullanılan sayılardır. Sonlu kümelerde kardinalite, kümenin öğe sayısını gösteren doğal bir sayıdır.…
Sayılar

Sıral Sayılar

Sıral sayılar, soyut matematikte, tümevarımsal kümelerin bir genellemesi olarak George Contor tarafından verilmiştir. Principia Mathematica tanımı: Bir sıral sayı burada denklik sınıflarıyla tanımlanır. Bir sıral sayı, iyi sıralı kümelerin sıral-denklik…
Sayılar

P-sel Sayılar

p-sel sayılar, rasyonel sayıların p-sel norma göre genişletilmesiyle elde edilirler, p-sel sayılar cismi geleneksel olarak Qp simgesiyle gösterilir. Her p-sel sayı, p bir asal sayı ve k bir tam sayı olmak üzere z ε Qp için şeklinde, αi katsayılarının 0…
Sayılar

Bileşik Sayı

Bileşik sayı: Bileşik sayı, en az iki asal sayının çarpımı olarak yazılabilen pozitif tam sayıdır. Tanım olarak, 1'den büyük her tam sayı ya asal ya da bileşik sayıdır. 0 ve 1 ne bileşik, ne de asal sayılardır. Örnek olarak, 14 bir bileşik sayıdır…
Sayı Nedir?
Sayılar

Sayı Nedir?

Sayı, bir çokluğu belirtmek için kullanılan soyut birimdir. Modern matematikte büyüklük belirtilmediği durumda geleneksel sayıların çeşitli özelliklerine benzer özellikler taşıyan nesnelere de sayı denmektedir. Sayıları yazılı olarak göstermek için…
Matematik

Açı Nedir?

Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı denir. Başlangıç noktaları aynı iki ışının birleşmesiyle oluşan geometrik şekillere açı köşesi denir ve bu açı köşesinden bir birim uzaklıkta ölçülen yaya açı denir. Işınların kesiştiği noktaya…
Matematik

Açıortay

Üçgenin bir açısını ortalayan ışının, köşe ile kenar arasında kalan doğru parçasına açıortay denir. Üçgenin iç açı ortayları iç bölgede bir noktada kesişir. Açıortay, geometride bir açıyı iki eşit açı şeklinde bölen yapıdır. Bir açıya teğet tüm…
Matematik

Ağırlık Merkezi

Ağırlık merkezi: Bir üçgende üç kenarortay bir noktada kesişir. Kesim noktasına ağırlık merkezi denir. Ağırlık merkezi G ile gösterilir. Bir cismin moleküllerine etki eden yerçekimi kuvvetlerinin bileşkesinin uygulama noktasına ağırlık merkezi denir.…
Matematik

Alt Küme

Alt küme: A ve B iki küme olmak üzere A nın her elamanı B nin de elemanı oluyorsa A ya B nin alt kümesi denir. B ye de A nın kapsayan kümesi denir. Her küme kendisinin bir alt kümesidir. Boş küme her kümenin bir alt kümesidir. Alt küme sayısı: Kümenin…
Sayılar

Asal Sayılar

Asal sayılar: 1 ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısı ile bölünemeyen 1 den büyük tam sayılara asal sayılar denir. {2,3,5,7,11,…} kümesinin elemanları birer asal sayıdır. 2 den başka çift asal sayı yoktur. Asal sayılar, sadece iki pozitif tam sayı…
Matematik

Asal Çarpanlara Ayırma

Asal çarpanlara ayırma: Bir sayıyı asal çarpanlarının çarpımı olarak yazmaya asal çarpanlara ayırma denir. Sayı asal çarpanlarına ayrılırken, en küçük asal sayı olan 2’den başlayarak sırasıyla (2,3,5,7,11,13… asal sayılarına bölünür. Bölüm 1 oluncaya…
Sayılar

Aralarında Asal Sayılar

Aralarında asal sayılar: 1 den başka pozitif ortak böleni olmayan sayma sayılarına aralarında asal sayılar denir. Örnek : 4 ile 9 aralarında asaldır. 7 ile 11 aralarında asaldır.
Sayılar

Ardışık Sayılar

Ardışık sayılar: Kendisinden önce ve sonra gelen sayılara bir kural ile bağlı olan sayılara ardışık sayılar denir. Sayılabilir sayı kümelerinin belirli bir kural altında birbirini izleyen elemanları. Örneğin -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 sayıları yedi ardışık…
Matematik

Aritmetik Ortalama

Aritmetik ortalama: Verilen sayı dizisindeki terimlerin toplamının, terim sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Aritmetik ortalama, bir sayı dizisindeki elemanların toplamının eleman sayısına bölünmesi ile elde edilir. İstatistik bilim dalında hem…
Matematik

Ayrık Küme

Ayrık küme: Ortak elemanı olmayan kümelere ayrık kümeler denir. İki küme arasında ortak veya beraber kullanılan eleman yoksa ayrık kümelerdir. Kesişimleri boş kümedir.
Matematik

Basamak (matematik)

Basamak: Bir sayıda rakamların yazıldığı yerlere denir. Bir doğal sayıyı oluşturan rakamlardan her birinin bulunduğu haneye basamak denir. Basamak değeri: Rakamların, sayıda bulunduğu basamağa göre gösterdiği değerlere denir. Rakamların sayıda bulunduğu…
Matematik

Kesirler ve Çeşitleri

Kesirler ve çeşitleri (Basit kesir, bileşik kesir, tam sayılı kesir) Kesir: Bir bütünün eş parçalarını gösteren, a/b şeklinde yazılabilen ifadelere kesir denir. Kesirleri gösterirken ortaya kesir çizgisi çizilir, çizginin üstünde pay, altında payda…
Matematik

Binom Açılımı

Binom açılımı: (x ± y)n nin x ile y kuvvetlerinin toplamı ve çarpımı şeklinde yazılmasına binom açılımı denir. Matematikte binom açılımı, iki sayının toplamının üslü ifadesinin açılımıdır.
Matematik

Cebir

Cebir, parçalanmış veya birleşmesi gereken parçalar anlamına gelir. Bu kelimelere sayı teorisi, geometri ve analiz de dahildir. Matematik ilkokul işlemlerinden çember daire alanları bulmaya kadar gider. Kolay olan matematik ilkokul (öncül matematik),…
Matematik

Soyut Cebir

Soyut cebir veya soyut matematik, matematiğin bir alanı olup, cebir, vektör uzayı, modüller, alanlar, halkalar gibi cebirsel yapılar üzerinde çalışır. Bazı yazarlar günümüzde, "soyut cebir" yerine "cebir" terimini kullanmaktadır.…
Matematik

Çap

Çap: Merkezden geçen kirişe çap denir. En büyük kiriş çaptır. Çap, bir çemberin merkezinden geçen ve çemberi iki eşit parçaya bölen doğru çizgisine verilen addır ve yarıçap'ın 2 katı uzunluğundadır. π (pi) ile çarpılırsa o çemberin çevresi bulunur.
Matematik

Çember

Çember: Bir düzlemde, sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların kümesine çember denir. Çember, düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesinin oluşturduğu yuvarlak, geometrik şekil. Çemberin çevrelediği 2 boyutlu alana daire…
Matematik

Çeşitkenar Üçgen

Çeşitkenar üçgen: Kenarları farklı uzunlukta olan üçgenlerdir. Üçgenleri açı ölçülerine veya kenar uzunluklarına göre sınıflandırabilmekteyiz. Her iki sınıflandırma içerisinde de çeşitkenar üçgenin yerini bulması mümkün. Bir üçgenin üç kenarının üçü de…
Matematik

Çevre Açı

Çevre açı: Köşesi bir çember üzerinde bulunan ve kenarları birer kiriş olan açıya çevre açı denir. Ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir.
Matematik

Çift Sayı

Çift sayı: n bir tam sayı olmak şartıyla; 2n genel ifadesiyle belirtilen tam sayılardır. Diğer bir ifade ile 2 ile bölündüğünde kalanı 0 olan tam sayılara çift sayı denir. Çift sayılar kümesi : Ç={….,-4,-2,0,2,4,…} şeklinde gösterilir.
Matematik

Çözümleme

Çözümleme: Bir sayı, kendi basamağındaki rakamın basamak değeri ile çarpılıp toplanması ile bulunur. Örnek : a,b,c birer rakam olmak üzere, ab=10a+b {ab iki basamaklı sayı} veya abc=100a+10b+c {abc üç basamaklı bir sayı}
Matematik

Daire (matematik)

Çember tarafından sınırlandırılan düzemsel alana, daire denir. Daire: Çember ile, çemberin iç bölgesinin birleşimine daire denir. Dairenin alanı: Yarıçapın karesinin π (Pi) sayısı ile çarpımına eşittir. Dairenin çevresi: π (Pi) sayısının (yaklaşık 3,14)…
Matematik

Dairesel (Dönel) Permütasyon

Dairesel (Dönel) Permütasyon: n elemanlı bir kümenin elemanlarının, bir çemberin etrafında birbirine göre farklı dizilişlerinden her birine, dairesel permütasyon denir. Uyarı Bu madde bir taslak maddedir, madde içeriğini geliştirerek katkıda bulunun.
Matematik

Denk Küme

Denk küme: Eleman sayıları eşit olan kümelere denk kümeler denir. (Elemanları birebir eşlenebilir.) Eşit kümeler denktir. Denk kümeler eşit olmayabilir. Denk kümede sadece eleman sayısının eşit olması yeterlidir. Eşit kümede ise kümenin elemanları da…
Matematik

Denklem

Denklem Çözüm kümesi R olmayan R nin bir alt kümesi olan açık önermelere denklem denir. Denklem, iki niceliğin eşitliğini gösteren bağıntıdır. Araya (=) işareti konularak ifade edilir. Denklemlerde eşitlik değişkenin belirli değerleri için sağlanır.…
Matematik

Deltoid (matematik)

Deltoid Bitişik iki kenarı birbirine eş, diğer bitişik iki kenarı da birbirine eş olan dörtgene denir. Öklid geometrisinde deltoid, tabanları çakışık iki ikizkenar üçgenin oluşturduğu dörtgendir. Deltoidin Özellikleri Eğer bir dörtgen aşağıdaki…
Matematik

Matris (matematik)

Matris: Matematikte matris veya dizey, dikdörtgen bir sayılar tablosu veya daha genel bir açıklamayla, toplanabilir veya çarpılabilir soyut miktarlar tablosudur. Dizeyler daha çok doğrusal denklemleri tanımlamak, doğrusal dönüşümlerde (lineer…
Matematik

Yüzey

Yüzey: Yüzey, matematikte ve özellikle topolojide iki boyutlu çokkatlı. İki gerçel değişkenli ve gerçel değerli bir fonksiyonun üç boyutlu uzayda (R³) grafiği tipik yüzey örneğidir. Ayrıca Dünya yüzeyi, bir yumurtanın kabuğu, bir simit birer yüzeydir.…
Matematik

Paralel

Paralel: Paralel, uzunluğu boyunca birbirinden eşit uzaklıkta bulunan doğru ya da düzlemlerin birbirlerine göre durumlarını tanımlamakta kullanılan bir sıfat. Parallellik Öklid evreninde mümkündür ve Öklid'in paralel aksiyomunun temelini oluşturur.…
Matematik

Faktöriyel

Faktöriyel: Faktöriyel, matematikte, sağına ünlem işareti konulmuş sayıya verilen isim, daha genel olan Gama Fonksiyonu'nun tam sayılarla sınırlanmış özel bir durumudur. 1'den başlayarak belirli bir sayma sayısına kadar olan sayıların çarpımına o…
Matematik

Primoriyel

Primoriyel: Primoriyel (İngilizce prime (=asal)'dan), matematikte ve bilhassa sayı teorisinde doğal sayılardan doğal sayılara tanımlanmış faktöriyele benzer şekilde ard arda positif tam sayıları çarpacağı yerde sadece asal sayıları çarpar. Birbiriyle…
Matematik

Çarpma İşlemi

Çarpma: Çarpma, temel aritmetik işlemlerden biridir. Sayılarda çarpma, çarpılan sayının çarpan sayı kadar adedinin toplamının alınması işlemidir. Örneğin 5 ile 4 sayılarının çarpılması demek 4 adet 5 sayısının toplanması, veya değişme özelliği uyarınca…
Matematik

Bölme İşlemi

Bölme: Matematikte bölme, dört ana aritmetik işlemden biri. Yazımda "÷" , ":" veya "/" işareti ile sembolize edilir. Bölme işlemi genellikle "çarpma işleminin tersi" olarak tanımlanır zira bölme işlemi devamlı…
Matematik

Toplama İşlemi

Toplama: Toplama, matematikte iki veya daha fazla çokluğun nicel değerlerinin bir arada ifade edilmesidir. Temel matematik işlemlerinden biridir. Artma veya çoğalma anlamı taşır. 2+2=4 Aritmetik'te "+" işaretiyle gösterilir. Yapılan toplama…
Matematik

Çıkarma İşlemi

Çıkarma: Çıkarma, temel aritmetik işlemlerden biridir. İki sayının farkının alınması işlemidir. Azalma anlamı vardır. İki nokta arasındaki uzaklığı belirtir. Sonucun negatif olması, sonucun orijinden negatif yönde bir uzaklığa karşılık geldiğini…
Matematik

Aritmetik

Matematiğin sayılar arasındaki ilişkiler ile sayıların problem çözmede kullanımı ile ilgilenen dalı. Aritmetik kavramı ile genellikle sayılar teorisi, ölçme ve hesaplama (toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üs alma, kök alma) kastedilir. Bununla birlikte…
Matematik

Çarpım Tablosu

Çarpım Tablosu Nedir? Çarpım tablosu, çarpma işlemlerini hızlı bir şekilde tanımlamak için kullanılan matematiksel bir tablodur. Temel aritmetik işlemlerin en önemli parçası kabul edilir. Matematik denilince akla gelen ilk şeydir çarpım tablosudur.…
Matematik Teoremleri

Sayılar Teorisi

Sayılar Teorisi Nedir? Sayılar teorisi yani aritmetik, tamsayılar ve bunlarla ilgili işlemleri inceleyen bilim dalıdır. Sayılar teorisi, tam sayıların (özellikle pozitif) özelliklerini inceleyen matematiğin bir alanıdır. En eski alanlarından biri olan…
Matematik

Mutlak Değer

Matematikte, mutlak değer bir gerçek sayının işaretsiz değerini verir. Örneğin, 3; hem 3'ün hem de -3'ün mutlak değeridir. Bilgisayarlarda ise, bu ifade etmek için kullanılan matematiksel fonksiyon genelde abs(...)'dir (Örnek: abs(sayi) gibi.) Mutlak…
Matematik Nedir?
Matematik

Matematik Nedir?

Matematik, (Yunanca matema, "bilgi, çalışma, öğrenme") nicelik, yapı, uzay ve değişim gibi konularla ilgilenir. Matematikçiler ve filozoflar arasında matematiğin kesin kapsamı ve tanımı konusunda görüş ayrılığı vardır. Osmanlı Türkçesinde ise…
Biyokimya

Kataliz

Kataliz, katalist olarak adlandırılan ve tepkime boyunca hiç değişmeyen bir madde tarafından gerçekleştirilen tepkimedeki hız değişimini temsil eder. Kataliz bilinen tüm yaşam formları için çok önemlidir; çünkü çoğu zaman kataliz, kimyasal tepkimeleri…
Biyokimya

Biyokimya Testi

“Biyokimya” canlı dokuları oluşturan maddeleri ve o maddelerin fonksiyonlarını inceleyen bilim dalıdır. Gelişmiş ya da basit her türlü canlının kendine göre bir kimyası vardır ve hepsi biyokimyanın konusudur. Canlı dokularından ayrıştırılan her maddenin…
Sağlık

Klinisyen

Hastaların bakıldığı, muayene edildiği yerde, klinikte çalışan kişi. Klinisyen, bir hastanede, vasıflı bakım tesislerinde, klinikte veya hastanın evinde bir hastanın bakıcısı olarak çalışan bir sağlık hizmetleri uzmanıdır. Klinisyenler, bir…
Biyokimya Nedir?
Biyokimya

Biyokimya Nedir?

Biyokimya, bitki, hayvan ve mikroorganizma biçimindeki bütün canlıların yapısında yer alan kimyasal maddeleri ve canlının yaşamı boyunca sürüp giden kimyasal süreçleri inceleyen bilim dalıdır. Biyokimya, kısaca, yaşamın kimyasıdır.
Elementler

Aktinyum

Aktinyum; Aktinitlere ismini veren elementtir. Aktinyum ing. Actinium Sembolü: Ac Atom Numarası: 89 Atom Ağırlığı: 227 gr.mol-1 Yoğunluk: 10.07 g.cm-3 Erime Noktası: 1050 oC Kaynama Noktası: 3200 oC Bulunuşu Birbirinden bağımsız olarak Andre Debierne…
Müzik Sanatçıları

Hüseyin Altın

Hayatı ve Kariyeri Hüseyin Altın (d. 1 Nisan 1958, Erzurum - ö. 23 Temmuz 2016, İstanbul), Türk arabesk müzik ve halk müzik sanatçısı. Neden Saçların Beyazlanmış Arkadaş, Dargınım, Hasret Akşamları parçaları ile tanınır. "Neden Saçların Beyazlanmış…
Tiyatro Sanatçıları

Leyla Altın

Hayatı ve Kariyeri Leyla Altın (d. 17 Şubat 1941, Rize, Türkiye), Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Sanat hayatına henüz yedi yaşındayken bir filmde rol alarak başlayan Leyla Altın, genç yaşlarda Şehir Tiyatroları kadrosuna girerek, bu kurumda…
Anlam Ayrımı

Altın

Bu anlam ayrımı sayfası "Altın" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Altın şu anlamlara gelebilir: Maden - Ziynet - Para Cumhuriyet Altını: Cumhuriyet Altını veya çeşitleri olması itibarıyla…
Elementler

Altın (element)

Altın, kimyada Au (Latince Aurum dan (ışıldayan-parlayan)) sembolü ile gösterilen yumuşak, parlak sarı renkte kimyasal bir element. Altının parlak sarı rengi, asitlere karşı dayanıklılığı, doğada serbest halde bulunabilmesi ve kolay işlenebilmesi gibi…
Elementler

Alüminyum

Alüminyum; Yer kabuğunda en çok bulunan metaldir. Alüminyum ing. Aluminium Sembolü: Al Atom Numarası: 13 Atom Ağırlığı: 26.982 Yoğunluk: 2.698 g/cm3 (293K de) Erime Noktası: 933 K Kaynama Noktası: 2740 K Özellikleri İsmini Yunanca alum mineraline…
Elementler

Amerikyum

Amerikyum; Lantanitler grubuna giren radyoaktif bir element. Amerikyum ing. Americium Sembolü: Am Atom Numarası: 95 Atom Ağırlığı: 243 Yoğunluk: 13.67 g/cm3 (293K de) Erime Noktası: 1267 K Kaynama Noktası: 2740 K Yarılanma Süresi: 7400 yil Özellikleri…
Elementler

Antimon

Antimon; Azot grubu, yarı - metal özelliklere sahip element. Antimon ing. Antimony Sembolü: Sb Atom Numarası: 51 Atom Ağırlığı: 121.75 gr.mol-1 Yoğunluk: 6.691 g.cm-3 Erime Noktası: 630.74 oC Kaynama Noktası: 1950 oC Bulunuşu Keşfedilmesi çok eskilere…
Elementler

Argon

Argon; Soygazların havada en fazla bulunan elementi. Argon ing.Argon Sembolü: Ar Atom Numarası: 18 Atom Ağırlığı: 39.948 Yoğunluk: 0.001783 g/cm3 (273K de) Erime Noktası: 84 K Kaynama Noktası: 87 K Özellikleri 1894 yılında Lord Rayleigh ve Sir William…
Elementler

Arsenik

Arsenik, zeolit, demirüçklörür gibi çeşitli metotlar ile çöktürülmektedir. Arsenik metal ile ametal arasında bir özelliğe sahip bir element. Arsenik ing. Arsenic Sembolü: As Atom Numarası: 33 Atom Ağırlığı: 74.92160 gr/mol Yoğunluk: 5.727 gr/cm3 Erime…
Elementler

Astatin

Astatin; Bizmutun gama ışını bombardımanına tutulması ile oluşur. Astatin ing. Astatine Sembolü: At Atom Numarası: 85 Atom Ağırlığı: 210 gr/mol Yoğunluk: Yok Erime noktası: 305 oC Kaynama noktası: Yok Dale Corson tarafından 1940 yılında bulunan…
Elementler

Aynştaynyum

Aynştaynyum, atom numarası 99 olan, uranyumun sürekli ısınmasıyla veya termonükleer tepkimeler sırasında oluşan yapay element. Sembolü (Es). Aynstayniyum ing. Einsteinium Sembolü: Es Atom Numarası: 99 Atom Ağırlığı: 252 gr/mol Yoğunluk: -- gr/cm3 Erime…
Elementler

Azot (Nitrojen)

Azot ya da Nitrojen, periyodik cetvelde N simgesi ile gösterilen bir element olup atom numarası 7'dir. Renksiz, kokusuz, tatsız ve atıl bir gazdır. Azot, dünya atmosferinin yaklaşık %78'ini oluşturur ve tüm canlı dokularında bulunur. Azot ayrıca, amino…
Elementler

Bakır

Bakır (Ingilizce copper, Almanca Kupfer, Fransızca cuivre, Latince cuprum), 1B geçiş grubu elementi. Bakır ing. Copper Sembolü: Cu Atom Numarası: 29 Atom Ağırlığı: 63.546 gr/mol Yoğunluk: 8.92 gr/cm3 Erime noktası: 1084.62 oC Kaynama noktası: 2927 oC…
Elementler

Baryum

Periyodik tabloda, ikinci grubun elementlerinden birisi olan baryum, Yunanca ağır anlamına gelen 'barys' kelimesinden türetilmiştir. Baryum elementinin atom numarası 56 olup Periyodik tablonun 6. sırasında ve 2. grubunda bulunur. 2. grupta bulunması…
Elementler

Berilyum

Berilyum, periyodik tablonun II-A grubunda yer alan toprak alkali grubundan element. Berilyum ing. Berilium Sembolü: Be Atom Numarası: 4 Atom Ağırlığı: 9.0122 gr/mol Yoğunluk: 1.848 gr/cm3 Erime noktası: 1287 oC Kaynama noktası: 2469 oC Berilyum ender…
Elementler

Berkelyum

Berkelyum, atom numarası 97, atom ağırlığı 294 olan, amerikyum veya küriyumdan elde edilen yapay element. Kısaltması Bk şeklindedir. Berkelyum ing. Berkelium Sembolü: Bk Atom Numarası: 97 Atom Ağırlığı: 247 gr/mol Yoğunluk: 14.78 gr/cm3 Erime noktası:…
Elementler

Bizmut

Kurşuna benzediği için uzun süre bu metal olduğu düşünülen bu 15, grup metalinin kurşundan farklı bir metal olduğunu ilk defa Claude Geoffroy 1753 yılında ortaya atmıştır. Almancada 'beyaz madde' anlamına gelen 'bisemutum' kelimesinden türetilmiştir.…
Elementler

Bohriyum

Bohriyum veya eka-renyum, atom numarası 107, atom ağırlığı 264 olan, 25 °C'de katı olduğu, gümüş renginde veya gri renkte olduğu tahmin edilen yapay bir element (simgesi Bh). Bohriyum ing. Bohrium Sembolü: Bh Atom Numarası: 107 Atom Ağırlığı: 264 gr/mol…
Anlam Ayrımı

Bor

Bu anlam ayrımı sayfası "Bor" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Bor şu anlamlara gelebilir: Bor (coğrafya): Niğde iline bağlı bir ilçe. Bor, Niğde iline bağlı ilçe ve bu ilçenin merkezi…
Elementler

Bor (element)

Bor, atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal elementtir. Bor bir yarı metaldir. Gerek Güneş Sistemi'nde gerek Dünya'nın kabuğunda düşük miktarlı bir elementtir. Buna rağmen, doğada rastlanan bileşiklerinin (borat minerallerinin) suda…
Elementler

Brom

Brom elementinin kimyasal sembolü "Br"dir. Periyodik cetvelin dördüncü periyodunun 7A grubunda bulunmaktadır. Atom numarası 35 ve kütle numarası ise 79.904'tür. Erime noktası 265.95 K (-7.2°C veya 19.0°F) ve kaynama noktası ise 331.95 K…
Elementler

Cıva

Simgesi Hg, atom sayısı 80, atom ağırlığı 200.59, yoğunluğu 13.59 olan, oda sıcaklığında sıvı olarak bulunan, buharı ve bileşikleri zehirli, gümüş renginde bir elementtir. Cıva ing. Mercury Sembolü: Hg Atom Numarası: 80 Atom Ağırlığı: 200.59 gr/mol…
Elementler

Çinko

Çinko (Latince: Zinkum, İngilizce: Zinc, Almanca: Zink), mavimsi açık gri renkte, kırılgan bir metal. Elementlerin periyodik tablosunda geçiş elementleri grubunda yer alır. Çinko ing. Zinc Sembolü: Zn Atom Numarası: 30 Atom Ağırlığı: 65.38 gr/mol…
Elementler

Demir

Demir, atom numarası 26 olan kimyasal element. Simgesi Fe dir (Latince. Ferrum dan). Demir, dünya yüzeyinde en yaygın dördüncü mineral ve yerkabuğunda en çok bulunan metaldir. Demir ing. Iron Sembolü: Fe Atom Numarası: 26 Atom Ağırlığı: 55.847 gr/mol…
Elementler

Disprosyum

Atom numarası 66, simgesi Dy olan bir kimyasal element. (Fransızca) dysprosium (fr), Yunanca ulaşılması zor anlamına gelen kelimeden türetilmiştir. Disprosyum ing. Dysprosium Sembolü: Dy Atom Numarası: 66 Atom Ağırlığı: 162.50 gr/mol Yoğunluk: 8.550…
Elementler

Dubniyum

Atom numarası 105, atom ağırlığı 262 olan, 25 °C’de katı olduğu, gümüş renginde veya gri renkte olduğu tahmin edilen, kaliforniyum ile azot atomlarının reaksiyonu sonucu elde edilen yapay bir elementtir. Dubniyum ing. Dubnium (Unnilpentium, Joliotium,…
Elementler

Erbiyum

Erbiyum (kısaltması Er), doğada çok az bulunan, uygulama alanı a, atom numarası 68, atom ağırlığı 167.2 olan bir element. Erbiyum ing. Erbium Sembolü: Er Atom Numarası: 68 Atom Ağırlığı: 167.26 gr/mol Yoğunluk: 9.066 gr/cm3 Erime noktası: 159 oC Kaynama…
Elementler

Evropiyum

Europyum ve ya Avrupyum (Eu), atom numarası 63 olan kimyasal elementtir. Evropiyum (Europyum, Avrupyum) ing. Europium Sembolü: Eu Atom Numarası: 63 Atom Ağırlığı: 151.96 gr/mol Yoğunluk: 5.243 gr/cm3 Erime noktası: 822 oC Kaynama noktası: 1597 oC İlk…
Elementler

Fermiyum

Fermiyum, atom numarası 100, kütle numarası 257 olan, Aynştaynyumla aynı zamanda bulunan, izotopu 1953'de yapay olarak elde edilmiş olan element. Kısaltması (Fm). Fermiyum ing. Fermium Sembolü: Fm Atom Numarası: 100 Atom Ağırlığı: 257 gr/mol Yoğunluk:…
Elementler

Flor

Flor (Fransızca: fluor), atom numarası 9, atom ağırlığı 19, yoğunluğu 1,265 olan, kokusu ozonu andıran, kahverengimsi sarı renkte, halojenler grubunun ilk elementidir (simgesi F). Flor ing. Fluorine Sembolü: Fl Atom Numarası: 9 Atom Ağırlığı: 18.99840…
Elementler

Fosfor

Fosfor insan vücudunda kalsiyumdan sonra en fazla bulunan kimyasal elementtir. Simgesi P ve atom numarası 15 dir. Fosfor ing. Phosphorus Sembolü: P Atom Numarası: 15 Atom Ağırlığı: 30.97376 gr/mol Yoğunluk: 1.82 (beyaz), 2.20 (kırmızı), 2.25 ve 2.69…