Arşivler: "24 Apr 2021"

Geometri

Teğet

Teğet, iki geometrik cismin, birbirlerine sadece bir noktadan temas ettiklerinde oluşan geometrik durum. İngilizce'de tangent olarak anılan terimin kökeni Latince tangere (dokunuş) kelimesidir.
Geometri

Doğru (geometri)

Doğru: Doğru, matematikte mantıksal bir değer. Matematik'te ne olduğu belli olmayan (tanımsız) değerlerden biridir. Hakkında doğru veya doğru değil diye değer yükleyebileceğimiz cümlelerden mümkün olduğu kadar azına "doğru" değeri veririz.…
Geometri

Düzlem

Düzlem: Düzlem, uzayda bulunan bir doğrunun yön değiştirmeden ve kendi doğrultusunda olmayan hareketiyle meydana getireceği kabul edilen yüzeylere denir. Aynı doğrultuda olmayan en az üç nokta bir düzlem belirtir. Paralel iki doğru düzlem belirtir. Bir…
Geometri

Dörtgen

Dörtgen: Dörtgen, herhangi üçü doğrusal olmayan dört noktayı sırayla birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekle denir. Dört kenarı ve dört köşesi olan çokgendir. Dörtgenler, konveks (dışbükey) ve konkav (içbükey) olabilirler. Dörtgen…
Geometri

Köşegen

Köşegen ya da diyagonal bir çokgenin ardışık olmayan köşeleri ya da bir çokyüzlü'nün aynı düzlem üzerinde olmayan iki köşesi arasında çekilen doğruya denir. Köşegen aynı zamanda matrisin köşegeni boyunca dizili olan değerlerine verilen addır.
Geometri

Eşkenar Dörtgen

Eşkenar dörtgen: Geometride bir eşkenar dörtgen (baklava dilimi, rhombus veya rombus da denir), dört kenarı eşit uzunlukta bir dörtgendir. Oyun kağıtlarında görülen eşkenar dörtgene karo, bu şekle sahip olan haplara lozanj, bu şekle sahip olan beyzbol…
Geometri

Kare

Kare: Kenarları ve açıları eşit olan dörtgene denir. Bir açısının ölçüsü 90° olan eşkenar dörtgendir. Karşılıklı kenarları paraleldir. Dört kenarının uzunlukları eşittir. Açıları birbirine eşit ve 90 ar derecedir. Alanı iki kenar uzunluğunun çarpınma…
Geometri

Dikdörtgen

Dikdörtgen: Bir açısı dik açı olan paralel kenara dikdörtgen denir. Karşılıklı kenarlarının uzunlukları eşittir. Karşılıklı kenarları paraleldir. Alanı uzunluğu ile genişliğinin çarpımına eşittir. Bir dikdörtgende, karşılıklı kenarların orta noktalarını…
Geometri

Çokgen

Çokgen: Çokgen, düzlemde herhangi üçü doğrusal olmayan n tane noktayı ikişer ikişer birleştiren doğru parçalarının oluşturduğu kapalı şekillerdir. Çokgenler kenar sayılarına göre adlandırılır. Örnek : 4 kenarlı bir çokgene dörtgen, 6 kenarlı bir çokgene…
Geometri

Geometri (kitap)

Geometri (kitap), Atatürk tarafından ilk defa Türkçe geometri terimleri kullanılarak 1936 yılının sonunda yazılmış olan 44 sayfalık kitap. Agop Dilaçar kitabın 1971 baskısına yazdığı önsözde, kitabın yazılış hikayesini anlatır. 1936 yılının sonbaharında…
Geometri

Tasarı Geometri

Tasarı geometri, uzay problemlerinin çözümlenme ve bu problemlerin grafik olarak gösterilmesini sağlayan yöntemleri içeren bir bilim dalıdır. Tasarı geometri üç boyutlu olan cisimlerin bir düzlem üzerine çizilerek gösterilmesi tekniğidir.
Geometri

Hiperbolik Geometri

Hiperbolik geometri, Öklid geometrisinden bir belitle ayrılır. Öklit'in paralellik belitinin tersini doğru olarak kabul eden geometride bir doğrunun dışındaki bir noktadan birden çok (sonsuz) tane paralel doğru geçebilir. Ayrıca bir üçgenin iç açıları…
Geometri

Cebirsel Geometri

Cebirsel geometri, matematiğin bir dalıdır. Adından anlaşılabileceği gibi, soyut cebirin, özellikle değişmeli cebirin yöntemleri ile geometrinin dili ve problemlerini bir araya getirir. Çağdaş matematik içerisinde merkezi bir rol üstlenmesinin yanında,…
Geometri

Diferansiyel Geometri

Diferansiyel geometri türevin tanımlı olduğu Riemann manifoldlarının özellikleriyle uğraşan matematiğin bir alt disiplinidir. Başka bir deyişle, bu manifoldlar üzerindeki metrik kavramlarla uğraşır. Eğrilik, eğriler için burulma ve yüzeyler için değişik…
Geometri

Analitik Geometri

Analitik geometri (Osmanlıca: Tahlili hendese, Fransızca: Géometri analytique), geometrik çalışmaya cebrik analizi uygulayan ve cebrik problemlerin çözümünde geometrik kavramları kullanan bir matematik dalı. Bütün bunlar kartezyen sistem denilen bir…
Matematik Teoremleri

Pisagor Teoremi

Pisagor (Pythagoras) isimli Yunan matematikçisi milattan önce 570 ile 475 yılları arasında yaşamıştır. Dik üçgenin kenar uzunlukları arasındaki ilişkiye ait çalışmalar yapmıştır. Çalışmalar sonunda elde ettiği sonuçlar da Pisagor bağıntısı olarak…
Matematik Teoremleri

Cebirin Temel Teoremi

Matematikte cebirin temel teoremi karmaşık değişkenli polinomların köklerinin varlığıyla ilgili temel bir sonuçtur. D'Alembert-Gauss teoremi olarak da anılmaktadır. Teoremin açık bir ifadesi şöyledir: Katsayıları karmaşık olan ve sabit olmayan tek…
Matematik Teoremleri

Fermat'nın Son Teoremi

Fermat'nın Son Teoremi, Fransız matematikçi Pierre de Fermat'nın 17. yüzyılda öne sürdüğü, 1994 yılında İngiliz matematikçi Andrew Wiles tarafından kanıtlanan teorem. İfadenin ortaokul matematik bilgileriyle anlaşılacak kadar yalın olmasına karşın öne…
Matematik Teoremleri

Süreklilik Hipotezi

Bütün sonsuzlar eşit değildir. 19. yüzyılın sonunda Alman matematikçi Georg Cantor'un ispatından beri gerçel sayılar'ın sayısının doğal sayılar'ınkinden fazla olduğu biliniyor. Daha da doğrusu gerçel sayılar'ın sayısının doğal sayılar'ın alt kümelerinin…
Matematik Teoremleri

Riemann Hipotezi

Riemann hipotezi (Riemann zeta hipotezi olarak da bilinmektedir), matematik alanında ilk kez 1859 yılında Bernhard Riemann tarafından ifade edilmiş ve henüz çözülmemiş bir problemdir. Bu hipotez kısaca şöyledir: Bazı pozitif tamsayıların kendilerinden…
Matematik Teoremleri

P ile NP Arasındaki İlişki

P harfi "polynomial", NP harfleri ise "non-deterministic polynomial" ifadelerini temsil eder, Türkçe karşılıkları "polinom" ve "belirleyici olmayan polinom"dur. "P eşittir NP?" ise Hesaplama Teorisi'nin…
Matematik Teoremleri

Goldbach Sanısı

Sayılar kuramında Goldbach sanısı, "2'den büyük her çift sayı, iki asal sayının toplamı şeklinde yazılabilir" iddiasıdır. Çözülememiş en eski matematik problemlerinden biridir. Bilgisayarda yapılan deneyler tarafından çok büyük sayılara kadar…
Matematik Teoremleri

Gödel'in Eksiklik Teoremi

Ünlü matematikçi Hilbert, matematikteki tüm ispatların, belli bir yöntemle, yani aksiyomatik bir sistem vasıtasıyla, elde edilebileceğini düşünüyordu ve bu doğrultuda çalışmalarına başladı. Temel aritmetikteki tüm doğruları, aksiyomlarından…
Matematik Teoremleri

Poincare Sanısı

Topolojide Poincaré sanısı, Fransız matematikçi, fizikçi ve filozof Henri Poincaré'nin 1904 yılında ortaya attığı teoremdir. Bu teoreme göre, tıkız, kenarı olmayan, deliği olmayan (basit bağlantılı) üç boyutlu bir çokkatlı, yalnızca üç boyutlu bir küre…
Sayılar

Doğal Sayılar

Doğal sayılar, N= { 0,1,2,3,4,5,6,7,...} şeklinde sıralanan tam sayılardır. Negatif değer almazlar. Bazı kaynaklarda "0" doğal sayı olarak alınmaz. Matematikte hala sıfırın bir doğal sayı alınıp alınmayacağı tartışma konusudur, ancak eğer…
Sayılar

Tam Sayılar

Tam sayılar veya tamsayılar, doğal sayılar (0, 1, 2, 3, …) ile bunların negatif değerlerinden (…, -3, -2, -1) oluşan sayı kümesi. Kesirsiz ve ondalıksız sayıların tamamı tam sayılardır. "-0" sayısı "+0" sayısına eşit olduğundan ayrı…
Sayılar

Çift ve Tek Sayılar

Parite, matematikte herhangi bir tamsayının çift ya da tek olması durumudur. Çift sayılar, 2 ile kalansız bölünebilen (2'nin tam katı olan) sayılardır. Tek sayılar ise 2 ile kalansız bölünemeyen (2'nin tam katı olmayan) sayılardır. Örneğin onluk…
Sayılar

Rasyonel Sayılar

Rasyonel kelimesi İngilizcedeki rational olup İtalyanca quoziente, "quotient" kelimesinin baş harfi olarak Q işareti ile gösterilir. Rasyonel sayılar ya da oranlı sayılar, iki tam sayının birbirine oranı ile ifade edilebilen sayıların…
Sayılar

İrrasyonel Sayılar

İrrasyonel sayılar, rasyonel sayılar kümesine dahil olmayan gerçel sayılardır. Kesir olarak ifade edilemeyen bu sayılara π, e ve (img:1) örnek verilebilir. Q' veya I ile gösterilir. Bu sayılar belli bir düzeni olmaksızın sonsuza kadar devam eden ondalık…
Sayılar

Cebirsel Sayılar

Cebirsel sayılar, katsayıları tam sayılar olan bir polinomun kökü olarak ifade edilebilen sayılardır. Örneğin tüm rasyonel sayılar aynı zamanda bir cebirsel sayıdır; hepsi nx-m=0 şeklindeki bir polinomun köküdür. Sanal bileşeni olan sayılar da cebirsel…
Sayılar

Devirli Sayılar

Devirli sayılar, aritmetikte kesirli sayıların bir gösterim şeklidir. Kesrin, belli bir rakamdan sonra tekrar edip, periyodikleşmesi sonucu oluşur. Örneğin; 1/3 = 0.33333... veya 0.3. Eğer bir devirli sayıda 0 rakamı devrediyorsa, bu sayı devirli sayı…
Sayılar

Reel Sayılar

Matematikte reel sayılar (gerçel ya da gerçek sayılar) kümesi, oranlı sayılar (rasyonel sayılar) kümesinin evrim sürecinden elde edilen bir varsayım kombinasyonudur. Reel sayılar kümesi R sembolüyle gösterilir. Her oranlı sayı (rasyonel sayı) bir gerçek…
Sayılar

Karmaşık Sayı

Matematikte karmaşık sayı, bir gerçel bir de sanal kısımdan oluşan bir nesnedir. a ve b sayıları gerçek olursa karmaşık sayılar şu biçimde gösterilirler: z = ɑ + i b Genel olarak karmaşık sayılar için "z" harfi kullanılır. i² = -1 özelliğini…
Sayılar

Aşkın Sayı

Matematikte cebirsel olmayan herhangi bir karmaşık sayıya aşkın sayı denir. Diğer bir deyişle, katsayıları tamsayı (ya da rasyonel) olan bir polinomun kökü olamayan reel sayılara aşkın sayı denir. Buradan, tüm aşkın sayıların irrasyonel olduğu sonucuna…
Sayılar

Dördey

Matematikte, dördeyler (ya da kvaterniyon, kuaternion, dördübir), karmaşık sayılar cisminin değişmesiz genişletmesidir. İlk defa İrlanda'lı matematikçi Sir William Rowan Hamilton tarafından 1843 yılında tanımlanmış, ve 3 boyutlu uzaydaki matematiğe…
Sayılar

Hiperbolik Sayılar

Gerçel sayılarda olmayan ve karesi 1 olan bir sayının kümeye katılmasıyla üretilen kümeye hiperbolik sayılar kümesi denir. Tıpkı karmaşık sayılarda olduğu gibi, hiperbolik sayılar a+hb şeklinde yazılabilen sayılardır, ancak karmaşık sayılardan tek farkı…
Sayılar

Çifte Karmaşık Sayılar

Çifte karmaşık sayılar birkaç şekilde tanımlanabilir. En yaygın tanımı iki farklı karmaşık sayı kümesinin birleştirimi olduğu için küme çifte karmaşık sıfatını almıştır. İki tane karmaşık birimi olan ya da bir tane hiperbolik iki tane de karmaşık birimi…
Sayılar

Nicel Sayı

Matematikte, kardinal sayılar ya da nicel sayılar, kısaca kardinaller; bir kümenin kardinalitesi ya da nicesi olarak bilinen büyüklüğünü göstermek için kullanılan sayılardır. Sonlu kümelerde kardinalite, kümenin öğe sayısını gösteren doğal bir sayıdır.…
Sayılar

Sıral Sayılar

Sıral sayılar, soyut matematikte, tümevarımsal kümelerin bir genellemesi olarak George Contor tarafından verilmiştir. Principia Mathematica tanımı: Bir sıral sayı burada denklik sınıflarıyla tanımlanır. Bir sıral sayı, iyi sıralı kümelerin sıral-denklik…
Sayılar

P-sel Sayılar

p-sel sayılar, rasyonel sayıların p-sel norma göre genişletilmesiyle elde edilirler, p-sel sayılar cismi geleneksel olarak Qp simgesiyle gösterilir. Her p-sel sayı, p bir asal sayı ve k bir tam sayı olmak üzere z ε Qp için şeklinde, αi katsayılarının 0…
Sayılar

Bileşik Sayı

Bileşik sayı: Bileşik sayı, en az iki asal sayının çarpımı olarak yazılabilen pozitif tam sayıdır. Tanım olarak, 1'den büyük her tam sayı ya asal ya da bileşik sayıdır. 0 ve 1 ne bileşik, ne de asal sayılardır. Örnek olarak, 14 bir bileşik sayıdır…
Sayı Nedir?
Sayılar

Sayı Nedir?

Sayı, bir çokluğu belirtmek için kullanılan soyut birimdir. Modern matematikte büyüklük belirtilmediği durumda geleneksel sayıların çeşitli özelliklerine benzer özellikler taşıyan nesnelere de sayı denmektedir. Sayıları yazılı olarak göstermek için…
Matematik

Açı Nedir?

Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşimine açı denir. Başlangıç noktaları aynı iki ışının birleşmesiyle oluşan geometrik şekillere açı köşesi denir ve bu açı köşesinden bir birim uzaklıkta ölçülen yaya açı denir. Işınların kesiştiği noktaya…
Matematik

Açıortay

Üçgenin bir açısını ortalayan ışının, köşe ile kenar arasında kalan doğru parçasına açıortay denir. Üçgenin iç açı ortayları iç bölgede bir noktada kesişir. Açıortay, geometride bir açıyı iki eşit açı şeklinde bölen yapıdır. Bir açıya teğet tüm…
Matematik

Ağırlık Merkezi

Ağırlık merkezi: Bir üçgende üç kenarortay bir noktada kesişir. Kesim noktasına ağırlık merkezi denir. Ağırlık merkezi G ile gösterilir. Bir cismin moleküllerine etki eden yerçekimi kuvvetlerinin bileşkesinin uygulama noktasına ağırlık merkezi denir.…
Matematik

Alt Küme

Alt küme: A ve B iki küme olmak üzere A nın her elamanı B nin de elemanı oluyorsa A ya B nin alt kümesi denir. B ye de A nın kapsayan kümesi denir. Her küme kendisinin bir alt kümesidir. Boş küme her kümenin bir alt kümesidir. Alt küme sayısı: Kümenin…
Sayılar

Asal Sayılar

Asal sayılar: 1 ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısı ile bölünemeyen 1 den büyük tam sayılara asal sayılar denir. {2,3,5,7,11,…} kümesinin elemanları birer asal sayıdır. 2 den başka çift asal sayı yoktur. Asal sayılar, sadece iki pozitif tam sayı…
Matematik

Asal Çarpanlara Ayırma

Asal çarpanlara ayırma: Bir sayıyı asal çarpanlarının çarpımı olarak yazmaya asal çarpanlara ayırma denir. Sayı asal çarpanlarına ayrılırken, en küçük asal sayı olan 2’den başlayarak sırasıyla (2,3,5,7,11,13… asal sayılarına bölünür. Bölüm 1 oluncaya…
Sayılar

Aralarında Asal Sayılar

Aralarında asal sayılar: 1 den başka pozitif ortak böleni olmayan sayma sayılarına aralarında asal sayılar denir. Örnek : 4 ile 9 aralarında asaldır. 7 ile 11 aralarında asaldır.
Sayılar

Ardışık Sayılar

Ardışık sayılar: Kendisinden önce ve sonra gelen sayılara bir kural ile bağlı olan sayılara ardışık sayılar denir. Sayılabilir sayı kümelerinin belirli bir kural altında birbirini izleyen elemanları. Örneğin -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 sayıları yedi ardışık…
Matematik

Aritmetik Ortalama

Aritmetik ortalama: Verilen sayı dizisindeki terimlerin toplamının, terim sayısına bölünmesiyle elde edilen değerdir. Aritmetik ortalama, bir sayı dizisindeki elemanların toplamının eleman sayısına bölünmesi ile elde edilir. İstatistik bilim dalında hem…
Matematik

Ayrık Küme

Ayrık küme: Ortak elemanı olmayan kümelere ayrık kümeler denir. İki küme arasında ortak veya beraber kullanılan eleman yoksa ayrık kümelerdir. Kesişimleri boş kümedir.
Matematik

Basamak (matematik)

Basamak: Bir sayıda rakamların yazıldığı yerlere denir. Bir doğal sayıyı oluşturan rakamlardan her birinin bulunduğu haneye basamak denir. Basamak değeri: Rakamların, sayıda bulunduğu basamağa göre gösterdiği değerlere denir. Rakamların sayıda bulunduğu…
Matematik

Kesirler ve Çeşitleri

Kesirler ve çeşitleri (Basit kesir, bileşik kesir, tam sayılı kesir) Kesir: Bir bütünün eş parçalarını gösteren, a/b şeklinde yazılabilen ifadelere kesir denir. Kesirleri gösterirken ortaya kesir çizgisi çizilir, çizginin üstünde pay, altında payda…
Matematik

Binom Açılımı

Binom açılımı: (x ± y)n nin x ile y kuvvetlerinin toplamı ve çarpımı şeklinde yazılmasına binom açılımı denir. Matematikte binom açılımı, iki sayının toplamının üslü ifadesinin açılımıdır.
Matematik

Cebir

Cebir, parçalanmış veya birleşmesi gereken parçalar anlamına gelir. Bu kelimelere sayı teorisi, geometri ve analiz de dahildir. Matematik ilkokul işlemlerinden çember daire alanları bulmaya kadar gider. Kolay olan matematik ilkokul (öncül matematik),…
Matematik

Soyut Cebir

Soyut cebir veya soyut matematik, matematiğin bir alanı olup, cebir, vektör uzayı, modüller, alanlar, halkalar gibi cebirsel yapılar üzerinde çalışır. Bazı yazarlar günümüzde, "soyut cebir" yerine "cebir" terimini kullanmaktadır.…
Matematik

Çap

Çap: Merkezden geçen kirişe çap denir. En büyük kiriş çaptır. Çap, bir çemberin merkezinden geçen ve çemberi iki eşit parçaya bölen doğru çizgisine verilen addır ve yarıçap'ın 2 katı uzunluğundadır. π (pi) ile çarpılırsa o çemberin çevresi bulunur.
Matematik

Çember

Çember: Bir düzlemde, sabit bir noktadan eşit uzaklıktaki noktaların kümesine çember denir. Çember, düzlemde sabit bir noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktaların kümesinin oluşturduğu yuvarlak, geometrik şekil. Çemberin çevrelediği 2 boyutlu alana daire…
Matematik

Çeşitkenar Üçgen

Çeşitkenar üçgen: Kenarları farklı uzunlukta olan üçgenlerdir. Üçgenleri açı ölçülerine veya kenar uzunluklarına göre sınıflandırabilmekteyiz. Her iki sınıflandırma içerisinde de çeşitkenar üçgenin yerini bulması mümkün. Bir üçgenin üç kenarının üçü de…
Matematik

Çevre Açı

Çevre açı: Köşesi bir çember üzerinde bulunan ve kenarları birer kiriş olan açıya çevre açı denir. Ölçüsü gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir.
Matematik

Çift Sayı

Çift sayı: n bir tam sayı olmak şartıyla; 2n genel ifadesiyle belirtilen tam sayılardır. Diğer bir ifade ile 2 ile bölündüğünde kalanı 0 olan tam sayılara çift sayı denir. Çift sayılar kümesi : Ç={….,-4,-2,0,2,4,…} şeklinde gösterilir.
Matematik

Çözümleme

Çözümleme: Bir sayı, kendi basamağındaki rakamın basamak değeri ile çarpılıp toplanması ile bulunur. Örnek : a,b,c birer rakam olmak üzere, ab=10a+b {ab iki basamaklı sayı} veya abc=100a+10b+c {abc üç basamaklı bir sayı}
Matematik

Daire (matematik)

Çember tarafından sınırlandırılan düzemsel alana, daire denir. Daire: Çember ile, çemberin iç bölgesinin birleşimine daire denir. Dairenin alanı: Yarıçapın karesinin π (Pi) sayısı ile çarpımına eşittir. Dairenin çevresi: π (Pi) sayısının (yaklaşık 3,14)…
Matematik

Dairesel (Dönel) Permütasyon

Dairesel (Dönel) Permütasyon: n elemanlı bir kümenin elemanlarının, bir çemberin etrafında birbirine göre farklı dizilişlerinden her birine, dairesel permütasyon denir. Uyarı Bu madde bir taslak maddedir, madde içeriğini geliştirerek katkıda bulunun.
Matematik

Denk Küme

Denk küme: Eleman sayıları eşit olan kümelere denk kümeler denir. (Elemanları birebir eşlenebilir.) Eşit kümeler denktir. Denk kümeler eşit olmayabilir. Denk kümede sadece eleman sayısının eşit olması yeterlidir. Eşit kümede ise kümenin elemanları da…
Matematik

Denklem

Denklem Çözüm kümesi R olmayan R nin bir alt kümesi olan açık önermelere denklem denir. Denklem, iki niceliğin eşitliğini gösteren bağıntıdır. Araya (=) işareti konularak ifade edilir. Denklemlerde eşitlik değişkenin belirli değerleri için sağlanır.…
Matematik

Deltoid (matematik)

Deltoid Bitişik iki kenarı birbirine eş, diğer bitişik iki kenarı da birbirine eş olan dörtgene denir. Öklid geometrisinde deltoid, tabanları çakışık iki ikizkenar üçgenin oluşturduğu dörtgendir. Deltoidin Özellikleri Eğer bir dörtgen aşağıdaki…
Matematik

Matris (matematik)

Matris: Matematikte matris veya dizey, dikdörtgen bir sayılar tablosu veya daha genel bir açıklamayla, toplanabilir veya çarpılabilir soyut miktarlar tablosudur. Dizeyler daha çok doğrusal denklemleri tanımlamak, doğrusal dönüşümlerde (lineer…
Matematik

Yüzey

Yüzey: Yüzey, matematikte ve özellikle topolojide iki boyutlu çokkatlı. İki gerçel değişkenli ve gerçel değerli bir fonksiyonun üç boyutlu uzayda (R³) grafiği tipik yüzey örneğidir. Ayrıca Dünya yüzeyi, bir yumurtanın kabuğu, bir simit birer yüzeydir.…
Matematik

Paralel

Paralel: Paralel, uzunluğu boyunca birbirinden eşit uzaklıkta bulunan doğru ya da düzlemlerin birbirlerine göre durumlarını tanımlamakta kullanılan bir sıfat. Parallellik Öklid evreninde mümkündür ve Öklid'in paralel aksiyomunun temelini oluşturur.…
Matematik

Faktöriyel

Faktöriyel: Faktöriyel, matematikte, sağına ünlem işareti konulmuş sayıya verilen isim, daha genel olan Gama Fonksiyonu'nun tam sayılarla sınırlanmış özel bir durumudur. 1'den başlayarak belirli bir sayma sayısına kadar olan sayıların çarpımına o…
Matematik

Primoriyel

Primoriyel: Primoriyel (İngilizce prime (=asal)'dan), matematikte ve bilhassa sayı teorisinde doğal sayılardan doğal sayılara tanımlanmış faktöriyele benzer şekilde ard arda positif tam sayıları çarpacağı yerde sadece asal sayıları çarpar. Birbiriyle…
Matematik

Çarpma İşlemi

Çarpma: Çarpma, temel aritmetik işlemlerden biridir. Sayılarda çarpma, çarpılan sayının çarpan sayı kadar adedinin toplamının alınması işlemidir. Örneğin 5 ile 4 sayılarının çarpılması demek 4 adet 5 sayısının toplanması, veya değişme özelliği uyarınca…
Matematik

Bölme İşlemi

Bölme: Matematikte bölme, dört ana aritmetik işlemden biri. Yazımda "÷" , ":" veya "/" işareti ile sembolize edilir. Bölme işlemi genellikle "çarpma işleminin tersi" olarak tanımlanır zira bölme işlemi devamlı…
Matematik

Toplama İşlemi

Toplama: Toplama, matematikte iki veya daha fazla çokluğun nicel değerlerinin bir arada ifade edilmesidir. Temel matematik işlemlerinden biridir. Artma veya çoğalma anlamı taşır. 2+2=4 Aritmetik'te "+" işaretiyle gösterilir. Yapılan toplama…
Matematik

Çıkarma İşlemi

Çıkarma: Çıkarma, temel aritmetik işlemlerden biridir. İki sayının farkının alınması işlemidir. Azalma anlamı vardır. İki nokta arasındaki uzaklığı belirtir. Sonucun negatif olması, sonucun orijinden negatif yönde bir uzaklığa karşılık geldiğini…
Matematik

Aritmetik

Matematiğin sayılar arasındaki ilişkiler ile sayıların problem çözmede kullanımı ile ilgilenen dalı. Aritmetik kavramı ile genellikle sayılar teorisi, ölçme ve hesaplama (toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üs alma, kök alma) kastedilir. Bununla birlikte…