Arşivler: "21 Apr 2021"

  • 1
  • 2
Analitik Kimya

Arrhenius Asit-Baz Kuramı

Günümüze kadar asit ve bazlar için milyonlarca olmasa da bayağı bir tanım yapılmıştır ama Arrhenius bunların içinde ilkidir. Arrhenius'a göre suda çözündüğünde H+ veren maddeler asit, OH- veren maddeler bazdır. Aslında bu tanım bazı maddeler için doğru…
Analitik Kimya

Nicel ve Nitel Analiz Nasıl Yapılır?

Nicel (quantitative)(kantitatif) analiz, bir karışım içerisindeki maddelerin miktarlarını ölçmek için yapılan analizdir. Nitel (qualitative)(kalitatif) analiz ise karışımda neler olduğunu anlamak için yapılan analizdir. Genelde bu iki kavram, benzer…
Analitik Kimya

Doğruluk - Kesinlik

İstatiksel hesaplamalarda devamlı karışagelen iki kavram vardır. Ölçüm doğruluğu, ölçüm sonucu ile ölçülen büyüklüğün gerçek değeri arasındaki yakınlık derecesidir. Nitel bir kavram olduğundan sayısal olarak ifade edilmemelidir. Kesinlik, sistemin…
Analitik Kimya

Metroloji

Kelime olarak, Yunanca "metron" kelimesinden türetilmiş olup, anlamı ölçme bilimidir. Bütün ölçme sistemlerinin temeli olan birimleri (SI ve türevleri) tanımlayarak, bilim ve teknolojinin kullanımına sunmak ve yapılan bütün ölçümlerin…
Kimyanın Temel Kanunları

Avogadro Kanunu

Avogadro Kanunu (Avogadro hipotezi yada yasası olarak da bilinir), Amedeo Avogadro'nun 1811'de bulduğu bir gaz yasasıdır. Bu yasa, eşit hacimdeki gazların; eşit sıcaklık ve eşit basınçta aynı sayıda parçacık ya da molekül sayısına sahip olduğunu öne…
Kimyanın Temel Kanunları

Boyle Yasası

Boyle yasası (Bazen Boyle-Mariotte yasası veya Uçucu Gazların Sıvılaştırılması olarak da bilinir), gaz yasalarından biridir. 1662'de İrlandalı doğa filozofu Robert Boyle (Lismore, County Waterford, 1627-1691) tarafından ilk defa basılmıştır. Yasa,…
Kimyanın Temel Kanunları

Charles Yasası

Charles yasası, gaz yasalarından biridir. Bu yasaya göre, sabit basınçta, herhangi bir miktardaki ideal gazın hacminin azalıp çoğalması, aynı oranda sıcaklığının da azalıp çoğalmasını etkiler. Yasa, ilk defa, Joseph Louis Gay-Lussac tarafından 1802'de…
Kimyanın Temel Kanunları

Gay-Lussac Yasası

Gay-Lussac yasası, (toplam hacim yasası olarak da bilinir) Fransız kimyacı Joseph Louis Gay-Lussac'ın adıyla anılır. Gay-Lussac'a mal edilen, iki tane gaz yasası vardır. İkisi de aynı isimle anılırlar. En ünlü deneyi gazlarla yaptığı sıcaklık…
Kimyanın Temel Kanunları

Enerjinin Korunumu Yasası

Fizikte, enerjinin korunumu yasası, izole bir sistemdeki toplam enerjinin değişmeyeceğini ifade eder—geçen zaman boyunca miktarının sabit kaldığı söylenir. Enerji ne yok edilebilir ne de yoktan var edilebilir, ama enerji türü değişebilir, örneğin,…
Kimyanın Temel Kanunları

Kütlenin Korunumu Yasası

Kütlenin korunumu yasası, zaman zaman Lomonosov-Lavoisier kanunu olarak da adlandırılan, kapalı bir sistemde var olan çevrimler ve işlemler ne olursa olsun, kütlenin sabit kalacağını belirten kanundur. Denk bir ifadeyle açıklamak gerekirse kütlenin…
Kimyanın Temel Kanunları

Dalton Yasası

Dalton yasası ya da Dalton'un kısmi basınçlar yasası; bir gaz karışımının toplam basıncının, karışımı oluşturan gazların kısmi basınçlarının toplamına eşit olduğunu açıklayan bir fiziksel kimya yasasıdır. Bu yasa John Dalton tarafından 1801 yılında…
Kimyanın Temel Kanunları

Sabit Oranlar Yasası

Sabit oranlar yasası, elementlerin birbirleri ile bileşik oluştururlarken belli oranda birleşmesine dayanan bir yasadır. Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında değişmeyen bir oran vardır. Bu orana ise sabit oranlar kanunu denir. Bu kanun…
Kimyanın Temel Kanunları

Faraday'ın Elektroliz Yasaları

Faraday'ın elektroliz yasaları, 1834 yılında Michael Faraday tarafından yayımlanan, elektrolizolayındaki madde-elektrik ilişkisini açıklayan elektrokimya yasalarıdır. Madde miktarı, akım şiddeti ve zaman arasındaki bağıntı Faraday kanunları ile…
Kimyanın Temel Kanunları

Graham Difüzyon Yasası

Graham difüzyon yasası, İskoç fiziksel kimyacı Thomas Graham tarafından bulunan gazların difüzyon hareketini açıklayan yasadır. Bu yasaya göre, gazların difüze olma (dağılma) hızı mol kütlelerinin karekökü ile ters orantılıdır: Aynı sıcaklık ve basınçta…
Kimyanın Temel Kanunları

İdeal Gaz Yasası

İdeal gaz yasası, sadece teoride olan ideal gazların durumları hakkında denklemler sağlayan bir yasadır. Bir miktar gazın durumu; basıncı, hacmi ve sıcaklığına göre belli olur. Bu denklem aşağıdaki gibidir: pV=nRT P paskal olarak basınç, V kübik metre…
Kimyanın Temel Kanunları

Katlı Oranlar Yasası

Katlı oranlar yasası, aralarında birden fazla bileşik oluşturan elementler arasında, birinin sabit miktarıyla, birleşen diğer elementin miktarları arasında tam sayılarla ifade edilen katlı orana denir. Bu yasa 1804 yılında İngiliz kimyacı John Dalton…
Periyodik Tablo
Kimyanın Temel Kanunları

Periyodik Tablo

Periyodik tablo, kimyasal elementlerin sınıflandırılması için geliştirilmiş tablodur. Dilimizde periyodik tablo, periyodik cetvel, periyodik çizelge, elementler tablosu gibi birçok şekilde isimlendirilmiştir. Bu tablo bilinen bütün elementlerin artan…
Anlam Ayrımı

Tag

Bu anlam ayrımı sayfası "Tag" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Tag şu anlamlara gelebilir: Etiket, hırsızlığı önlemek için elektronik eşya izleme 'de kullanılan bir etiket Etiketleme…
Kimya

Kimyasal Kinetik

Kinetik: Hareketi ona neden olan ve o hareketten doğan kuvvetleri de göz önüne alarak inceler. Reaksiyon kinetiği olarak da bilinen kimyasal kinetik, kimyasal reaksiyonların hızlarını ve mekanizmalarını araştırmakla ilgilenen bir fiziksel kimya dalıdır.…
Kimya

Aktiflik (kimya)

Aktiflik: Reaksiyona girme kabiliyeti, elementlerin bileşik yapabilme eğilimleri. Bir elementin elektron alarak veya vererek bileşik oluşturma isteğine aktiflik denir. Aktiflik sırası: Elementlerin tepkime verme yatkınlığına göre sıralanmasına aktiflik…
Kimya

Alfa Işıması

Alfa ışıması: Radyoaktif çekirdekten iki proton ve iki nötronun birlikte ayrılması şeklindeki ışımadır. Bu ışımayı yapan atomun kütle numarası 4, atom numarası 2 azalır.
Kimya

Ametal

Ametal: Metalik karakter göstermeyen periyodik tablonun sağ tarafındaki elementler. Atomları az sayıda elektron alarak anyon oluşturan elementler. Ametaller, ısıyı ve elektrik akımını hiç iletmezler. Oda sıcaklığında katı, sıvı ve gaz halde bulunan…
Kimya

Beta Işıması

Beta ışıması: Beta ışıması yapan çekirdekte bir nötronun, proton ve elektrona dönüştüğü kabul edilir. Oluşan elektron beta taneciği olarak çekirdek dışına fırlatılır. Bu durumda beta ışıması yapan çekirdeğin atom numarası bir artar, kütle no değişmez,…
Kimya

Coulomb Kuvvetleri

Coulomb kuvvetleri: Aynı yüklü tanecikler arasında itme kuvveti veya zıt yüklü tanecikler arasında çekme kuvveti Coulomb kuvvetleri olarak adlandırılır. Elektrik yüklü cisimler arasında oluşan kuvvete elektriksel kuvvet denir. Temassız gerçekleşen bu…
Kimya

Çekirdek (kimya)

Çekirdek: Atomun merkezinde proton, nötron gibi benzer atom altı parçacıklar içeren, oldukça küçük ve yoğun, pozitif (+) yüklü bölge. Atom çekirdeği atomun merkezinde yer alan, proton ve nötronlardan oluşan küçük ve yoğun bir bölgedir. Atom çekirdeği…
Kimya

Çizgi Spektrumu

Çizgi spektrumu: Gaz veya gaz halindeki bir maddeden gelen ışıklar bir prizmadan geçirilirse elde edilen görünür renkler arasında boşluklar vardır. Bu tür devamlı olmayan spektrumlara çizgi spektrumu denir. Uyarı Bu madde bir taslak maddedir, madde…
Kimya

Devamlı Spektrum

Devamlı spektrum: Beyaz ışık bütün renkleri içerdiğinden bir prizmadan geçirilirse elde edilen renkler sürekli olur, yani birinin bitmek üzere olduğu anda öbürü başlar. Renkler sınır bölgelerde iç içe girmiş devamlı bantlar halindedir. Bu tür…
Kimyasal Element
Elementler

Kimyasal Element

Element: Kimyasal metotlarla daha basit parçacıklara ayrılamayan, aynı cins atomlardan meydana gelen en basit yapıdaki madde. Element, aynı cins atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere…
Kimya

Emülsiyon

Emülsiyon: Sıvı + sıvı heterojen karışımlarının özel adıdır. Sıvı + sıvı karışımının faz oluşturmuş halidir. Birbiri içerisinde çözünmeyen iki farklı sıvının karışması ile oluşan heterojen karışımlardır. Örnek: Zeytin yağı, yağlı su, petrol … gibi.…
Kimya

İndirgenme

İndirgenme: Bir maddenin elektron kazanmasına indirgenme denir. Elektron alan bir atom ya da iyonun değerliği küçülür. İndirgenme (veya redüksiyon, Latince: reductio = geri getirme), bir atomun elektronu almasını sağlayan kimyasal tepkimedir. Nötr…
Kimya

Kimyasal Olay

Kimyasal olay: Maddelerin birbirleriyle etkileşerek başka maddelere dönüşmesine kimyasal olay veya reaksiyon denir. Kimyasal olayda yeni ürünler oluştuğu için kullanılan maddelerin özellikleri kaybolur. Kimyasal olaylar arasında element ya da bileşikler…
Kimya

Madde (kimya)

Madde: Kütlesi hacmi ve eylemsizliği olan her şeye madde denir. Maddeler katı, sıvı ve gaz olarak üç değişik halde bulunur. Örneğin, buz katı, su sıvı, su buharı ise gaz halindedir. Bütün maddelerin eylemsizlik özelliği vardır. Bütün maddelerin hacmi ve…
Kimya

Beta Parçacığı

Beta parçacığı: Radyoaktif bir elementin çekirdeğindeki bir nötronun bir protona dönüşmesi ile açığa çıkan elektron. Beta parçacıkları, 40K gibi bazı radyoaktif atom çekirdeklerinden salınan yüksek hızlı ve enerjili elektron veya pozitronlardan oluşur.…
Kimya

Homojen

Homojen, orijinali homogeneous ve Türkçesi türdeş olan bu kelime, bir sıfat olup; her yerinde aynı özellik gösteren maddelerdir. Heterojen teriminin zıt anlamlısıdır. Aynı veya birbirine yakın değerleri/nitelikleri içeren bir bütünlüğü tanımlamak için…
Kimya

Heterojen

Heterojen, birbirinden bağımsız işlevleri olan değerleri/nitelikleri içeren bir bütünlüğü tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu bütünlük veya diğer bir deyişle "grup", çevresinden yoğunluk olarak farklılaşmasına ve bu sayede kolayca…
Kimya

Karışım

Karışım, birden fazla maddenin kimyasal özellikleri değişmeyecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşan madde topluluğudur. Saf maddeler element ve bileşiklerden oluşur. Fakat; maddelerin çoğu ne tek bir elementtir; ne de tek bir bileşiktir. Maddelerin…
Kimya

Çözelti

Çözeltiler homojen karışımlardır. İki ya da daha fazla maddenin herhangi bir oranda bir araya gelerek oluşturdukları homojen karışımlardır. Çözelti, bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük tanecikler halinde dağılarak,…
Kimya

Alaşım

Alaşım, bir metal elementin en az bir başka element (metal, ametal) ile homojen karışımıdır. Elde edilen malzeme yine metal karakterli malzeme olur. Alaşımlar karışıma giren metallerin özelliklerinden farklı özellikler gösterirler. En bilinen…
Kimya

Metal

Metal: Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, şekillendirmeye yatkın, katyon oluşturma eğilimi yüksek, oksijenle birleşerek çoğunlukla bazik oksitler veren elementler. Metaller, kendi aralarında soy metaller (altın, gümüş,…
Kimya

Kimyasal Bileşik

Bileşik, iki ya da daha fazla cinste atomun bir araya gelerek oluşturduğu saf maddelere denir. Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküllerdir. Bileşiklerin Genel Özellikleri Bileşiklerin çoğu moleküler yapıdadır. Ama tuz gibileri atomik yapıda olanları…
Kimya

Elektrot

Elektrot, birden fazla devrenin yan yana getirilmesiyle oluşan ve bu devreler arasındaki potansiyel farkını ölçmeye yarayan düzenektir. Ark lambalarındaki karbon çubuklara da elektrot denildiği gibi, ısıtıcı lambaların elektrikli bağlantıları da…
Kimya

Soy Gaz

Soy gazlar, çok benzer kimyasal yapılara sahip bir kimyasal element grubudur. Standart şartlar altında tamamı çok düşük kimyasal reaktifliğe sahip, kokusuz, renksiz tek atomlu gazlardır. Helyum (He), Neon (Ne), Argon (Ar), Kripton (Kr), Ksenon (Xe), ve…
Kimya

Teorik Kimya

Teorik kimya, kimyayı matematiksel yöntemlerle tanımlar. Kimyasal yapıları ve tepkimeleri temel fizik kanunlarına dayanarak açıklamaya çalışır. Hesaplamalı kimya ise teorik kimyacılar tarafından geliştirilmiş matematiksel yöntemleri uygular ve elde…
Kimya

Spektroskopi

Spektroskopi en çok tanınan hali ile maddenin özelliklerinin, soğrulan ve salınan parçacıklar, ışık, veya ses aracılığı ile incelenmesidir. Ancak spektroskopinin esası bu değildir; çünkü spektroskopi ne kimyasal analize mahkûmdur, ne de kimyasal…
İnorganik Kimya

İnorganik Kimya Nedir?

İnorganik kimya veya anorganik kimya; organik olmayan, yani karbon-hidrojen bağı içermeyen bileşiklerin özelliklerini ve kimyasal davranışlarını inceleyen kimya dalı. Anorganik ve organik kimyayı birleştiren organometalik bileşikler, organometalik kimya…
Kimya Nedir?
Kimya

Kimya Nedir?

Kimya, maddenin yapısını, özelliklerini, birleşimini, etkileşimlerini, tepkimelerini araştıran ve uygulayan bilim dalıdır. Kimya bilimi daha kapsamlı bir ifadeyle, maddelerin özellikleriyle, sınıflandırılmasıyla, atomlarla, atom teorisiyle, kimyasal…
Dünya'dan müzeler

St. Petersburg Dali Müzesi

Salvador Dali Müzesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin St. Petersburg şehrinde Salvador Dali'nin eserlerine adanmış bir sanat müzesidir. St. Petersburg şehir merkezinde, 5th Avenue Southeast, Bay Shore Drive ve Dan Wheldon Way'in…
Dünya'dan müzeler

Dali Tiyatro ve Müzesi

Dali Tiyatrosu ve Müzesi, İspanya'nın Katalonya bölgesine bağlı Figueres kentinde bulunan bir sanat müzesidir. Burada gömülü bulunan İspanyol ressam Salvador Dali'ye adanmış yapı dünyanın en çok ziyaret edilen sanat müzeleri arasında yer almaktadır.…
Dünya'dan müzeler

Picasso Müzesi (Barselona)

Museu Picasso "Picasso Müzesi", 20. yüzyılın önde gelen İspanyol sanatçılarından Pablo Picasso'nun yapıtlarının sergilendiği; İspanya'nın Barselona kentinde bulunan sanat müzesidir. Barselona'nın La Ribera bölgesinde yer alan müzede 4251 yapıt…
Dünya'dan müzeler

Picasso Müzesi (Paris)

Picasso Müzesi, Paris’te, üç binden fazla Picasso eseri ile Picasso’ya ait sanat koleksiyonunun sergilendiği, 1985’ten bu yana hizmet vermekte olan müzedir. Picasso Müzesi, Paris’in Marais bölgesinde, “Tuzlu Bina” anlamına gelen “Hotel Salé”’de yer…
Dünya'dan müzeler

Uffizi Galerisi

Uffizi Galerisi, İtalya’nın Floransa şehrinde bir saraydır. Dünyadaki en eski ve en ünlü sanat müzelerinden biridir. Ünlü Medici ailesinin sanat koleksiyonu sergilenir. İki katlı U şeklindeki müzede, Botticelli, Raffaello, Michelangelo, Rembrandt van…
Dünya'dan müzeler

British Museum

British Museum, hekim Sir Hans Sloane’un ünlü kitap, elyazması ve doğa tarihi eserleri koleksiyonunun hükümet tarafından satın alınmasıyla 1753′te İngiltere’nin Londra şehrinde kuruldu. British Museum’da sergilenen koleksiyonlar, eskiçağ yapıtları,…
Dünya'dan müzeler

Prado Müzesi

Prado Müzesi, (Museo del Prado) İspanya’nın başkenti Madrid’de yer alan bir müze ve sanat galerisidir. 12. yüzyıldan erken 19. yüzyıl eski İspanyol Kraliyet koleksiyonu ve dünyanın en güzel Avrupa sanat koleksiyonları sergilmektedir. Resim ve heykel…
Dünya'dan müzeler

Mısır Kahire Müzesi

Mısır Müzesi, Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan ve Eski Mısır uygarlığının en görkemli koleksiyonunu barındıran arkeoloji müzesidir. Müzenin, önemli bir miktarı gösterimde olmak üzere, toplam 120.000 adet eseri bulunmaktadır. Geçmişi daha eskilere…
Dünya'dan müzeler

Rijksmuseum

Rijksmuseum, Amsterdam’daki Museumplein’da yer alan bir Hollanda ulusal müzesidir. Müzede sanat, zanaat ve tarih alanındaki eserler sergilenir. Müze, Hollanda Altın Çağı’na ait geniş bir tablo koleksiyonuna ve oldukça büyük bir Asya sanatı koleksiyonuna…
Dünya'dan müzeler

Smithsonian Enstitüsü

Amerika Birleşik Devletleri, Washington’da bulunan Smithsonian, dünyanın en büyük müze alanına sahiptir. Smithsonian, müze, hayvanat bahçesi de içeren araştırma ve eğitim enstitüsü, ülkenin önemli bir turizm merkezidir. Smithsonian Enstitüsü, ABD…
Dünya'dan müzeler

Hermitage Müzesi

Hermitage (Ermitaj) Müzesi Rusya, Saint Petersburg’da bulunan Hermitage Müzesi ya da State Hermitage’de, yaklaşık üç yüz yıl öncesine kadar uzanan tarihsel başyapıtları sergilenir. Yaklaşık üç milyondan fazla parçanın sergilendiği koleksiyonlara sahip…
Dünya'dan müzeler

Vatikan Müzesi

Vatikan Müzesi Vatikan Müzeleri Papa II Julius tarafından kurulmuştur. Müzelerde özellikle Rönesans döneminin en parlak sanat eserleri sergilenmektedir. Vatikan Müzeleri ile ziyaretçi güzergahı üzerinde Sistine Şapeli ve Raphael tarafından dekore edilen…
Dünya'dan müzeler

Tate Modern

Tate Modern Birleşik Krallık'ın başkenti Londra’da yer alan ulusal ve uluslararası modern sanat eserlerinin sergilendiği bir müzedir. Tate Britain, Tate Liverpool, Tate St Ives ve Tate Online ile birlikte sadece Tate olarak da adlandırılırlar. Tate…
Dünya'dan müzeler

Ulusal Sanat Galerisi

Ulusal Sanat Galerisi, 1937 yılında National Mall, Washington, D.C.'de kurulan, ulusal bir sanat müzesidir. Yöneticisi Earl A. Powell III'dür. 1938 yılında ABD Kongresi tarafından inşaa edilmiştir. Andrew W. Mellon tarafından birçok eser bu müzeye…
Dünya'dan müzeler

National Museum of Modern Art

Musée National d'Art Moderne, (National Museum of Modern Art) Fransa'daki bir modern sanat müzesidir. Müze Paris'deki Centre Pompidou'da, 4.arrondissement'ında bulunur. 1947 yılında aslen Palais de Tokyo'da kurulmuştur ama 1977 yılında müze şu an ki…
Dünya'dan müzeler

Orsay Müzesi

Orsay Müzesi, Fransa'nın başkentinin Paris'de bulunan bir devlet müzesidir. Seine Nehri'nin sol yakasında bulunan müze eski bir tren garıydı. Bina 1898 - 1900 yılları arasında inşa edildi. Orsay Müzesi'nde çoğunlukla Fransız sanatına ait, 1848 - 1915…
Dünya'dan müzeler

Victoria ve Albert Müzesi

Victoria ve Albert Müzesi (ya da V&A), İngiltere'nin Londra şehrinin Royal Borough of Kensington and Chelsea seçim bölgesinin South Kensington bölgesinde bulunan bir müzedir. Bu müze dünyanın en geniş süsleme sanatları ve dizayn içeriğine sahiptir.…
Dünya'dan müzeler

Kraliçe Sofia Ulusal Sanat Müzesi

Kraliçe Sofia Ulusal Sanat Müzesi veya MNCARS (İspanyolca: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía veya Museo Reina Sofía, veya El Reina Sofía) İspanya’nın başkenti Madrid’de yer alan 20. yüzyıl sanat eserlerinin sergilendiği bir sanat müzesidir.…
Dünya'dan müzeler

The Museum of Modern Art

The Museum of Modern Art (MoMa), Amerika Birleşik Devletleri, New York City'deki sanat müzesidir. Birçok kişi tarafından dünyadaki en önemli modern sanat müzesi olarak görülmektedir. MoMa, yakın mesafesinde bulunan Metropolitan Museum of Art'ı…
Dünya'dan müzeler

Van Gogh Müzesi

Van Gogh Müzesi, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan, Hollandalı ressam Vincent Van Gogh'un çalışmalarının sergilendiği müzedir. Müze Dünyada Van Gogh'un resim ve çizimlerinin sergilendiği en büyük müzedir. Müzeyi 2014 yılında 1.6 milyon kişi…
Dünya'dan müzeler

Bergama Müzesi

Bergama Müzesi (Almanca: Pergamonmuseum) Berlin'deki Müzeler Adası'nda bulunan beş müzeden biri. Müze, Alfred Messel tarafından tasarlandı ve Ludwig Hoffmann denetimindeki inşaat 1910'da başladı. 20 yıl sonra, yani 1930'da tamamlandı. Bergama Zeus…
Dünya'dan müzeler

Boston Güzel Sanatlar Müzesi

Boston Güzel Sanatlar Müzesi (İngilizce: Boston Museum of Fine Arts) Boston, Massachusetts'te bulunan ABD'nin en büyük müzelerinden biridir. Her yıl bir milyondan fazla kişi müzeyi ziyaret etmektedir. Müzede 450.000 sanat çalışması sergilenmektedir. Bu…
Dünya'dan müzeler

Guggenheim Müzesi

Guggenheim Müzesi Bilbao, İspanya'nın Bask Ülkesi bölgesinde, Bilbao şehrinde bulunan, modern sanat müzesidir. 11.000 m² alana yayılan müze, ABD'li bir vakıf olan, Solomon R. Guggenheim Vakfı'nın beş müzesinden biridir. Tıpkı kıvrılınca daha çok yük…
Dünya'dan müzeler

Caracas Güzel Sanatlar Müzesi

Caracas Güzel Sanatlar Müzesi (İspanyolca: Museo de Bellas Artes de Caracas), Güney Amerika ülkesi Venezuela'nın başkenti Caracas'ta uluslararası yapıtları ile Venezuela sanatından çeşitli örneklerin yer aldığı müze. Ayrıca güzel bahçeleri ile de…
Dünya'dan müzeler

Metropolitan Sanat Müzesi

Metropolitan Sanat Müzesi, The Metropolitan Museum of Art (The Met olarak da kısaltılınabilir), dünyanın en büyük ve en önemli müzelerinden bir tanesidir. Manhattan, New York City'deki Central Park'ın yanında yer alan müze, The Cloisters adı verilen…
Louvre Müzesi
Dünya'dan müzeler

Louvre Müzesi

Louvre Müzesi (Fransızca: le Musée du Louvre, Almanca: Das Museum von Louvre, İngilizce: Louvre Museum). 1793 senesinde, Fransız ihtilalinden sonra Fransa'da açılan ilk devlet müzesi. Paris'te bulunan bu müze en meşhur ve tanındık müzedir. 2012'de 9.7…
Türkiye'den Müzeler

İstanbul Modern Sanat Müzesi

2004 yılında kurulan İstanbul Modern Sanat Müzesi, ülkemizin sanat alanındaki yaratıcılığını ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtma ve eğitim programlarıyla sanatı geniş izleyici kitlesiyle buluşturma misyonunu benimseyen, Türkiye’nin modern ve çağdaş…
Türkiye'den Müzeler

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi

İstanbul Resim ve Heykel Müzesi, Atatürk’ün emriyle, 20 Eylül 1937’de Dolmabahçe Sarayı’nın Veliaht Dairesi’nde kurulan Türkiye’nin ilk Güzel Sanatlar Müzesidir. 19. yüzyıldan beri gelişim gösteren Batılı anlamdaki resim ve heykel sanatımızın…
Türkiye'den Müzeler

İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi

İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi, 9 Eylül 1952 yılında Kültürpark içerisinde galeri olarak açıldı. Daha sonra Atatürk Bulvarı’ndaki yerine taşınan galeri, plastik sanatlar alanında devletin İzmir’e yaptığı ilk hizmettir. Galerinin açılmasıyla…
Türkiye'den Müzeler

Erzurum Resim Heykel Müzesi ve Galerisi

Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü 1963 yılında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Halk Eğitim Merkezi binası üst katında hizmete başlamış, 1976 yılında Kültür Bakanlığına devredilmiş, 1986 yılında ise şimdiki yeri olan kültür merkezine…
Türkiye'den Müzeler

Pera Müzesi

2003-2005 döneminde restoratör mimar Sinan Genim’in hazırladığı proje çerçevesinde Tepebaşı'ndaki tarihi Bristol Oteli’nin cephesi korunarak çağdaş ve donanımlı bir müze olarak inşa edilen binasında faaliyet göstermektedir. Pera Müzesi, Suna ve İnan…
Türkiye'den Müzeler

Panaroma 1453 Tarih Müzesi

Topkapı Parkı içerisinde yer almaktadır. 31 Ocak 2009 tarihinde açılan müzenin tasarımı ve projelendirmesi 2003'te, uygulama çalışmaları ise 2005 yılında başlamıştır. Müze, 2008 yılında 5 milyon dolarlık bir maliyetle tamamlanmıştır ve aynı zamanda…
Türkiye'den Müzeler

Aya İrini Kilisesi Müzesi

Konstantin, şehri yeniden kurarken kendi adına bir forum, saray ve hipodromun yanı sıra, 330'larda Roma tapınaklarının üzerine Aya İrini Kilisesi'ni inşa ettirir. Aya İrini ya da Hagia Eirene'nin sözlükteki anlamı "Kutsal Barış"; ama aynı…
Türkiye'den Müzeler

Türk İslam Eserleri Müzesi

Türk İslam eserlerini bir araya getiren anlamlı bir koleksiyona sahip Türk İslam Eserleri Müzesi, Sultanahmet’teki İbrahim Paşa Sarayı’na taşındığı 22 Mayıs 1983 tarihinden beri ziyaretçilerini bu tarihi yapıda ağırlamaktadır. Müze ilk olarak 1914…
Türkiye'den Müzeler

İstanbul Atatürk (İnkılap) Müzesi

Atatürk Müzesinin diğer adı İnkılap Müzesi olarak ta bilinir. Mustafa Kemal Atatürk`ün Milli Mücadele Çalışmaları sırasında kiracı olarak kaldığı ev (Aralık 1918-16 Mayıs 1919) 28 Mayıs 1928’de İstanbul Belediyesi (Şehremaneti) tarafından satın…
Türkiye'den Müzeler

İstanbul Havacılık Müzesi

Havacılık Müzesi ilk olarak 1971 yılında İzmir’de Hava Müzesi adıyla kurulmuştur ve burada yeterli ilgiyi görememesinden dolayı, 1979 yılında kapatıldıktan sonra İstanbul’a taşınmış; 16 Ekim 1985 tarihinde Havacılık Müzesi adıyla Yeşilköy’deki yeni…
Türkiye'den Müzeler

İstanbul Tanzimat Müzesi

Tanzimat Dönemi’ne ait vesikaların ve eşyaların sergilendiği Tanzimat Müzesi, ilk olarak 1952 yılında, Ihlamur Kasrı’nda ziyarete açılmış; 1969 yılında Ihlamur Kasrı’ndan Yıldız Parkı içindeki Çadır Köşkü’ne taşınmasına kadar müze dermesi burada…
Türkiye'den Müzeler

Ankara Resim ve Heykel Müzesi

Tarihi Türkocağı binasının restore edilmesi sonucu 1980 yılında faaliyete geçen Ankara Resim ve Heykel Müzesi Müdürlüğü; bünyesinde daimi sergilerin teşhir edildiği altı adet salonu, değişen sergilerin açıldığı üç adet galeri salonu, resim, heykel,…
Türkiye'den Müzeler

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Atpazarı olarak isimlendirilen semtte, Ankara Kalesi'nin dış duvarının güneydoğusundaki yeni işlev verilerek düzenlenmiş iki Osmanlı yapısında yer alır. Bu yapılardan biri Mahmut Paşa Bedesteni, diğeri Kurşunlu Han'dır.…
Türkiye'den Müzeler

İstanbul Şehir Müzesi

Osmanlı Dönemi İstanbul’unun sosyal yaşamını aksettiren materyallerin sergilendiği Şehir Müzesi, 1988 yılında Yıldız Sarayı bünyesindeki iki katlı bölümde ziyaretçilere açılmıştır. Müze dermesi ilk olarak 1939 yılında Beyazıt’taki Belediye…
Türkiye'den Müzeler

İstanbul Türk Hat Sanatları Müzesi

Türkiye’nin ilk ve tek hat sanatları müzesi olan Türk Hat Sanatları Müzesi; ilk olarak 1968 senesinde, Vatan Caddesi üzerindeki Sultan Selim Medresesi’nde hizmete başlamış; Bayezid Medresesi’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmesinden…
Türkiye'den Müzeler

İstanbul Askeri Müze

Askeri Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt (ATASE) Başkanlığı’na bağlı olan müze, Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Harp Okulu olarak kullanılan Harbiye’deki tarihi bina ve yapıya sonradan eklenen ek…
Türkiye'den Müzeler

Yerebatan Sarnıcı

İstanbul’un Eminönü ilçesinde Ayasofya’nın yanında bulunan Yerebatan Sarnıcı, İmparator I. İustinianos tarafından 6 yy.da yapılmıştır. Şehrin su ihtiyacını karşılamak maksadıyla inşa edilen sarnıç, 138 metre uzunluğa ve 64,6 metre genişliğe sahiptir.…
Türkiye'den Müzeler

Yedikule Hisarı ve Zindanları

Yedikule Hisarı ve Zindanları, Sarayburnu’ndan Bakırköy’e uzanan sahil yolu üzerindedir. 413–439 yılları arasında II. Teodosios zamanında yaptırılan, imparatorların zafer alayları ile şehre giriş yaptığı zamanlarda kullandığı Altın Kapı’nın iki pilonu…
Aşiyan Müzesi
Türkiye'den Müzeler

Aşiyan Müzesi

Tevfik Fikret, uzun süre boğaz peyzajına bakan bahçe içinde bir evde oturma özlemini, 1906 yılında bu evle gerçekleştirmiştir. Şair; Rumeli Hisarı'nın sırtında , Robert Kolej yanında önceden beri çok sevdiği bu yerde evini yapmıştır. Göksu’nun tam…
İstanbul Arkeoloji Müzesi
Türkiye'den Müzeler

İstanbul Arkeoloji Müzesi

İstanbul Arkeoloji Müzesi, çeşitli kültürlere ait bir milyonu aşkın eserle, dünyanın en büyük müzeleri arasındadır. Türkiye'nin müze olarak inşa edilen en eski binasıdır. 19. yüzyılın sonlarında ressam ve müzeci Osman Hamdi Bey tarafından İmparatorluk…
Müze

Dünya'da Müzecilik Faaliyetleri

Bugünkü şekliyle müzeler, 1453'te Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethetmesinden ve 1492'de Amerika kıtasının keşfedilmesinden sonra, insanların geçmişte yapılan eserlere karşı ilgilerinin artması ve Eski Yunan, Roma, Asur, Babil uygarlıklarının…
Müze

Cumhuriyet Döneminde Müzecilik

Anadolu’nun çok zengin tarihi geçmişine ve bu geçmişin bize bıraktığı kültürel değerlere karşılık müzecilik faaliyetleri ülkemizde ciddi anlamda 19. yüzyılda ele alınmaya başlanmış, bu alanda bilimsel çalışmalar ise Cumhuriyet’in ilanından sonra hız…
Müze

Türkiye'de Müzecilik Faaliyetleri

Türkiye'de müze kurma düşüncesi on dokuzuncu yüzyılın ortalarında doğmuştur. O zamana kadar Topkapı Sarayının bir kısmı müze durumundaydı. Bu sebeple ülkemizdeki eski eserler sarayda “Enderun Hazinesi” adı verilen dört büyük salonda tutularak korunurdu.…
Müze

Müzelerde Uyulması Gereken Kurallar

Müzelerde sergilenen özgün ve eşine az rastlanır nitelikteki eserlerin, yangın, hırsızlık, nem, ısı, ışık ve toz gibi koşullardan zarar görmemesi için müze yönetimleri tarafından önlem alınması gerekir. Ayrıca, müzelerde yer alan tarihî eserlerin…
Müze

Müze Eğitimi ve Amaçları

Halka sunma ( sergileme ) amacı toplanan eserlerin müze binalarında sergilenmesi ile birlikte çoğalmış ve beraberinde müzelere çeşitli görevler yüklemiştir. Toplanan bu eserler çoğaldıkça, depolanması, korunması, belgelenmesi gibi işlerin doğmasına yol…
Müze

Müzelerin Görevleri

Müzelerin görevi, sanat ve bilim adamlarına tetkik ettikleri konular üzerinde malzeme sağlamak, halkın kültürünün artmasına yardımcı olmaktır. Nitekim Amerika ve İngiltere'de müzeler, okullara, talep edildiği zaman, malzeme gönderirler. Birtakım…
Müze

Müze ve Eğitim

Koleksiyonculuktan müzeciliğe geçiş bilimsel etkinliklerin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Koleksiyonların gelişimleri ve yeniden değerlendirmeleri, sınıflandırılmalı, belgelendirilmeli ve korunmalarıyla, bireysel uğraş, bilimsel ve kuramsal bir…
  • 1
  • 2