Arşivler: "Nisan 2021"

Sosyoloji Kuramları

Fenomenoloji

Fenomenoloji: Alfred Schütz'ün sosyal fenomenolojisi, sosyal inşacılığı ve etnometodolojinin gelişimini etkilemiştir. Fenomenoloji ya da görüngübilim, kurucusu Edmund Husserl olan bir felsefe akımı. 20. yüzyılın ilk çeyreğinde görülen bilimlerdeki ve…
Sosyoloji Kuramları

Pozitivizm

Pozitivizm: Gözlemlenebilir (genellikle ölçülebilir) toplumsal görüngüler arasındaki ilişkilerin yapısı olarak görür toplumu. Pozitivizm, olguculuk, iki felsefi düşünceye verilen addır. Her iki düşüncenin de teoloji ve metafizik içermeyen, sadece…
Sosyoloji Kuramları

Yapısal İşlevselcilik

Yapısal işlevselcilik: Tüm sistem üzerinde geçerli olan sosyal sisteme ait çeşitli parçaların işlevlerine yönelik düşünüşün paradigmasıdır. Yapısal-işlevselcilik (İngilizce: Structural-functionalism): Öncelikle yapısal işlevselcilik ontolojik olarak…
Sosyoloji Kuramları

Sembolik Etkileşimcilik

Sembolik etkileşimcilik: Sosyal etkileşim kademelerindeki gelişim bazında, anlamların ve sosyal davranışların nasıl paylaşıldığını sınar. Sembolik etkileşimcilik Amerikan sosyolojisi içerisinde sosyal psikolojiye oldukça yakın duran bir sosyolojik…
Sosyoloji Kuramları

Dramaturjik Model

Dramaturjik model: Yaşamı bir uygulama (performans) olarak gören özele indirgenmiş sembolik etkileşimci paradigmadır. Dramaturjik model, toplumsal etkileşmenin incelenmesinde tiyatrodan gelen metaforların kullanımına dayanan bir yaklaşım. Erving Goffman…
Sosyoloji Kuramları

Rasyonel Seçimler Kuramı

Rasyonel seçimler kuramı: Bireylerin, yararlarını çoğaltma amaçlı etkileşimlerindeki sosyal davranışlarını inceler. İngilizce’de “rational choice theory” olarak bilinen rasyonel seçim kuramı, yeni bir sosyolojik yaklaşım olmasına rağmen Türkiye’de…
Sosyoloji Kuramları

Eleştirel Teori

Eleştirel teori; Immanuel Kant, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Max Weber, Karl Marx, ve Sigmund Freud'un düşüncelerinin etkisi temelinde; sosyal ve beşeri bilimler bilgisiyle toplum ile kültür inceleme ve eleştirisine dayanan sosyal teori. Eleştirel…
Sosyoloji Kuramları

Modernizm

Modernizm; Kültürel bağlamda modernizm, 19. yüzyılda geleneksel anlamdaki edebi, sanatsal, sosyal organizasyon ve gündelik yaşamın geçerliliğini yitirdiği fikriyle ortaya çıkmıştır. Modernist hareketin 19. yüzyıl ortasında Fransa'da ortaya çıktığı kabul…
Sosyoloji Kuramları

Postmodernizm

Postmodernizm, modernizmin sonrası ve ötesi anlamında bir tanımlama olarak kullanılmaktadır ve modern düşünceye ve kültüre ait temel kavram ve perspektiflerin sorunsallaştırılmasıyla ve hatta bunların yadsınmasıyla birlikte yürütülmektedir. Teori…
Sosyoloji Kuramları Nelerdir?
Sosyoloji Kuramları

Sosyoloji Kuramları Nelerdir?

Toplum bilimi kuramları: İşlevselcilik, Yapısal işlevselcilik, Yapısalcılık, Çatışmacı kuram, Etnometodoloji, Yorumsamacılık, Toplumsal inşacılık, Feminizm, Fenomenoloji, Pozitivizm, Sembolik etkileşimcilik, Dramaturjik model, Rasyonel seçimler kuramı,…
Sosyoloji

Otorite

Otorite: Bir kişinin yada grubun, toplum tarafında meşru görülen karar verme ve yönlendirme yetkisi veya gücü. Otorite veya yetke, herhangi bir konuda bir şeyin yeterliliğine herkesi inandırarak bir kişinin kendine sağladığı itaat ve güven; hâkimiyet ve…
Sosyoloji

Kamuoyu

Kamuoyu: Herhangi bir konu üzerinde toplumun tüm kesimlerinin ortaklaştığı yaklaşım biçimi. Kamuoyu, halkın benimsemiş olduğu, halkı tamamen ilgilendiren ortak görüşe verilen isimdir. Özellikle Almanya, Fransa, Polonya gibi gelişmiş Avrupa ülkelerinde…
Sosyoloji

Hiyerarşi

Hiyerarşi: Tüm gücün en geniş ölçüde en üst kademede bulunandan en alttakine doğru sıralandığı sosyal örgütleniş biçimi. Hiyerarşi (Yunanca), bir toplulukta veya bir kuruluşta yer alan kişileri alt-üst ilişkileri, görev ve yetkilerine göre sınıflandıran…
Sosyoloji

Halk Nedir, Ne Demek?

Halk: Bir ülkede yaşayan, ortak bir kültüre ve yaşam geçmişine sahip insanlar bütünü. Halk, bir milleti oluşturan çeşitli toplumsal kesimlerden veya meslek gruplarından oluşan insan topluluğuna denir. Halkı milletten ayıran en önemli fark; halk, bir…
Sosyoloji

Burjuva

Burjuva: Özellikle sanayi devriminden sonra üretim araçlarına (fabrika gibi) sahip olarak zenginleşen sermaye kesimi. Kapitalist toplumda üst tabakayı oluşturan grup. Burjuva; köylü, işçi ya da soylu sınıfına dahil olmayıp, sosyal statüsünü ve gücünü,…
Sosyoloji

Ataerkil

Ataerkil: Toplumsal yönetim gücünün erkeğin elinde toplandığı durum. Tüm toplumsal kurum ve kuruluşlarda (aile, devlet, kamu kurumları ve iktisadi işletmeler…) karar verme ve yönetme gücünde erkek egemenliği vardır. Ayrıca bu egemenlik erkek evlat…
Sosyoloji

Anaerkil

Anaerkil: Toplumsal yönetim gücünün kadının elinde toplandığı durum. Tüm toplumsal kurum ve kuruluşlarda (aile, devlet, kamu kurumları ve iktisadi işletmeler…) karar verme ve yönetme gücünde kadın egemenliği vardır. Ayrıca bu egemenlik kız evlat…
Sosyoloji

Sosyolojinin Doğuşu ve Tarihi Gelişimi

Toplumsal gerçekliğin incelenmesi ve toplumsal değişmenin neden ve sonuçlarının araştırılması konusunda tarihe "Ümran Bilimi" olarak adlandırdığı bir bilimin yardımcı olacağını belirten sosyolog İbn-i Haldun'dur. İbn-i Haldun, insanların doğal…
Sosyoloji Nedir?
Sosyoloji

Sosyoloji Nedir?

Sosyoloji ya da toplum bilim, toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilim dalıdır. Toplum bilimi alanında çalışan bir kişiye de sosyolog denir. Bir akademik disiplin olarak toplum bilimi bir sosyal bilim olarak kabul edilmektedir ve 19.…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Ali Fuat Başgil'den Öğrencilere Tavsiyeler

Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'den öğrencilere tavsiyeler; "UNUTMA ÇOCUĞUM!" Çalışma hayatının kendi bünyesine göre çalışma ve işleme usul ve kuralları vardır. Başarılı olmanın, düşünen aklın şaşmaz kanunları hâlinde birtakım genel ve rasyonel…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Etkili Sınıf Yönetimi Nasıl Olmalı

Etkili sınıf yönetiminde özellikle öğretmenlerin dikkat etmesi gereken hususlar: Öğrencilerin isimlerini en kısa zamanda öğrenerek her fırsatta öğrencilere isimleriyle hitap edin. Öğrenciler, çok etkilenip kendilerine değer verildiğini anlayacak ve…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Başarılı Bir Öğrenci Olmanın Şartları Nelerdir

Öncelikle öğrenci arkadaşların derslerinde başarılı olması için kendilerine bir hedef belirlemeleri gerekmektedir. Hedeflerine ulaşma konusunda kendine güvenmelidirler. Daha sonra aşağıda belirtilen verimli ders çalışma tekniklerini uygulamaları…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Kimler Başarısız Oluyorlar

Kimler başarısız oluyorlar: Kısa, orta, uzun vadeli hedefleri olmayanlar. Günlük çalışma planı yapmadan güne başlayanlar. Derste not almak yerine aklında tutmaya çalışanlar. 1- Kısa, orta, uzun vadeli hedefleri olmayanlar. 2- Günlük çalışma planı…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Lincoln'ün, Oğlunun Öğretmenine Yazdığı Mektup

Amerika’nın ünlü başkanlarından Abraham Lincoln’ ün, oğlunun öğretmenine hitaben yazdığı bir mektup şöyledir: "Öğrenmesi gerekli biliyorum; bütün insanların dürüst ve adil olmadığını… Fakat şunu da öğret ona; her alçağa karşılık bir kahraman, her…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Einstein'ın Başarı Formülü

Einstein bu formülünde: X ile çalışmayı, Y ile aklı kullanmayı, Z ile ağzı sıkı tutmayı kasteder. "Başarılı olmaya değil, değerli olmaya çalışın." Zamanınızı başarılı olmak için harcamayın, değerler yaratın. Eğer değerli olursanız başarı…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Ders Dinlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Ders dinlenirken nelere dikkat edilmeli, etkili bir öğrenme için neler yapılmalıdır. 1- Konuyla ilgili bir ön okuma yapın. Temel kavramlara göz atın. 2- Açlık, susuzluk gibi fizyolojik ihtiyaçlarınızı karşılayın. 3- Dersi dinlemenizi ve izlemenizi…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Yanlış Ders Çalışma Alışkanlıkları

Çalışma masası dışında değişik yerlerde çalışma alışkanlığı: Aynı zamanlarda aynı mekanda ders çalışmak çalışmaya daha kısa sürede adapte olmamızı sağlar. O masaya sadece çalışmak için oturduğunu hissetmelisin. Dağınık oda dağınık zihin: Düzenli,…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Notlarımı Nasıl Yükseltebilirim?

Kendini olumsuz düşüncelerden sıyır, asla yapamam deme. Notlarımı nasıl yükseltebilirim? 1- Planlı ders çalışma; Fazla ders çalışma değil, her gün düzenli çalışmalısın kesinlikle erteleme, ertelemek sorunları daha da büyütür. 2- Kendini gereksiz meşgul…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Okuma Güçlüğünün Tedavisi

Okuma güçlüğünün tedavisinde, erken tespit ve müdahalenin önemli bir yeri vardır. Sinir sisteminin olgunlaşması tamamlanmadan, yani okuma güçlüğü yaşayan kişi tam erişkin olmadan (beyindeki bağlantıların gelişmesi % 90 nispetinde 12 yaşında tamamlanır)…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Okuma Güçlüğüne Müdahale Edilmezse Ne Olur?

Okuma güçlüğü olanlarda; diğer öğrenme güçlükleri (yazma, hesaplama vb.) de olabilir. Hiperaktif çocukların % 30-70; davranış bozukluğu olanların ise, % 30-40 kadarında öğrenme güçlüğü vardır. Okuma güçlüğü olanlarda ders başarısızlığı, sınıf tekrarı ve…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Okuma Güçlüğünün Sebepleri Nelerdir?

Gelişme esnasında, sinir hücresi bağlantılarının olması gerekenden farklı yere bağlanması gibi durumlar bu rahatsızlığın sebebi olarak gösterilse de, okuma güçlüğüne yol açan hususun ne olduğuna dâir kesin bir delil ortaya konamamıştır. Gıdalardaki bazı…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Okuma Güçlüğü Nedir?

Hakikatleri kavramada, okumanın yanında; işitme-dinleme, görme, dokunma ve tecrübe gibi alternatifler vardır; ancak bu alternatif faktörler, okumanın değerini yok edememektedir. Okumak; hayatın her kademesinde öğrenme, tecrübe, keşif ve şahsî kemalât…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Verimli Ders Çalışma Önerileri

Yaşamın büyük bir kısmı eğitim ve öğretimle geçiyor. Önümüze sürekli yeni yeni sınavlar çıkıyor, onlara hazırlanıp giriyoruz. Bazı sınavlarda başarılı oluyoruz, bazılarında ise istediğimiz sonucu alamıyoruz. Bu sonuç tabii ki ders çalışma yöntemleriyle…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulamaları

Psikoloji biliminde ortaya konan yeni teoriler ve sanayileşme ile gelişen yeni meslek dalları rehberlik hizmetinin sürekli gelişmesini sağlamıştır. Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetinde kişinin kendisini daha iyi tanıması, istekleri, yetenekleri…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmaya İhtiyacım Olduğunu Nasıl Anlarım?

Psikolojik danışmaya ihtiyacım olduğunu nasıl anlarım? Hayatınız hakkında endişeleriniz mi var? Ödev yapamıyor musunuz? Aşağıda listelediğimiz sorunların sizde de olduğunu düşünüyorsanız, bir psikolojik danışmana ihtiyacınız olabilir. 1-Yaşamım nereye…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışma ile İlgili Önyargılar

Psikolojik danışma süreci bir çok insan tarafından yanlış değerlendirilmektedir. ÖNYARGI : Psikolojik danışma sadece yoğun ve derin duygusal problemi olan kişiler içindir. GERÇEK : Psikoterapi yoğun ve derin duygusal problemleri olan kişiler içindir.…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık Nedir?

Psikolojik danışma, kişisel, sosyal, eğitimsel ve mesleki konularda kişilerin amaçlarını belirleme, karar verme, var olan problemlerini çözme ve benzeri konularda -tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren- eğitimli…
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Nedir?
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Nedir?

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR), bireyi tanımak, onu kendisine tanıtmak, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresi ile dengeli ve sağlıklı bir şekilde uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi…
Öğrenme Psikolojisi

Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler

Öğrenmeyi etkileyen faktörler , öğrenenle, yöntemle ve öğrenme malzemesi ile ilgili faktörler olmak üzere 3 alt başlık altında toplanır. Öğrenmeyi etkileyen faktörler davranışlarda ortaya çıkan değişiklikleri yani öğrenme sürecini doğrudan ya da dolaylı…
Öğrenme Psikolojisi

Öğrenme Psikolojisi Temel Kavramları

Öğrenme psikolojisi, öğrenmeyi oluşturan etkenleri, öğrenmenin nasıl gerçekleşeceğini, öğrenmeyi etkileyen unsurları, öğrenme sürecini bireysel farklılıkları incelemektedir. 1) Davranış: Bir varlığın direkt ya da dolaylı olarak gözlemlenebilen her türlü…
Öğrenme Psikolojisi Nedir?
Öğrenme Psikolojisi

Öğrenme Psikolojisi Nedir?

Öğrenme psikolojisi; öğrenmeyi oluşturan etkenleri, öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini, öğrenmeyi etkileyen unsurları, öğrenme sürecini, öğrenmedeki bireysel farklılıkları inceleyen eğitim psikolojisi alt dalına verilen isimdir.
Gelişim Psikolojisi

Piaget ve Ahlak Gelişimi

Piaget bilişsel gelişimde olduğu gibi ahlak gelişiminde de önemli katkılar sağlamıştır. Piaget’e göre ahlak gelişimi, bilişsel gelişime paralellik göstererek ilerler. Bilişsel gelişimi etkileyen faktörlerin ahlak gelişimini de etkilediğini savunur. Bu…
Öğrenme Psikolojisi

Öğrenme Kuramlarında Ahlak Gelişimi

Öğrenme kuramı bir çok kapsamlı araştırma sonucuna dayalı olarak insanların nasıl öğrendiğini açıklamak üzere oluşturulmuş çeşitli genellemeleri ve ilkeleri içeren bir model ya da sistemdir. Öğrenme kuramları kavramsal çerçevelerdir. Öğrenme sırasında…
Gelişim Psikolojisi

Psikanaliz Kuramlarında Ahlak Gelişimi

Psikanaliz Sigmund Freud'un çalışmaları üzerine kurulmuş bir psikolojik kuramlar ve yöntemler ailesidir. Bir psikoterapi tekniği olarak psikanaliz, hastaların zihinsel süreçlerinin bilinçdışı unsurları arasındaki bağlantıları ortaya çıkarmaya çalışır.…
Gelişim Psikolojisi

Ahlak Gelişimi

Ahlak gelişimi hem gelişim ile hem de bilişsel gelişim ile alakalıdır. Ahlak gelişimi, bireyin toplumun değer yargılarını benimseyerek içinde bulunduğu çevreye uyumunu ve kendi ilke ve değer yargılarını oluşturmasını amaçlayan bir süreç olarak…
Gelişim Psikolojisi

Vygotsky ve Dil Gelişimi

Vygotsky dil gelişimini evrelere ayırarak açıklamıştır. Dil ile zihin arasında çok güçlü bir etkileşim olduğunu savunan Vygotsky, 2 yaşa kadar düşünme ve konuşmanın birbirinden bağımsız olduğunu, 2 yaşından sonra bu ikili arasında güçlü bir etkileşim…
Gelişim Psikolojisi

Piaget ve Dil Gelişimi

Piaget dil gelişiminde dönemler halinde görülen konuşma çeşitlerini ortaya koymuş ve dil gelişiminin evrelere ayırmıştır. Piaget’e göre dilin gelişimi bilişsel gelişime bağlıdır. Dil gelişimi daima bilişsel gelişimle paralel ilerler ve bilişsel…
Gelişim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisinde Dil Gelişimi

Dil gelişimi, bedensel ve bilişsel gelişime paralel olarak ilerlemektedir. Dil gelişimini sadece biyolojik anlamla açıklamak yeterli değildir. Dil duygusal ve sosyal iletişimin önemli birimidir. Dil yazılı ve sözlü olarak ikiye ayrılır. Dil gelişimi…
Gelişim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisinde Oyun Gelişimi

Gardiner, çok eskilerden beri oyun oynadıklarını belirtmiştir. Oyun önceden zaman kaybı olarak görülmüş fakat günümüzde kişilik gelişiminin ve toplumsal gelişmenin temelini oluşturduğu görülmektedir. Bruner oyun gelişimi kuramında "Oyun çocuğun…
Gelişim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisinde Mizah Gelişimi

McGhee’ye göre mizahın temelini oluşturan şey acayiplik, tutarsızlıktır. Fakat ona göre tutarsızlık tek başına mizah için yeterli değildir. Çocukların bu tutarsızlığı edebilecek düzeyde bilgili olmaları ve neşeli bir ruh halinde olmaları gerekmektedir.…
Gelişim Psikolojisi

Yetişkinlerde Bilişsel Gelişim

Yetişkinler üzerinde gerçekleştirilen birçok bilişsel gelişim çalışması üniversite öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Yetişkinlerde bilişsel gelişim çalışmaları arasında W. Perry ve M. Belenky’nin çalışmaları dikkat çekicidir. 1) W. Perry'in bilişsel…
Gelişim Psikolojisi

Bruner ve Bilişsel Gelişim Dönemleri

Bruner da Piaget gibi bilişsel gelişimi evrensel bir anlayış biçimi ile incelemiştir. Ona göre bilişsel gelişim, tepkilerin uyarılardan bağımsız hale gelmesidir. İlk çocukluk yıllarında birey çevreden gelen uyarıcılara bağlıdır. Yani tepkiler…
Gelişim Psikolojisi

Vygotsky Kuramı Temel Kavramları

Vygotsky çocuk bilişsel gelişim düzeylerine katkıda bulunabilmek için öncelikle 2 durumun tespit edilmesi gerektiğini belirtir. A. Yakınsal Gelişim Alanı Vygotsky çocuk bilişsel gelişim düzeylerine katkıda bulunabilmek için öncelikle 2 durumun tespit…
Gelişim Psikolojisi

Vygotsky ve Sosyokültürel Gelişim Kuramı

Vygotsky bilişsel gelişim ile ilgili sosyal bir kuram oluşturmuş ve Piaget’in kuramına karşı çıkmıştır. Vygotsky bilişsel gelişimi açıklarken içselleştirme, yakınsak gelişim alanı ve destekleyici kavramlarını kullanır. Ona göre çocukta 2 yaşına kadar…
Gelişim Psikolojisi

Piaget'in Bilişsel Gelişim Dönemleri

Bilişsel gelişim dönemleri Piaget’in oluşturduğu dönemlerden oluşur. Piaget’in bilişsel gelişim dönemleri Duyusal motor dönemi, işlem öncesi dönem, somut işlemler dönemi ve soyut işlemler dönemi olarak ele alınmaktadır. 1) Duyusal Motor Dönemi (0-2 Yaş)…
Gelişim Psikolojisi

Piaget Kuramı Temel Kavramlar

Piaget kuramı temel kavramları zeka, şema, uyum ve denge süreci olarak 4 kısımdır. 1) Zeka: Piaget’e göre zeka, organizmanın çevreye uyum sağlama yeteneğidir. Dolayısıyla birey yaşadığı çevreye uyum sağladığı sürece zekidir. Bu uyum testle ölçülemez. 2)…
Gelişim Psikolojisi

Piaget ve Bilişsel Gelişim Kuramı

Bilişsel gelişim kuramı, diğer adıyla kognitif gelişim Jean Piaget’in geliştirdiği bir kuramdır. Gelişim psikolojisi içinde yer alan bilişsel gelişim ile düşünme, akıl yürütme, bellek ve kavramada meydana gelen değişimler ele alınmaktadır. Bu bağlamda…
Gelişim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisinde Fiziksel Gelişim

Gelişim psikolojisi içinde fiziksel gelişim 5 bölümde incelenmektedir. Fiziksel gelişim, psikomotor gelişim, bedensel gelişim ya da devinimsel gelişim olarak karşımıza çıkmaktadır. Fiziksel gelişim konusunu doğum öncesi dönem, bebeklik dönemi, ilk…
Gelişim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisinde Gelişimin Temel İlkeleri

Gelişimin evrensel ilkeleri vardır. Gelişimin temel ilkeleri bu sebeple kişiden kişiye veya toplumdan topluma değişiklik göstermez. Her birey gelişimini bu ilkelerle gerçekleştirmektedir. 1) Gelişim yordanabilir bir sıra izler. Bu sıra evrenseldir. İlk…
Gelişim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisinde Gelişim Dönemleri ve Görevleri

Gelişim görevleri, her döneme has gerçekleştirilmesi beklenen birtakım özelliklerin bulunduğunu tespit eden ve bunları özetleyen Havighurst tarafından ortaya konulmuştur. Havighurst gelişim görevlerini 7 bölüme ayırarak incelemiştir. Gelişim görevleri 7…
Psikoloji

Psikolojide Araştırma Yöntemleri

Psikolojide araştırma yöntemleri de düzenli, nesnel, analitik, veriye dayanan ve tekrar edilebilir bilimsel tekniklerle oluşturulmuş yöntemlerdir. Psikolojide araştırma yöntemleri betimsel, deneysel ve istatistiksel (korelasyonel) yöntemler olarak…
Psikoloji

Psikolojinin Temel Yaklaşımları

1) Yapısalcılık: Psikoloji bilimi daha önceden felsefeye bağlıyken 1879 da deneysel bir psikoloji laboratuarının kurulmasıyla felsefeden ayrılmış ve yeni bir dal olmuştur. Bu laboratuarın da kurulma amacı insan davranışlarının gözlemlenmesidir. İşte tüm…
Gelişim Psikolojisi

Gelişimi Etkileyen Faktörler

1) Kalıtım: Anne ve babadan bireye genetik yollarla geçen yetenek ve özelliklerin tümüne kalıtım denilmektedir. Kalıtım kişinin saç ya da göz rengi, boyu, zihinsel ve fiziksel yetenekleri, duygusal alanları ve fizyolojik yapısı gibi bir çok özelliği…
Gelişim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisi Temel Kavramları

Gelişim psikolojisinin temelini oluşturan gelişim ve değişim birbirinden ayrı kavramlardır. 1) Gelişim ve Değişim: Gelişim psikolojisinin temelini oluşturan gelişim ve değişim birbirinden ayrı kavramlardır. Gelişim nedir? Gelişim organizmanın doğum…
Gelişim Psikolojisi Nedir?
Gelişim Psikolojisi

Gelişim Psikolojisi Nedir?

Gelişim psikolojisi, bireyin kronolojik yaşıyla onun davranışının türü arasındaki ilişkiyi inceler. Gelişim düzeyi kavramını Jean Piaget'e borçluyuz. Piaget Teorisi olarak bilinen teori, herkesin değişmez bazı düzeylerden geçtiğini ve bunların…
Fobiler

Anemofobi (Fırtına Korkusu)

Anemofobi nedir? Anemofobi; fırtına, rüzgar ve kuvvetli hava akımıyla karşılaşmaktan korkmak anlamına gelen anormal korkudur. Hava akımı ve rüzgardan korkma şeklinde kullanılabilir. Anemofobi, geniş bir yelpazede hava ile ilgili fobilerin tamamını…
Fobiler

Androfobi (Erkek Korkusu)

Androfobi nedir? Androfobi, erkek düşmanlığına varabilecek boyutlara ulaşabilme potansiyeli taşımakla birlikte sosyal fobiler içinde tanımlanan psikolojik bir hastalıktır. Androfobi anormal düzeyde erkek korkusudur. Androfobi, hastanın geçmişindeki…
Fobiler

Anatidaefobi (Ördekler Tarafından İzleniyor Olma Hissi ve Korkusu)

Anatidaefobi nedir? Anatidaefobi, kişinin ördekler tarafından izleniyormuş hissine ve korkusuna kapılması ile ortaya çıkar. Bu fobiye sahip insanlar her hangi bir yerde yürürken sanki çevresinde onu gözleyen ve saldırmak için hazır duran ördekler varmış…
Fobiler

Amofobi (Sivri Cisim Korkusu)

Amofobi nedir? Bireyin sivri olan her şeyden korkması halidir. Kişiler karşısında birisi konuşurken parmak sallasa bile bu durumdan rahatsız olabilirler. Geceleri uyudukları ortamda masa kenarları onların gözüne batar ve rahatsız olurlar. Gün içinde…
Fobiler

Amnezifobi (Hafıza Kaybı Korkusu)

Amnezifobi nedir? Amnezifobi, hafızasını kaybetmekten korkma. Bireylerin hafızalarını kayıp etmekten korkması ile meydana çıkan bir fobidir. Kişi, hafızasını kaybederse öleceği gibi bir düşünceye kapılır. Hafızamı kaybedersem yokum ben yoksam ölmüşümdür…
Fobiler

Amatofobi (Toz ve Kir Korkusu)

Amatofobi nedir? Amatofobi; tozdan, kirden ve pis yerlerden korkma fobisidir. Toz veya toprak korkusu veya korkusu hissidir. Toz veya toprak korkusunun kalıcı, anormal ve yersiz duygusu olarak tanımlanır. Bu fobiye sahip bireylerin genelde aynı zamanda…
Fobiler

Amaksofobi (Taşıt Korkusu)

Amaksofobi Nedir? Amaksofobi, sürücü veya yolcu olarak otomobile binme korkusudur. Taşıt korkusu; taşıt (otomobil, otobüs vb.)a binmekten veya taşıtla karşılaşmaktan aşırı korkma. Hareket halinde bulunan veya durağan durumdaki araba veya farklı…
Fobiler

Algofobi (Acı Çekme Korkusu)

Algofobi nedir? Algofobi ender görülen bir fobi çeşididir. Acı ve ağrılardan korkma durumuna algofobi denir. Algofobi yalnız acı verici duyuma karşı değil, aynı zamanda acı verici duyum meydana getirebilecek her şeye karşı duyulan aşırı bir korku.…
Fobiler

Akustikofobi (Ani ve Yüksek Seslerden Korkma)

Akustikofobi Nedir? Aniden ve yüksek frekansta çıkan seslerden korkmak anlamına gelen fobi türüdür. Bu fobiye sahip bireyler şehrin gürültülü caddelerinde özellikle bu fobinin gerçekleştiğini belirtirler. Fobi gerçekleşirken hasta kalbinin aniden…
Fobiler

Akrofobi (Yükseklik Korkusu)

Akrofobi nedir? Akrofobi, şiddetli şekilde duyulan yükseklik korkusudur. Spesifik korkular sınıfındandır. Akrofobi tehlikelidir zira yüksek yerlerde bünyede panik atağa ve çarpıntıya sebep olabilmektedir. Halk arasında Vertigo olarak da bilinir ancak bu…
Fobiler

Akluofobi (Karanlıktan Korkma)

Akluofobi nedir? Akluofobi karanlıktan korkma olarak isimlendirilir ve en sık rastlanan fobi türüdür. Günümüzde bir çok kişide rastlayabildiğimiz bu korku hem küçük hem de büyükler arasında sık görülmektedir özellikle küçüklükte yaşanan bazı olaylar bu…
Fobiler

Ailurofobi (Kedi Korkusu)

Ailurofobi nedir? Ailurofobi veya kedi korkusu, şiddetli olabilen kedilerden korkma halidir. Diğer eş anlamlı terimler felinofobi, elurofobi ve gatofobidir. Kedi korkusu olan kişilerin vereceği aşırı tepki, panik atağa veya kalp çarpıntısına neden…
Fobiler

Agorafobi (Kalabalıktan Korkma)

Agorafobi nedir? Agorafobi, açık yerlerden yahut kalabalıktan korkma. Agorafobi, çoğunlukla panik atak temelli gelişen, ev atmosferi dışına yalnız olarak çıkmaktan, yabancı yerlerde bulunmaktan korkma ve bu yüzden paniğe kapılma rahatsızlığına verilen…
Fobiler

Agirofobi (Caddelerde Karşıya Geçmekten Korkma)

Agirofobi nedir? Agirofobi, caddeler yahut caddelerde karşıya geçmekten korkma. Agirofobi genellikle küçük yaşlarda ortaya çıkan, son bir kaç yüzyılda ortaya çıkmış bir fobidir. Araba sektörünün gelişmesi ve yayılmasıyla caddelerde bulunan arabaların…
Fobiler

Ablütofobi (Yıkanma Korkusu)

Ablütofobi nedir? Ablütofobi; kalıcı, yersiz bir yıkanma korkusudur. Bu fobi spesifik fobi sınıfına girer. Ablütofobi, erkeklere nazaran, çocuklarda ve kadınlarda daha çok görülür. Fakat bu fobi, genellikle çocuklar banyonun kötü bir şey olmadığını…
Fobiler

En Yaygın Fobiler ve Anlamları

Fobi nedir? Fobi çeşitleri nelerdir? Her insanın mutlaka fobisi veya fobileri bulunur. Fobi, insanların korktuğu şeylere verilen bir isimdir. Fobilerin birçok çeşidi bulunur. Her insanın fobisi farklı olabilir. Kimilerinin bir hayvan olurken,…
Fobiler

Korku ve Fobi

Her canlı, birey olarak varlığını tehdit eden ya da tehdit riski taşıyan varlık ve durumlardan içgüdüsel olarak kaçınır. İnsan bilincinde bu kaçınma, korku olarak algılanmaktadır. Korku bu haliyle, kişinin varlığını, yaşamını sürdürmesine hizmet eden…
Fobi nedir?
Fobiler

Fobi nedir?

Fobi, bir şeye karşı duyulan korkunun, bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi hali. Dışardan gelen tehlikelere karşı verdiğimiz duygusal yöndeki tepkilere korku adı verilir. Fobilerimiz de hissettiğimiz korkuların bir çeşididir. Bir duruma…
Psikoloji

Psikoterapi

Psikoterapi, bireylerin duygusal ve davranışsal sorunlarının çözümünü, ruh sağlıklarının geliştirilmesi ve korunmasını amaçlayan tekniklerin genel adıdır. Psikoterapi her zaman sadece tek tek bireyleri konu almaz, zaman zaman incelenen tüm bir ailenin…
Psikoloji

Amigdala

Amigdala: Başta korku olmak üzere, duyguların denetiminden sorumlu olan beynin medial temporal lobunun derinlerinde yerleşen nöronların oluşturduğu badem şeklindeki beyin bölümüdür. Duygusal hafıza ve duygusal tepkilerin oluşmasında birincil role…
Psikoloji

Nevroz

Nevroz: Gerçeği değerlendirmenin sağlam olduğu davranışın önemli toplumsal kurallara uygun olabildiği tedavi edilmezse görece uzun süreli veya tekrarlayıcı olabilen bir ruhsal bozukluk. Nevroz, toplumsal tavır ve davranışları tutuklayan ve kişide ruhen…
Psikoloji

Kompulsiyon

Kompulsiyon (zorlantı): Karşı konduğunda kaygı uyandıran bir isteğe uyarak harekete geçmek için duyulan patolojik gereksinimdir. Kompulsiyon, genellikle obsesyonu takiben oluşur. Obsesyonlar kişinin iradesi dışında zihninde beliren uzaklaştırılamayan…
Psikoloji

Halüsinasyon

Halüsinasyon (varsanı): Herhangi bir dış uyaran olmaksızın ortaya çıkan sahte duyusal algı. Halüsinasyon, bir duyu organını uyaran hiçbir nesne veya uyarıcı olmaksızın, alınan bir sanının varlığına inanma durumudur. Ruh hastalıklarında sıklıkla…
Psikoloji

Capgras Sendromu

Capgras sendromu: Çevresindeki kişilerin aslında o kişiler olmadığı onların yerini almış ve çoğunlukla kötü niyetli insanlar olduğuna ilişkin inançlardır. Capgras sendromu, ilk kez 1923 yılında Fransız Psikiyatr Capgras tarafından sanrısal bozukluk…
Psikoloji

Bastırma (Represyon)

Bastırma (represyon): Kabul edilemez fikir veya dürtülerin bilinçdışı unutulmasıyla karakterize savunma mekanizması. Sigmund Freud bastırma terimini psikanalitik teorinin bir parçası olarak geliştirdi. Bastırma, bir düşünce anı ya da his kişi için çok…
Psikoloji

Anksiyete

Anksiyete (bunaltı): İçten veya dışarıdan gelebilecek bir tehlike beklentisinin neden olduğu kaygı ve endişe durumu. Anksiyete veya endişe, canlılarca deneyimlenen kaygı, korku, gerilim, sıkıntı halidir. Nedeni belli olmayan tedirginlik hali olarak da…
Psikoloji

Ajitasyon

Ajitasyon: Motor huzursuzlukla bağlantılı yoğun kaygı. Psikomotor ajitasyon, genel olarak kişisel ruh bozukluğu nedenlerine, aynı zamanda çevrenin tutum ve davranışına da bağlı olarak davranışsal ve ruhsal heyecanlılık şeklinde beliren az ya da çok…
Psikoloji Nedir?
Psikoloji

Psikoloji Nedir?

Psikoloji, insan davranışları ve zihinsel süreçleri ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen ve araştıran bilim dalıdır.
Filozoflar

Platon

Platon, İslâm felsefesi üzerinde önemli etkileri olan İlkçağ Yunan filozofu. Felsefe dünyasına etkisi yüzyıllar süren düşünsel bir miras bırakan Platon, Atina’da M.Ö. 427 yılında doğdu. Ailesi, şehrin ileri gelen, soylu ve varlıklı ailelerinden biriydi.…
Estetik

Mimesis

Yunanca öykünme anlamına gelen Mimesis, bugün için sanatta gerçekliğin kendine özgü yansıtılması biçimine ilişkin çeşitli anlamlarda kullanılmaktadır. Mimesis, doğa ve insan davranışının sanatta ve edebiyatta taklide dayanan temsilidir. Aristoteles…
Estetik

Estetik ve Güzellik

Türkçemizde “güzel”, “gözel“ sözcüğünün değişmesiyle oluşmuş bir kavramdır. Yani “göz” sözcüğünden gelmektedir. O hâlde, “güzel”in gözle ve görme ile ilgisinin olması gerekir. Sözlükte, “Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı.”…
Filozoflar

Alexander Gottlieb Baumgarten

Alexander Gottlieb Baumgarten (d. 17 Temmuz 1714, Berlin, Prusya [Almanya]), 26 Mayıs 1762'de öldü, Frankfurt), estetik terimini icat eden ve bu disiplini ayrı bir felsefi sorgulama alanı olarak kuran Alman filozof ve eğitimci. Halle'de öğrenciyken…
Estetik (felsefe)
Estetik

Estetik (felsefe)

Duyguya indirgenebilen bağımsız bilgi dalına estetik denir. Estetik “güzel” üzerine düşünme, onun ne olduğunu açıklamadır. Estetik suje ile estetik obje arasındaki ilgiyi gösterir. Estetiğin yöneldiği şey, güzelliktir; duyusal olanın güzellik ile olan…
Anlam Ayrımı

Estetik (anlam ayrımı)

Bu anlam ayrımı sayfası "Estetik" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Estetik şu anlamlara gelebilir: Estetik (isim): Sanatsal yaratının genel yasalarıyla sanatta ve hayatta güzelliğin…
Felsefe

Analitik Felsefe

Analitik felsefe pozitivizmin 20. yüzyılda çağdaş bir görünüm almış şeklidir. Neo-pozitivizm ya da mantıkçı pozitivizm olarak da bilinen bu anlayışa göre felsefenin asıl uğraş alanı dildir. Bu yaklaşıma göre felsefe; varlık, değer ve tanrı üstüne…