Arşivler: "Nisan 2021"

Ekonomi

Yeniden Yapılandırma (Restructuring)

Yeniden Yapılandırma (Restructuring): Bir finansal piyasa altyapısı kuruluşun, katılımcı temerrüdü veya (iş, operasyonel veya diğer yapısal zayıflıklar gibi) diğer nedenlerle ortaya çıkan ve normal mekanizmaların kullanılmasına rağmen çözülememiş olan…
Ekonomi

Zorunlu Karşılık Oranı

Zorunlu Karşılık Oranı (Reserve Requirement Ratio): Banka ve diğer finansal kuruluşların bilançolarında taşıdıkları mevduat, kredi ve benzeri yükümlülüklerine karşılık merkez bankasında tutmak zorunda oldukları rezerv miktarını gösteren kanuni orandır.…
Ekonomi

Zamanaşımı Süresi

Zamanaşımı Süresi (Redemption Period): Banknotun tedavülden kaldırıldığı tarihten başlayarak değerini tamamen kaybedeceği 10 yıllık süredir.
Ekonomi

Merkantilizm

Merkantilizm, ekonomi ile ilgili bir teoridir. Merkantilizm 16. yüzyılda Batı Avrupa’da başlamıştır. Merkantilizme göre bir milletin refahı anaparanın miktarına bağlıdır. Küresel ticaret hacmi değişmez. Ekonomik servet veya anapara devletin elinde…
Ekonomi

Gremse Altın

Gremse, çeyrek, yarım ya da tam altın kadar çok bilinmeyen, daha büyük ve dolayısıyla daha pahalı bir altın türüdür. Gremse altın, 10 çeyrek altın büyüklüğündeki altına verilen isimdir. Dolayısıyla 2.5 tam altın ve 5 yarım altın büyüklüğündedir. Altın…
Finans

FinTech

FinTech; Finansal teknoloji, finansal hizmetlerin sunumunda geleneksel finansal yöntemlerle rekabet etmeyi amaçlayan teknoloji ve yeniliktir. Finans alanındaki faaliyetleri geliştirmek için teknolojiyi kullanan gelişmekte olan bir endüstridir. İngilizce…
Ekonomi

Türkiye Varlık Fonu

Başbakanlığa bağlı, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin…
Ekonomi

Maliye

Maliye ya da Kamu Maliyesi (dünyadaki ismiyle Kamu Ekonomisi), devletin mali faaliyetlerini inceleyen ve bu faaliyetlerin neden ve sonuçlarını araştıran bilim dalıdır. Kamu maliyesi, devletin gelirlerinin ve harcamalarının ekonomik faaliyetler…
Ekonomi

İşletme

İşletme; kar amaçlı kurumların kuruluşu, finansmanı, üretim araçlarının sağlanması, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanması, örgütlenmesi, yönetilmesi ve finansal olaylarının izlenmesini inceleyen bir sosyal bilimdir. Türkçede ayrıca mal ve hizmet…
Finans Nedir?
Finans

Finans Nedir?

Finans; ihtiyaç duyulan fonların uygun şartlarda sağlanması ve etkin bir şekilde kullanılmasıyla ilgili faaliyetlerdir. Kişilerin veya kurumların maddi gelir elde etmeleri, yatırım yapmaları ve zaman içinde bu yatırımları değerlendirmeleridir. İşletme…
Ekonomi Nedir?
Ekonomi

Ekonomi Nedir?

Ekonomi; üretim, ticaret, dağıtım ve tüketim, ithalat ve ihracattan oluşan insan etkinliğidir. İnsanın ihtiyaçlarını karşılamada yapılan her türlü faaliyeti içerir. Ekonomi belli bir bölge içindeki ekonomik sistemden oluşur. Bu sistem o bölgedeki…
Eğitim Programları ve Öğretim

Öğretim Etkinlikleri Modeli

Gagne’ye göre öğretim etkinlikleri modelinde öğrenme dışsal ve içsel faktörlerin etkileşimi ile gerçekleşir. Öğrenme gözlenebilen davranışlardan anlaşılır ve beyinde gerçekleşir varsayımını savunur. Öğrenme için dış şartlar kadar iç şartlarında etkili…
Eğitim Programları ve Öğretim

7e Modeli

7e modeli, 5e modelinin daha gelişmiş bir üst modeli olarak karşımıza çıkar. 1) Teşvik etme: Öğrenci ön bilgileri ve ne düşündükleri ortaya çıkartılır. Öğrenciler yeni anlatılacak konuyla ilgili düşünmeye sevk edilmektedir. 2) Keşfetme: Öğrenciler…
Eğitim Programları ve Öğretim

5e Modeli

5e modeli öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri aktif bir şekilde kullanmasını sağlayan, öğrencinin araştırma merakını arttıran ve öğrencinin beklentilerine cevap veren bir öğretim modelidir. 5e modeli süreci adından da anlaşılacağı üzere 5…
Eğitim Programları ve Öğretim

Anlamlı Öğrenme

Ausubel'e göre öğrenme anlamlı olmalıdır. Birey yeni bilgilerini daha önce öğrendiği bilgilerle ve uzun süreli bellekte depolanan ilgili bilgilerle ilişkilendirerek anlamlandırdığında, öğrenme daha kalıcı olmaktadır. Bireysel ayrılıklar bilgiyi…
Eğitim Programları ve Öğretim

Temel Öğretme Modeli

Glaser’in temel öğretim modeli, sistem yaklaşımı ile geliştirilmiş, öğrenme öğretme süreciyle ilgili çok sayıdaki olgunun, kavramın, ilkenin örgütlenmesini ve sürecin basit olarak algılanmasını sağlayan bir modeldir. Temel öğretim modeli öğretme…
Eğitim Programları ve Öğretim

Tam Öğrenme Kuramı

Bloom, Carrol’un kavramsal modelinden faydalanarak birçok eğitim ve öğretim etkinliğine temel olan bir model geliştirmiştir. Tam öğrenme adı verilen bu model hemen hemen tüm öğrencilerin, kazandırılması planlanan davranışları öğrenebilecekleri görüşünü…
Eğitim Programları ve Öğretim

Etkili Öğretim Modeli

Etkili öğretim modeli, “öğretim hizmetinin” değiştirilebilir faktörüyle ilgilidir. Etkili öğretim ancak iyi bir öğretim hizmetiyle elde edilir. Slavin’in geliştirdiği etkili öğretim modeli, öğrenme düzeyini etkileyen değişkenlerin çözümlenmesi yoluyla…
Eğitim Programları ve Öğretim

Okulda Öğrenme Modeli

Okulda öğrenme modeli Caroll’un öne sürdüğü bir kuramdır. Gerekli zaman ve uygun öğrenme ortamı sağlandığında her öğrenci okulda öğrenir. Caroll’a göre öğrenemeyen öğrenci yoktur. Hızlı ya da yavaş öğrenen öğrenci vardır. Modelin en önemli değişkeni…
Eğitim Programları ve Öğretim

Çoklu Zeka Kuramı

Çoklu zeka kuramı 1983 yılında Howard Gardner tarafından zekâyı tek ve baskın bir yetenek olarak görmekten ziyade, çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu öneren bir modeldir. Gardner’a göre zeka, bir ya da daha fazla kültürde değeri olan bir ürüne şekil…
Eğitim Programları ve Öğretim

Beyin Temelli Öğrenme

Beyin temelli öğrenmede temel amaç, öğrenme süreçlerinin en iyi nasıl kullanılacağı ve bunun koşullarının neler olduğuna yönelik olarak beynin temel yapı ve kurallarını açıklamaktır. Öğrenmenin temelinde sinir sistemi ve beyin vardır. Beyin temelli…
Eğitim Programları ve Öğretim

Proje Tabanlı Öğrenme

Proje, öğrencilerin genellikle somut bir ürüne ulaşmak için tek başına veya küçük gruplar halinde bir görev üzerinde uzun bir süre çalışmalarıdır. Öğrenci zihinsel ve fiziksel olarak sürece katılır. Amaç; ortaya bir iş veya eser çıkarmaktır. John Dewey,…
Ocak

Tarihte Bugün 2 Ocak

2 Ocak, Miladi takvime göre yılın 2. günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 363 gün vardır (artık yıllarda 364). Tarihte bugün sayfamız insanları bilgilendirme amacıyla, geçmişte hangi olayların yaşandığını ve kimlerin doğup kimlerin öldüğünü listelemektedir.…
Tarihte Bugün 1 Ocak
Ocak

Tarihte Bugün 1 Ocak

1 Ocak, Miladi takvime göre yılın 1. günüdür. Yıl sonuna kadar kalan 364 gün vardır (artık yıllarda 365). Bu gün, yılın başlangıcı olduğu için Yılbaşı olarak bilinir. Tarihte bugün sayfamız insanları bilgilendirme amacıyla, geçmişte hangi olayların…
Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitimde Probleme Dayalı Öğrenme

Problem çözme, arzu edilen bir duruma ulaşmayı engelleyen bir soruna çözüm bulmadır (Glover, Ronning ve Brunning, 1990, s. 150). Probleme dayalı öğrenme, deneyimler yoluyla öğrenmenin önemini vurgulayan John Dewey’in çalışmalarına dayanmaktadır.…
Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitimde İşbirlikli Öğrenme

İşbirlikli öğrenme, küçük gruplar oluşturarak bir konuyu çözümlemek, bir görevi yerine getirmek, bir problemi çözmek için ortak bir amaç etrafında çalışma işidir. İşbirlikli öğrenme; kubaşık öğrenme, işbirlikçi öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme olarak…
Eğitim Programları ve Öğretim

Eğitimde Yapılandırmacılık

Birey bilgiyi çevreden pasif olarak almaz, etkin öğrenme yolu ile içerik ve süreci aynı anda öğrenir. Bilgi birey tarafından etkin olarak yapılandırılır. Böylece yapılandırmacılık, bireyin etkin öğrenme, eleştirel düşünme, problem çözme becerilerini…
Öğretim İlkeleri
Eğitim Programları ve Öğretim

Öğretim İlkeleri

Öğretim ilkeleri aslında görev itibariyle öğretime kılavuzluk etmektedir. Öğretim ilkeleri; öğrenciye görelik ilkesi, hedefe (amaca) uygunluk ilkesi, yakından uzağa ilkesi, bilinenden bilinmeyen ilkesi, nesnellik ve açıklık ilkesi, somuttan soyuta…
Eğitimde Program Geliştirme

Taba Modeli, Tyler Modeli, Taba-Tyler Modeli

Taba – Tyler modeli, dünyada ve ülkemizde en çok kullanılan ve kabul gören modeldir. Taba Modeli Taba modeli tümevarım yaklaşımının benimsendiği öğrenme yaşantılarını temele alan bir yaklaşımdır. Bu modele göre programla ilgisi olan herkes program…
Eğitimde Program Geliştirme

Eğitimde Program Geliştirmenin Planlanması

Talim Terbiye Kurulu başkanlığınca program geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Program geliştirme süreci çalışma gruplarının oluşturulması ile başlar. Çalışma grupları program tasarısının hazırlanması, uygulanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi…
Eğitimde Program Geliştirme

Eğitimde Program Geliştirme Modelleri

Ülkemizde yaygın olarak Taba-Tyler modeli temel alınarak hazırlanan program geliştirme modelleri oluşturulup kullanılmaktadır. Programlarda amaçlar, içerik, öğrenme-öğretme süreçleri ve değerlendirme öğeleri birbirini izleyerek yer alır. MEB Modeli,…
Eğitimde Program Geliştirme

Eğitimde Program Geliştirmenin Temelleri

Program geliştirmenin temelleri tarihsel temel, toplumsal temel, ekonomik temel, psikolojik temel, konu alanı temeli ve felsefi temel olmak üzere 6 başlıkta incelenir. Program geliştirme, hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme basamakları…
Eğitimde Program Geliştirme

Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri

Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri Milli Eğitim Temel Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. İşte Milli Eğitim Temel Kanununa göre Türk Milli Eğitiminin Temel İlkeleri; 1) Genellik ve eşitlik: Milli eğitimin temel ilkeleri konusunda ilk ilkelerden biri…
Eğitim Bilimleri

Eğitimin İşlevleri

Eğitimin işlevleri, eğitimin açık işlevleri ve kapalı (gizli) işlevleri olarak ikiye ayrılmaktadır. Açık işlevler de kendi içinde eğitimin toplumsal işlevi, ekonomik işlevi, siyasal işlevi, bireysel işlevi ve felsefi işlevi olmak üzere 5’e…
Eğitimde Program Geliştirme

Müfredat Programı

Müfredat programı ders ve ders içeriklerinin gösterildiği program türüdür. Öğretim kurumlarında okutulacak dersleri ve bu derslerde yer alacak konuları ihtiva eden program. Müfredat programı, ders programı ya da ders planı ile karıştırılmamalıdır. Daha…
Eğitimde Program Geliştirme

Öğretim Programı

Öğretim programı, öğrenene okulda ya da okul dışında kazandırılması planlanan bir dersle ilgili öğrenme yaşantıları düzeneğidir. ”Nasıl?” sorusuna odaklanan öğretim programı bir uygulamadır. Stratejilere, yöntemlere, öğretmen niteliklerine odaklanır.…
Eğitim Programı
Eğitimde Program Geliştirme

Eğitim Programı

Program geliştirme dersinin en önemli kavramı olan eğitim programı, bireylere Milli Eğitimin temel amaçlarını kazandırmak için düzenlenen faaliyetlerden oluşmaktadır.
Eğitsel Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimde Alternatif Ölçme Araçları

Alternatif ölçme araçları; kontrol listesi, dereceleme ölçekleri, dereceli puanlama anahtarı (rubrik) olmak üzere 3 başlıktan oluşmaktadır. Alternatif ölçme araçlarında farklı özellikleri ve duyarlılıkları sebebiyle 3 tür araç kullanılır. Bu araçlar az…
Eğitsel Ölçme ve Değerlendirme

Değişken Türleri ve Ölçme

Ölçme herhangi bir niteliğin gözlemlenerek sonucun sayı ya da sembollerle ifade edilmesidir. Değişken ise en az iki değer alabilen ve durumdan duruma değişebilen nitelik ve özelliklerdir. Uzunluk, boy, ağırlık, yetenek, başarı… bunların hepsi bir…
Eğitsel Ölçme ve Değerlendirme

Korelasyon Katsayısı

Korelasyon, iki veya daha fazla değişken arasında bir ilişki olup olmadığını, eğer ilişki varsa bu ilişkinin miktarını ve yönünü sayısal olarak belirlememizi sağlayan istatistiksel bir tekniktir. İki değişken arasındaki ilişkinin derecesine ise…
Eğitsel Ölçme ve Değerlendirme

Eğitsel Ölçmede Hata Türleri

Ölçmede hata; ölçmeciden, ölçülen özellikten, ölçme aracı ya da yönteminden ve ölçme ortamından kaynaklanan hatalardır. Ölçmede Hata Kaynakları 1) Ölçmeciden kaynaklanan hatalar: Hatanın ölçmeyi yapan kişiden çıkmasıdır. Nesnel davranmaması, dikkatsiz…
Eğitsel Ölçme ve Değerlendirme

Eğitimde Alternatif Değerlendirme Yöntemleri

Alternatif değerlendirme yöntemleri portfolyo değerlendirme, performans görevi ve değerlendirme, akran değerlendirme, öz değerlendirme, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid ve kelime ilişkilendirme testi olarak 7 başlıkta incelenir. 1)…
Eğitsel Ölçme ve Değerlendirme

Eğitsel Değerlendirme Türleri

Değerlendirme, ölçme sonuçlarının ölçütle karşılaştırılarak nitelik hakkında karar verilmesidir. Ölçüt ise, ölçme sonuçlarının karşılaştırılarak yorumlanmasına dayanak sağlayan kurallardır. Değerlendirme türleri, ölçüte göre değerlendirme ve amaca göre…
Eğitsel Ölçme ve Değerlendirme

Eğitsel Değerlendirme Öğeleri

Değerlendirmenin öğeleri ölçme sonucu, ölçüt ve karardan oluşmaktadır. Değerlendirme, ölçme sonuçlarının ölçütle karşılaştırılarak nitelik hakkında karar verilme sürecidir. Buradaki ölçüt, ölçme sonuçlarının karşılaştırılarak yorumlanmasına dayanak…
Eğitsel Ölçme ve Değerlendirme

Eğitsel Ölçek Türleri

Ölçek ölçme sonucunda elde ettiğimiz sayı veya sembollerin matematiksel özelliklerini ifade etmektedir. Ölçek, ölçme aracı anlamına geldiği gibi, birim anlamında da kullanılır. Ölçme sonucunda elde edilen veriler her zaman bir anlam ifade etmez. Bunun…
Eğitsel Ölçme ve Değerlendirme

Eğitsel Ölçme Türleri

Ölçme türleri doğrudan ve dolaylı olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Dolaylı ölçme de kendi arasında göstergeyle ölçme ve türetilmiş ölçme olarak iki başlıkta incelenmektedir. 1) Doğrudan Ölçme (Temel, izomorf) Ölçülen özellikle ölçme aracının niteliği…
Eğitsel Ölçme ve Değerlendirme

Eğitsel Ölçme ve Değerlendirme Arasındaki İlişki

Birbirinden farklı işlevleri olmakla birlikte birbirinin tamamlayıcısı olan ölçme ve değerlendirme arasındaki ilişki şöyle açıklanabilir: Ölçme Ölçme, belli varlıkların veya olayların çeşitli özelliklere sahip olup olmadığının, sahipse sahip oluş…
Eğitsel Ölçme ve Değerlendirme

Eğitsel Değerlendirme Nedir?

Değerlendirme; yargılama işidir. Bir anlam çıkarmak ve ölçüler nesneler hakkında bir değer yargısına ulaşmaktır. Ölçümlerden bir anlam çıkarmak için ölçümleri bir ölçütle karşılaştırılması gerekir. Ölçütsüz değerlendirme olmaz. Tanıma ve yerleştirmeye…
Eğitsel Ölçme Nedir?
Eğitsel Ölçme ve Değerlendirme

Eğitsel Ölçme Nedir?

Ölçme: Herhangi bir niteliği gözlemlemek, gözlem sonuçlarını sayı yada sembollerle ifade etme işidir. Ölçme işleminin aşamaları: Beş aşamadan oluşur;
Eğitim Bilimleri

Hizmetiçi Eğitim

Hizmetiçi eğitimin çeşitli tanımları bulunmaktadır. Haydar Taymaz (1981, s.4) hizmetiçi eğitimi, "özel ve tüzel kişilere ait iş yerlerinde, belirli bir maaş ya da ücret karşılığında işe alınmış ve çalışmakta olan bireylere görevleri ile ilgili…
Eğitim Bilimleri

Eğitim Sosyolojisi

Eğitim sosyolojisi (diğer adıyla eğitimsel toplum bilimi), eğitim kurumlarını ve okullaşma ile modern endüstri toplumlarında okullaşma sistemlerini, okul ile toplumsal yapı arasındaki ilişkileri konu alan, eğitim kurumunun toplumun diğer büyük kurumsal…
Eğitim Bilimleri

Eğitim Felsefesi

Eğitim felsefesi; eğitimin doğası, süreci, amaçları ve idealleri ile ilgilenen bir felsefi alandır. Eğitim toplumsal kurumlar bağlamında veya varoluşsal gelişme süreci içinde ele alınabilir. Eğitim felsefesi ise konunun toplumsal yönünden ziyade…
Eğitim Bilimleri

Eğitim Psikolojisi

Eğitim süreci içinde insanların nasıl öğrendiğini, eğitsel müdahalelerin etkinliğini, öğretimin psikolojisini ve sosyal psikolojisini araştıran ve konu edinen psikoloji içindeki bir alandır. Eğitim psikolojisi ve okul psikolojisi çoğunlukla birbirleri…
Eğitim Bilimleri

İntihal

İntihal nedir, ne demek? Ciddi bir akademik suç olan intihal hakkında bilgiler. Toplum tarafında kullanılan, yaygın bilgi veya gerçek kabul edilen konularda kaynak göstermemek intihal yaratır mı? İntihal bir kişinin eserinde başka kişilerin ifade, buluş…
Eğitim Bilimleri

Eğitim Teknolojisi

Eğitim teknolojisi kavramının biri dar kapsamlı uygulaması, diğeri de geniş kapsamlı ve çağdaş uygulaması olmak üzere iki şekilde kullanıldığı görülmektedir. Eğitim teknolojisinin dar anlamında, birinci planda teknolojinin ürünü olarak ortaya çıkmış…
Eğitim Bilimleri

Eğitim

Eğitim nedir? Eğitimin tanımı ve hakkında bilgiler. Eğitim türleri nelerdir? Formal eğitimle, informal eğitim arasındaki farklar nelerdir? Eğitim Nedir? Eğitim; Geniş anlamda, bireylerin toplumun standartlarını, inançlarını ve yaşama yollarını…
Eğitim Bilimleri Nedir?
Eğitim Bilimleri

Eğitim Bilimleri Nedir?

Eğitim bilimleri diğer adıyla pedagoji; eğitimi inceleyen bilim dallarının bütününe verilen addır. Eğitim bilimlerinde temel disiplinler vardır. Bu disiplinler gelişen olayları, teknoloji, psikoloji, felsefe, tarih vb. etkenleri inceleyerek içinde…
Bölgesel Coğrafya

Avrupa Kıtasında Bulunan Ülkeler Listesi

Avrupa kıtasında toplamda 51 ülke bulunmaktadır. Fakat BM tarafından tanınmayan, bağımlı topraklar da dahil edildiğinde Avrupa kıtasındaki ülke sayısı 64'e yükselmektedir. Afrika'nın kuzeyinde ve Asya kıtasının doğusunda bulunan Avrupa kıtası yarımada…
Bölgesel Coğrafya

Avrupa Kıtası Ekonomik Özellikleri

Dünyada sanayileşme ilk önce Batı Avrupa'da, özellikle İngiltere'de başlamış, buradan Kuzey Amerika ve diğer ülkelere geçmiştir. II. Dünya Savaşından sonra Avrupa'da önemli siyasi ve ekonomik yönden gruplaşmalar oldu. Bunlardan biri Sovyetler'in…
Bölgesel Coğrafya

Avrupa Kıtası Nüfus Özellikleri

1850 yılında Avrupa'nın toplam nüfusu 266 milyon iken, 1950 yılında 549'a ve 1990 yılında da 722 milyona yükselmiştir. 2000 yılında kıtanın nüfusu Rusya ile birlikte 760 milyonu aşmakta ve dünya nüfusunun 1/9 kadarını oluşturmaktadır. Fakat kıtadaki…
Bölgesel Coğrafya

Avrupa Kıtasında Bulunan Madenler

Avrupa, sanayileşmiş bir toplumun gereksinimlerinden ikisine (kömür ve demir cevheri) bol miktarda sahip olduğu için şanslıdır. Buna karşın, Batı Avrupa geleneksel olarak doğalgaz ve petrolün düzensiz dağılımına bağımlı kalmıştır. Ancak, bu durum Kuzey…
Bölgesel Coğrafya

Avrupa Kıtası Fauna Özellikleri

Avrupa faunasının biçimlenmesi Mezozoik dönemde Laurasia'nın bölünmesi ile başlamıştır. Eosen dönemde Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'dan tamamen ayrılmıştır. Senozoik dönemin başlarında, kıtalar birbirine yaklaşırken, Greenland Kuzey Amerika'ya doğru…
Bölgesel Coğrafya

Avrupa Kıtası İklim ve Bitki Örtüsü

Avrupa kıtasında bitki örtüsü, jeomorfolojik özellikleri, iklim ve toprak özelliklerine göre yakın bir devrede özelliklerini kazanmıştır. Üçüncü Zamanda kıta üzerinde hakim durumda olan sıcak kuşak florası, Dördüncü Zamanda baş gösteren buzul…
Bölgesel Coğrafya

Avrupa Kıtası Coğrafi Özellikleri

Avrupa geleneksel olarak Dünya'daki 7 kıtadan biri olarak düşünülmekle birlikte aslında Asya ile coğrafi açıdan bağlantılı bir kıtadır ve bazen Avrasya adı altında anılır. Avrupa'nın geleneksel tanımına göre Ural Dağları Avrupa'nın doğudaki sınırını…
Bölgesel Coğrafya

Avrupa Kıtası Tarihi

Doğal kaynakları az olan Avrupa, bu gelişmesini tamamen insan kaynağının yüksek niteliklerine ve sömürgecilik sisteminin nimetlerine borçludur. Günümüzde dünyanın en büyük güç odağı olan ABD' nin halkı da çok büyük oranda Avrupa kökenlidir. Ayrıca…
Bölgesel Coğrafya

Avrupa Kıtası Genel Özellikleri

Avrupa, Afrika' nın kuzeyinde, Asya' nın batısında ve Atlas Okyanusu' nun doğusunda bulunan bir kıtadır. Avrupa, Sami dillerde Erep (yahut Irib); Güneşin Battığı taraf anlamına gelir. Fenikelilerden Yunanlılara geçen bu ad, Yunanca' da Europa olmuş ve…
Bölgesel Coğrafya

Asya Kıtasında Bulunan Ülkeler Listesi

Asya kıtasında elliden fazla ülke vardır. Asya kıtasında bulunan ülkeler Dünyada bulunan ülke sayısının dörtte birine karşılık gelir. Asya kıtasında bulunan ülkelerin listesi şu şekildedir. Egemen Devletler Afganistan, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş,…
Bölgesel Coğrafya

Asya Kıtası Ekonomik Özellikleri

Asya'nın ekonomisi temel olarak tarıma dayalıdır. Asya' nın büyük bir kısmı tarım için pek elverişli değildir. Buna rağmen nüfusun yarısından çoğu tarımla uğraşır. Modern tarım araçlarından ziyade iptidai aletlerle tarım yapılır. Alüvyonlu ve volkanik…
Bölgesel Coğrafya

Asya Kıtası Nüfus Özellikleri

Asya' nın 3 milyarın üzerinde olan nüfusu, dünya nüfusunun % 60' ını teşkil eder. Dünyanın en kalabalık kıtası ünvanına da sahiptir. Asya nüfusunun % 55' i Muson bölgesinde yaşamaktadır. Sibirya nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölgedir. En fazla olduğu…
Bölgesel Coğrafya

Asya Kıtasında Bulunan Madenler

Maden bakımından oldukça zengin olan Asya kıtasında dünyada nadir bulunan uranyumdan, en bol bulunan kömüre kadar bütün madenler çıkarılmaktadır. Arabistan Yarımadasında, Sibirya'da ve Tibet Yaylasında petrol; Sibirya'da elmas, demir, petrol, kurşun;…
Bölgesel Coğrafya

Asya Kıtası Fauna Özellikleri

Kuzey Buz Denizi kıyılarında ayıbalığı (fokbalığı), deniz ayısı, kutup ayıları ve bazı deniz kuşları bol miktarda bulunur. Sibirya ormanlarında ren geyiği, boz ayı, kurt, tilki, vaşak, kutup geyiği, sincap gibi orman hayvanlarına çok sayıda rastlanır.…
Bölgesel Coğrafya

Asya Kıtası İklim ve Bitki Örtüsü

Her türlü iklimin görüldüğü asya kıtasını dört iklim kuşağına ayırmak en uygun yoldur. Bunlar; kuzey ve kuzeydoğu Asya, Orta Asya, güney ve güneydoğu Asya ile Akdeniz ve Ekvator bölgesidir. Kıtanın kuzeyinde bulunan Kuzey Buz Denizi ve Kuzey Kutbu,…
Bölgesel Coğrafya

Asya Kıtası Coğrafi Özellikleri

Kıtanın jeolojik yapısı üçe ayrılır: Yaşlı kayalardan meydana gelen birinci tabaka, genç kayalardan meydana gelen ikinci tabaka ve 10 ila 70 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen üçüncü jeolojik zamana ait kıvrımlardan meydana gelen üçüncü…
Bölgesel Coğrafya

Asya Kıtası Tarihi

Asya kıtasının tarihi, tarih öncesi devirlere uzanmaktadır. Çeşitli kazılar ve arkeolojik araştırmalar neticesinde ele geçen iskelet, çömlek ve diğer eşyalar üzerinde yapılan incelemelerden insan neslinin bu kıtada, diğer kıtalardan çok daha önceleri…
Bölgesel Coğrafya

Asya Kıtası Genel Özellikleri

Dünyadaki yedi kıtanın en büyüğü olan Asya çevresinde uzanan adalarla birlikte yaklaşık 44,936,000 km2 bir alan kaplamaktadır –bunun da anlamı yeryüzü karalarının üçte birinin Asya kıtası tarafından kaplandığıdır. Buna karşılık dünya nüfusunun beşte…
Bölgesel Coğrafya Nedir?
Bölgesel Coğrafya

Bölgesel Coğrafya Nedir?

Bölgesel coğrafya, coğrafyanın araştırma konularını belli bir alanda incelendiği çalışma yöntemidir. Sistematik coğrafyada olay veya konunun mekana dağılışı incelenirken, bölgesel coğrafyada bölgeye özelliklerini veren olaylar ve ilişkiler incelenir.…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Şehir Coğrafyası

Şehir coğrafyası (kentsel coğrafya), kentleri ve kent alanlarını inceleyen beşeri coğrafyanın alt dalıdır. Kentler bina ve altyapı yoğunluğunun bulunduğu alanlardır. Kentlerde ekonomik faaliyetlerden tarım dışı sektörler (sanayi ve hizmet) gelişmiştir.…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Feminist Coğrafya

Feminist coğrafya, coğrafyanın inceleme alanındaki kadınlarla ilgili konuların, bilimsel çerçevede incelenmesini amaçlar. Kadınların hayat şartları, iş bulma imkanları ve çalışma hayatındaki güçlükleri inceleyen coğrafyanın alt bilim dalıdır. Feminist…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Davranışsal Coğrafya

Davranışsal coğrafya, çevreyi nasıl algıladığımızı, düşüncelerimiz ile algılarımızın davranışlarımızı nasıl etkilediğini inceleyen beşeri coğrafya bilim dalıdır. Coğrafyada gerçek mekanın araştırılmasından çok algılanan mekanın incelenmesi de önem…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Kültür Coğrafyası

Kültürel coğrafya (Kültür coğrafyası), kültürü coğrafi bakış açısıyla inceleyen beşeri coğrafya disiplinidir. Coğrafyada çevrenin kültürler tarafından farklı algılanması önemlidir. Kültür coğrafyası fiziki çevreden çok kültürel ortamla ilgilenir. Bir…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Türkiye'de Yerleşme

İnsanların, çok farklı türdeki konutlarda, yaşamlarını toplu ya da dağınık şekilde sürdürmelerine yerleşme denir. Yerleşmeyi etkileyen faktörler İklim: Yerleşmeyi etkileyen en önemli faktördür. Dünya'da Orta kuşak karalarında iklim şartları uygun…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Türkiye'de Göçler

İnsanların, doğdukları yerden başka yerlere geçici ya da sürekli olmak üzere taşınmasına göç denir. Göçler ikiye ayrılır. A. İÇGÖÇLER Ülke içerisinde, nüfusun yer değiştirmesine iç göç denir. İç göçlerle bir ülkenin toplam nüfusunda değişme olmaz.…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Türkiye'de Nüfusun Dağılışı

Türkiye'de, 1997 nüfus sayımına göre, km2 ye düşen ortalama nüfus yoğunluğu 81 kişidir. Ancak, ülkemizdeki coğrafi bölgeler, bölümler ve yöreler arasında nüfus miktarı ve yoğunluğu yönünden önemli farklar bulunmaktadır. Türkiye'de nüfusun farklı…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Türkiye'de Nüfus Yoğunluğu

1997 yılı nüfus verilerine göre, toplam nüfusun bölgelere dağılımı Marmara 15.936.000 İç Anadolu 10.525.000 Ege 8.325.000 * Karadeniz 8.284.000 Akdeniz 8.109.000 , Doğu Anadolu 5.945.000 Nüfus Yoğunluğunun Bölgelere Dağılımı Marmara 236 Güneydoğu…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Türkiye'de Nüfus

Ülkemizdeki nüfusun sayısı ve nüfusla ilgili veriler yapılan nüfus sayımları ile elde edilir. Bu sayımlar sonucunda, toplam nüfus, nüfusun yaş gruplarına ve cinsiyete göre dağılımı, okur yazar oranı, eğitilmiş nüfus durumu, işsiz sayısı, çalışan nüfusun…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Enerji Coğrafyası

Enerji coğrafyası: Belli başlı enerji kaynaklarını (hidrolik, termik, nükleer) ele alarak bunların dağılışını, enerjinin insan etkinlikleri üzerindeki önemini açıklar. Ülkemizde Madencilik ve Enerji Kaynakları MADENCİLİK Yerkabuğunun farklı…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Ticaret Coğrafyası

Ticaret coğrafyası: Ticaretin yeri ve önemi, belli başlı ticaret yolları üzerinde durur. Üretim ve tüketim merkezleri arasındaki ilişkileri ele alır. Üretilen mal ve hizmetlerin alınıp satılmasına ticaret denir. İç ve dış ticaret olmak üzere ikiye…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Ulaşım Coğrafyası

Ulaşım coğrafyası: Kara, hava ve deniz ulaşımını ele alarak bunların doğal etkenlerle olan ilişkilerini, ulaşımın ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisini inceler. İnsanların ürettikleri çeşitli ham ve işlenmiş maddelerin, haberlerin bir yerden başka…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Turizm Coğrafyası

Turizm coğrafyası: Turizmde etkili olan doğal çekicilikler, turizmin doğal çevre içindeki yeri ve önemi ile başlıca turizm kolları üzerinde durur. İnsanların gezmek, görmek, eğlenmek ve dinlenmek amacıyla yaptığı gezilere turizm denir. Bu geziyi yapan…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Türkiye'de Ormancılık

Türkiye, sıcaklık ve yağış koşulları bakımından ormanın yetişmesine genel olarak elverişlidir. İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki bazı alanlar hariç, ülkemizin % 70'lik kısmının orman olması gerekir. Fakat, bugün bu oran % 26 civarındadır.…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Türkiye'de Hayvancılık

Tarımın bir kolu olan hayvancılık ; ekonomik değeri olan hayvanların yetiştirilmesi, çeşitli şekillerde yararlanılması ve pazarlanması olayıdır. Kırsal kesimlerde hayvancılık tarımın sigortası durumundadır. İklimdeki karasızlıkların tarımı olumsuz yönde…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Ülkemizde Yetiştirilen Tarım Ürünleri

Ülkemizde yetiştirilen başlıca tarım ürünleri şunlardır. BUĞDAY İlk yetişme döneminde (ilkbaharda) yağış ister. Olgunlaşma ve hasat döneminde kuraklık gerekir.Bu özelliğinden dolayı Karadeniz kıyılarında tarımı yapılamaz. Ayrıca düşük sıcaklılardan…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Tarım Coğrafyası

Tarım coğrafyası: Tarımın önemi, tarımı etkileyen fizikî faktörler (iklim, arazi şekli, toprak, drenaj, doğal vejetasyon, hayvan ve hastalıklar) ile kültürel etkenleri inceler. Ayrıca geçime dayalı tarım, ticarî tarım gibi tarım tipleri, belli başlı…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Sanayi Coğrafyası

Sanayi coğrafyası: Sanayiyi etkileyen faktörleri (sanayi ham maddeleri, enerji, pazar, ulaşım-taşıma, işçi, sermaye ve diğer faktörler) inceler; sanayi kollarının kuruluşundaki doğal etkenleri ele alır; sanayi bölgelerinin dağılışını değerlendirir. 1.…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Siyasi Coğrafya

Siyasi coğrafya, siyasi otorite ve organizasyonlar tarafından alınan kararlar üzerinde coğrafi etmenlerin etkisini, siyasi kararların uygulanmasının coğrafi çevreye etkisi ve bunun sonucunda oluşan coğrafi olayları inceleyen Beşeri coğrafya alt…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Tarihi Coğrafya

Tarihî coğrafya, modern coğrafya ilke ve yöntemlerini kullanarak bir sahayı geçmiş bir zaman diliminde araştıran disiplinler arası coğrafya bilim koluna verilen isimdir. Kısaca geçmişin coğrafyası olarak ifade edilen bu alanın tanımlanmasında ve…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Sağlık Coğrafyası

Sağlık coğrafyası, mekandan kaynaklanan tüm sağlık problemleri toplum, yer ve zaman yönleriyle inceleyen ve nedenlerini araştıran, hastalıkların önlenmesinde çözüm yöntemleri sunan, Beşeri coğrafyanın alt dalıdır. Sağlık coğrafyası disiplinlerarası…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Yerleşme Coğrafyası

Yerleşme coğrafyası, yerleşmelerin oluşumu, gelişimi, kökenleri, geçirdiği değişimleri, fonksiyonlarını ve dağılışlarını inceler. Yerleşim coğrafyası, mesken ve yerleşim birimlerinin doğal ve beşeri çevre ile ilgisini araştırır. Yerleşme coğrafyası,…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Nüfus Coğrafyası

Nüfus coğrafyası: Doğal çevre ile nüfus arasındaki ilgiyi araştırır. Kıta ülke, bölge, bölüm ve yöre ölçeğinde nüfusun dağılışı ile dağılışı etkileyen doğal ve beşeri faktörleri araştırır. Nüfus coğrafyası, nüfusla ilgilenen beşeri coğrafyanın dalıdır.…
Beşeri-Ekonomik Coğrafya

Beşeri Coğrafya

Beşeri coğrafya, bir sahadaki nüfusu, bunların dağılışını, yaş cinsiyet, faaliyet kollarına dağılımı, meskenleri, yerleşme tiplerinin ve bunlarda kullanılan malzemeleri incelemektedir. Beşeri coğrafya (insan coğrafyası), coğrafi çevrenin insan yaşamına…