Arşivler: "20 Apr 2021"

İslam Sanatı

İslam'da Resim Yasağı

İslam dini, müminlere helal ve haram işleri bildirmiştir. Resim ve heykel meselesindeki İslam dini hükümleri Kur'an ve hadislere dayandırılır. Kuran’da resim yasağı yok. İslam dini, insanlarla alay edilmesine ve canlılara tapılmasına ve gençlerin fuhşa…
İslam Sanatı

İslamiyet'in Sanata Etkisi

Gerçekçi suret betimlemesinden uzak duran İslam sanatı, daha hayalcî bir tarza sahip olan minyatür sanatını geliştirmiştir. Gerek açı, gerekse özgün stilleriyle minyatür sanatı farklı bir görsel sanat dalıdır ve İslam sanatında büyük yer tutar, başlıca…
Türk Sanatı

Hun Sanatı

Tarihte bilinen ilk Türk devleti Büyük Hun Devleti’dir. MÖ 220 – MS 216 yıllarında egemenlik süren Hun Devleti’nin başkenti Ötüken’dir. Orhun ve Selenga ırmakları ile Ötüken çevresinde yaşayan Hunlar’ın en güçlü oldukları dönem Mete Han zamanıdır (MÖ…
Türk Sanatı

Göktürk Sanatı

VI.yüzyıl ortalarında Orhun nehri batısındaki yayla bölgesinde (Ötügen) kurulup, Manşurya’dan Karadeniz sahillerine kadar uzanan büyük Türk imparatorluğu, devlet ve millet olarak Türk adına kullanan ilk büyük siyasi kuruluştur. Çin kaynakları…
Türk Sanatı

Uygur Sanatı

Selenga nehrinin doğu kıyısında Göktürk'lere bağlı olarak yaşıyan Uygurlar 745 de Göktürklerin yerine geçerek, Uygur devletini kurmuşlardır. Kurucusu Alp Kutlug Bilge Kağan, merkezleri ötügen yaylasında Karabalgasun şehridir. Ondan sonra gelen Mayunçur…
Türk Sanatı

Kültigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk Abidesi

Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin, taşa yazılmış ilk Türk tarihi, Türk edebiyatının ilk şaheseri olan Göktürk alfabesi ile yazılmış bu abidelerden birincisi 732’de ağabeyi Bilge Kağan tarafından Kültigin adına dikilmiş, ikincisi Bilgi Kağan’ın…
Türk Sanatı

Türk Resim Sanatında Dönemler

Türk resim sanatı 9.yy dan itibaren Türk hükümdarların orta ve yakın doğu bölgelerinde egemen duruma geçmeleri Türk resim sanatının bu bölgelerde etkin olmasını sağlamıştır. İslam öncesi dönemde ise Çin, Hint ve İran etkileriyle karışmıştır. Türk Resim…
Türk Sanatı

Atatürk Dönemi Türk Resmi

Atatürk’ün düşünceleri doğrultusunda, Cumhuriyet’in ilanı ile başlayan yeni kültür dönemi, çağdaşlaşma sürecinde, güzel sanatları kültür düzeyinin bir göstergesi ve ulusal kültürü oluşturan temel unsurlar olarak belirlediği için, yenileşme düşüncesinin…
Türk Sanatı

Onlar Grubu

Türk resminde ”Yeniler Grubu”nun etkisiyle geleneksel halk kültürü kaynaklarına gitmek düşüncesinden sonra, Türk resminde fovist anlayıştaki yapıtlarıyla tanınan Bedri Rahmi Eyüboğlu, renk coşkusu yanında, geleneksel halk nakış sanatı öğelerine olan…
Türk Sanatı

Yeniler Grubu

GSA’da, Levy ile başlayan yeni eğitim süreci, 1940 yılından sonra, resim sanatında, yeni bir dönemin başlamasında etkili olmuş, o yıl açılan Yüksek Resim Bölümü’ne Nuri İyem (d.1915), Ferruh Başağa (d.1915), Turgut Atalay (d.1918), Selim Turan…
Türk Sanatı

Türk Resim Sanatı ve Batı Etkileşimi

Sanat, çevresindeki nesnelere anlamlar katan yaşamın yansımasıdır, toplumsal bir değerdir. Sanatçı çağının betimleme kavramlarını benimser. Toplumunun günlük yaşam davranışları, sloganları, işaret sistemleri ve birtakım tabu, ahlak, yasa kuralları ile…
Türk Sanatı

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi

İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi (İDGSA), günümüzde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ismiyle eğitimine devam eden yüksek öğretim kurumunun 1928-1982 yılları arasındaki unvanıdır. Osman Hamdi Bey tarafından 1882'de Mekteb-i Sanayi-i…
Türk Sanatı

Türk Ressamlar Cemiyeti

Türk Ressamlar Cemiyeti 3.3.1942'de İstanbul'da kuruldu. Güzel Sanatlar Birliği'nden İbrahim Çallı, D Grubu'ndan Halil Dikmen, Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği'nden Mahmut Cuda ve bağımsız sanatçılardan Hamit Görele tarafından kurulan…
Türk Sanatı

Türk Resim Sanatında Asker Ressamlar

Türkiye'de geleneksel resim sanatının minyatür sınırları içinde gelişmiştir. Bu gelişme batıdan gelen teknik ve biçim etkilerinin yoğunlaşmasına paralel bir olgu şeklinde devam etmiştir. İlk kez 1793 yılından itibaren doğa gözlemine bağlı bir resim…
Türk Sanatı

Türk Resim Sanatında Gerçekçi Dönem

Şeker Ahmet Paşa Paris'te uzun zaman kalmış Gerome Boulanger'in atölyelerinde çalışmış, Courbe Realizminden etkilenmiştir. Gerek ölü doğa resimlerinde, gerek peyzajlarında, gözlemlerini çok duyarlı yansıtmıştır. İstanbul'da ilk kişisel Resim sergisi…
Türk Sanatı

Türk Primitif Ressamları

Primitif diye adlandırılan Türk ressamları, Model olarak ele aldıkları fotoğrafı farklı bir gerçeklik boyutuyla tekrar yapmışlardır. Fotoğraf tekniği Türkiye'ye ilk defa 1840'lı yıllarda girmiştir. İstanbul daki fotoğraf atölyelerine yabancılar ve…
Türk Sanatı

Türk Sanatında Kübist ve Ekspresyonist Sanat Eğilimleri

Türk sanatında kübist ve ekspresyonist sanat eğilimleri (1928-1960) Yüzyıl başında Avrupa’da modern sanat akımları fovizm, ekspresyonizm 1905’te, kübizm 1907’de, kübizmden temellenen soyut sanat akımları 1909-1918 yılları arasında başlamış, 1925’e kadar…
Tasarım

GIMP

GIMP (GNU Image Manipulation Program, Türkçe: GNU Resim İşleme Programı), GNU Tasarısı dahilinde geliştirilen piksel tabanlı özgür ve ücretsiz bir görüntü işleme yazılımı. GIMP, Adobe PhotoShop ve benzeri kapalı kaynak resim işleme araçlarına eşdeğer…
Tasarım

PhotoShop

Adobe Photoshop, Adobe Inc.'nin Windows ve macOS için geliştirip sunduğu piksel tabanlı görüntü, resim ve fotoğraf düzenlemede sayısal fotoğraf işleme yazılımıdır. Vektörel işlemlerde ve yazı işleme konusunda da bazı yetenekleri olmakla beraber, pazar…
Türk Sanatı

Sanayi-i Nefise Mektebi

Sanayi-i Nefise Mektebi, 1 Ocak 1882'de kurulmuş ve bugünkü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi adıyla eğitime devam eden sanat okuludur (sanat akademisi). Sanayi-i Nefise Mektebi, Paris'te hukuk ve resim öğrenimi görmüş Osman Hamdi Bey'in, II.…
Türk Sanatı

Türkiye'de Sanat

Türkiye'deki sanat eğitiminin tarihi seyrine bakıldığında, daha çok akademik seviyede değişim ve gelişimin olduğu gözlenmektedir. Türkiye'de Sanat Eğitiminin Tarihçesi 1. Cumhuriyet Öncesi Dönem Türk sanatının, 1700’den itibaren Batı’ya yönelmesiyle…
Sanat Tarihi

Resim ve Edebiyatta Oryantalizm

Rönesans'dan 18.yüzyıl Batılı tasarımcılarına kadar Batı'da Çin seramikleri taklit edilmeye çalışılmış ve bunda da kısmen başarılı olunmuştur. Chinoiserie terimi Batı Avrupa'daki dekorasyonda kullanılan Çin temaları modasını ifade etmektedir. Ortaçağ,…
Heykel

Türk Heykel Sanatı

Türkler çok eskiçağlardan beri taş işçiliğinde başarılı yapıtlar ortaya koymuşlardır. En eski örneklerine Orta Asya sanatında rastlanır. Orhun Anıtları anıtsal heykeller olarak da düşünülebilir. İnsan figürünün simgesi olarak taştan yontulmuş balballar,…
Heykel

Türk Heykel Sanatı ve Atatürk

Cumhuriyet’in ilanından önce Atatürk, 22 Ocak 1923 yılında Bursa’da yapmış olduğu konuşmasında bu alandaki endişeleri giderici şu sözlere yer vermiştir; “... Dünyada uygarlığa ulaşmak, ilerlemek, gelişmek isteyen herhangi bir ulus ister istemez heykel…
Heykel

Dünyada Heykel Sanatı

Heykeller genellikle mekânın korunması kaplanması, mekânla ilişkili tamamlayıcı bir özelliğin sağlanması için yapılır. Heykeller kentlerin, meydanların, dinsel yapıların, anıtsal alanların, dini yerlerin, müzelerin, bahçelerin, parkların,…
Heykel

Roma Heykel Sanatı

Romalılar bu alanda yaratıcılık gösterememişlerdir. Yunanistan'dan heykeller getirtmişler ve bunları kopyalayarak çoğaltmışlardır. Buna karşılık portrecilikte başarı göstermişlerdir. Bu durum dini geleneklerle bağlantılıdır. Roma geleneklerine göre ölen…
Heykel

Yunan Heykel Sanatı

Yunan heykelinde, kişisel özellikler değil, ortak ideal tip önemlidir. İdeal yüzler, ideal ölçülere uygun insan vücutları Yunan heykelinin başlıca özelliğidir. Başlangıçta kil, taş, fildişi, kemik ve tunç gibi malzemelerden ilkel heykelcikler ortaya…
Heykel

Mısır Heykel Sanatı

Kültür alanında otuz yüzyıl boyunca süreklilik gösteren Mısır’da heykeltıraşlar ağaç, granit, bazalt, profir gibi dayanıklı malzemeler kullandılar. Tapınakların ve mezar anıtlarının iç ve dış cephelerini heykeller ve rölyeflerle süslemişlerdir. Mısır’da…
Heykel

Heykelcilikte Usul ve Teknikler

Heykelci hem çizici hem de uygulayıcıdır. Heykelcilerin bazıları sadece ellerine verilen şekilleri ya oyarlar veya dökerler. Heykelcilikte; oyma, biçimleme, inşa ve birleştirme, döküm, bitirme gibi teknikler vardır. Tarih boyunca heykel sanatında…
Heykel

Biblo

Canlı ile aynı büyüklükte olan heykeller, gerçekteki ölçülere uyarlar. Gerçekten çok ufak heykeller, biblo, statü adlarını alırlar. Çeşitli maddelerden yapılan küçük heykel, vazo vb. zarif, küçük süs eşyalarına verilen genel addır. Uyarı Bu madde bir…
Heykel

Kinetik Heykel

Kinetik heykel, devingen heykel olarak da bilinir, temel ögelerinden biri hareket eden (motor gücüyle oynayan bir parça vb. gibi) heykeldir. 20.yüzyılda hareket ögesini kullanan en önemli heykelciler Naum Gabo, Marcel Duchamp, Laszlo Moholy-Nagy ve…
Heykel

Rölyef

Rölyef (kabartma): Bir düzlem üzerine yarım kabartma şeklinde yapılmış heykellere rölyef denir. Yüzey üzerine yapılan yükseltme ya da çökertmelere rölyef (kabartma) denir. Genellikle tarihi yapıların veya insan figürlerinin, modele uygun çalışmaların…
Heykel

Heykeltıraş

Heykel yapan sanatkarlara heykeltıraş adı verilir. Taş, beton, demir, sac, bronz, ağaç, polyester gibi maddeleri işleyerek anıtlar, abideler çeşitli şilt, plaket veya süs eşyaları yapan kişidir. Avrupa'da başlayan Rönesans hareketi ile heykelcilik ayrı…
Heykel Nedir?
Heykel

Heykel Nedir?

Heykel ya da yontu, çeşitli gereçler kullanarak üçboyutlu düzenlemeler yapma, bu yolla yaratılan estetik değerler aracılığıyla da duygu ve düşünceleri iletme sanatıdır. Oluşturulan üçboyutlu yapıt soyut ya da somut olguları canlandırıyor olabilir,…
Resim

Karikatür

Karikatür, ele aldığı konuları komik veya iğneleyici olması için abartan ve çarpıtan resim türüdür. Edebiyattaki abartılı ve çarpıtıcı betimlemelerin, aynı amaca yönelik olarak çizim formatında kullanılmasıdır. Basında karikatürler sosyal ve siyasi…
Grafik

Türkiye'de Afiş

Türkiye'de ilk örnekler Osmanlıların son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında görülmeye başlandı. Ağırlığı metne dayanan tiyatro, sinema, yardım dernekleri ve Türkiye'de üretilmeyen ürünlerin reklamları afiş yapılıyordu. İlk dönem büyük çoğunluğu…
Grafik

Art Nouveau ve Afiş Sanatının Gelişimi

Fransa'da Victorya dönemi grafiklerinden Art Nouveau'ya geçiş, kademeli bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu geçişte Paris'te çalışan iki grafik sanatçısı, Jules Chéret (1836–1933) ve Eugene Grasset (1841–1917) önemli rol oynamışlardır. 1881'de çıkan basın…
Grafik

Propaganda Afişi

Bir kampanyaya (alkollü içeceklerle mücadele, karayolu kazalarını önleme) hizmet etmek ve siyasi mesajlar vermek için hazırlanan propaganda afişleri, ender olarak bilgi verici niteliktedir. Örnek işçilerin adlarını açıklayan Sovyet afişleri, emekçiler…
Grafik

Afiş Nedir?

Afiş, Türk Dil Kurumu'nun tanımına göre; "bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanı, ası" şeklinde tanımlanmaktadır. Afiş, reklam ya da propaganda yapmak, bir oyun,…
Grafik

Grafik bölümü hakkında bilgiler

Grafik bölümü mezunları baskı resim sanatçısı, reklam şirketlerinde sanat yönetmeni, matbaa, gazete ve basımcılıkta sanat danışmanı, müze ve sergileme uzmanı, olarak çalışabilirler. Grafik sanatları programının amacı, grafik, baskı ve resim gibi, grafik…
Grafik

Grafik tasarım ile ilgili alanlar

Hayatımızın her anında grafik tasarım ile ilgili alanları ve grafik tasarım ile yapılmış çalışmaları görebiliriz. Tipografi İllüstrasyon Karikatür Serigrafi Gravür, Klişe, Trio Afiş, Bilboard, Branda, Pano Dizgi Kitap Tasarımı Ambalaj Tasarımı Stand…
Grafik

Tipografi

Tipografi yazıyı bir forma sokma sanatı ve tekniğidir. Font (yazı tipi), font büyüklüğü, satır uzunluğu, satır arası boşluk ve benzeri unsurların kombinasyonları ile yapılır. Yayımlanacak yazınsal içeriğin bir forma sokulması veya tasarımı olarak da…
Grafik

Fanzin

Fanzin, İngilizce FANatic ve magaZINE kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşturulan finansal kaynaklardan ve hiyerarşik yapılardan uzak alternatif bir basılı materyaldir. Farklı yöntemlerle çoğaltılan örnekleri olmakla beraber genellikle fotokopi aracılığı…
Grafik

Grafik Tasarım

Grafik tasarım bir mesajı iletmek, bir görseli geliştirmek veya bir düşünceyi görselleştirmek için metnin ve görsellerin algılanabilir ve görülebilir bir düzlemde, iki boyutlu veya üç boyutlu olarak organize edilmesini içeren yaratıcı bir süreçtir.…
Grafik

Grafik Sanatı

Grafik sanatı veya grafik sanatları, geniş bir kapsamda ele alınabilecek bir sanat türüdür. Grafik sanatı genellikle iki boyutlu kaligrafi, fotoğraf, çizim, resim, özgün baskı, litografi (taş baskı), tipografi, serigrafi (ipek baskı) ve ciltlemeyi…
Grafik Nedir?
Grafik

Grafik Nedir?

Grafik: İstatistik çalışmalarında elde edilen bilgiler, ilk bakışta anlaşılabilmesi için, resim, şekil veya çizgilerle gösterilir. Bu şekillere grafik denir. Grafik, görüntünün bir yüzey üzerinde temsil edilmesidir. Fotoğraflar, çizimler, diyagramlar,…
Tasarım

Tasarım ve İnsan

Tasarım bizim hayatımızdır. Bir çok insan bunun ya farkına varamaz yada hayat temposu içerisini dikkatini çekememektedir. Ama tasarımı ne olduğunu ve hayatımıza ne kadar etkisi olduğunu görmek aslında o kadar da zor değildir. Sadece etrafınıza bakmanız…
Tasarım

Tasarımın Oluşturulması (Uygulama)

Mümkün olduğu kadar basit ve net bir tasarım yapabilmek için, tasarımın çözümünde üç boyuta geçerken çizgi, yön, doku, oran- orantı ve renkten oluşan görsel öğeler kullanılır. Kullanılan görsel öğeler yeni bir bütünü meydana getiren esas parçalardır.…
Tasarım

Tasarımın Görselleştirilmesi

Taslaklar (Eskizler): Görselleştirmenin ilk basamağı olan taslaklar, yaratıcı düşünceleri yalınlaştırarak aktaran görsel notlar yada kararlamalardır. Her taslak birer zihinsel alıştırmadır. Taslak aşaması, tasarım sürecinin beklide en uzun tutulması…
Tasarım

Tasarımın Dallarına Göre Oluşumu

Bir tasarım kendi içinde bir yapıya ve bu yapı arkasında bir planlamaya sahip olmalıdır. Bütün sanatların temelinde bir tasarım olgusu bulunmaktadır. Tasarlama eylemi, oluşturulacak yapının organizasyonu ile ilgili her türlü faaliyeti içine almaktadır.…
Tasarım Nedir?
Tasarım

Tasarım Nedir?

Tasarım, genellikle uygulamalı sanatlar ve görsel sanatlar, mühendislik, mimari ve diğer yaratıcı işler çerçevesinde ele alınır. Hem bir isim hem bir fiil (tasarlamak) olarak kullanılır. Tasarlamak, yeni bir obje (makine, bina, ürün vb.) için bir plan…
Tasarım

Logo Nedir?

Logo, bir ürünün, firmanın ya da hizmetin isminin, harf ve resimsel öğeler kullanılarak sembolleştirilmesidir. Özellikle son zamanlarda amblem kavramı ile sıklıkla karıştırılan logo veya logotype aslında, ürünleri, hizmetleri veya firmaları birbirinden…
Tasarım

Amblem

Amblem (Fransızca: emblème) (imlek, belirtke), bir fikri veya bir kurumu temsil eden görsel simgedir. Simge ile neredeyse eş anlamlı olarak kullanılsa da, daha kesin kurallarla belirlenmiş ve neyi temsil ettiği kesin olarak bilinir. 20. yüzyılın…
Tasarım

Sembol

En temel anlamı ile bir simge yoluyla bir kavramın uzlaşımsal olarak betimlenmesidir; bir düşüncenin, nesnenin, niteliğin, niceliğin vb. ruhbilimsel ve düşünbilimsel açıdan, tüm kavramlar doğaları itibari ile simgesel olup, betimlemeleri simgesel bir…
Tasarım

Arma

Arma: eskiden, bir aileye, bir kimseye ya da bir topluluğa atalarından kalan ya da kralca sonradan verilen resim, harf ya da benzeri bir simge, bir devlete, bir topluluğa, bir kente, bir kimseye özgü olan simge ya da bir geminin direk ve serenleri ile…
Tasarım

İnfografik

Bilgilendirme grafikleri ya da infografikler; bilgi, veri ve bilgi birikimlerini görsel olarak sergileyen grafiklerdir. Bu grafikler çok karışık konuları işaretler, haritalar ve teknik yazarlık ile çok kolay ve açıklayıcı bir şekilde sergiler.…
Tasarım

Dijital İllüstrasyon

Bilgisayar illüstrasyonu veya dijital illüstrasyon, tamamen dijital araçların bünyesi altında yapılan ve tablet, mouse gibi sanatçının kontrolü altında olan ve kendi hünerini kullandığı bazı yönlendirici cihazlar kullanarak oluşturulan görsellerdir.…
Tasarım

Corel Designer

Kanadalı yazılım devi Corel Corp.'un teknik çizim için geliştirilmiş 2D ve 3D grafik tasarım yazılımı. CorelDRAW temelleri üzerine kurulmuştur. Daha çok teknik illüstrasyon, tekstil, mimarlık, 3D çizim için kullanılan yazılımı CorelDRAW'dan ayıran en…
Tasarım

Teknoloji ve Tasarım

Günümüzde teknoloji; temel ve uygulamalı bilimlerin verilerinin yaratıcı süreçler içerisinde üretime dönüştürülmesini, kullanımını ve toplumsal etkilerinin çözümlenmesini kapsayan bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu yaklaşım, teknolojinin toplumsal…
Bale

Giselle

En romantik balelerden sayılan Giselle, listemize son anda girmiş gibi gözükse de bir başyapıttır. İlk defa 1841’de Paris’te sahneye konan balenin orijinal koreografisi Jean Coralli ve Jules Perrot’a aittir. Günümüzde bizlerin izlediği versiyon ise…
Bale

Romeo ve Juliet

Romeo ve Juliet, William Shakespeare’in oyunundan konusunu alan, Sergey Prokofyev’in 1935 yılında bestelediği bale müzikalidir. Romantik bir müzik olan bu eser, hem bale hem de klasik müzik repertuvarlarına girmiştir. Balenin ilk koreografisi Leonid…
Bale

Fındıkkıran

Fındıkkıran balesi ilk kez 1892’de Maryinski Tiyatro’sunda sahnelenmiştir. Uyuyan Güzel Balesi’nin bir sene önce gördüğü ilgiden dolayı Kraliyet Tiyatrosu yönetmeni, Alexander Dumas’nın Fındıkkıran öyküsünün bir bale eseri olabileceğini düşünmüş ve yine…
Bale

Uyuyan Güzel Balesi

Uyuyan Güzel, yüz yıllık uykuya dalan güzel bir prensesin öyküsünü anlatan klasik bir Avrupa masalıdır. Aslen 1697’de Fransız Charles Perrault’un ve 1812’de Alman masal üstatları Grimm Kardeşler’in yazıya geçirdiği masal, daha önce de Basile tarafından…
Bale

Kuğu Gölü Balesi

Librettosunun kime ait olduğu bilinmese de, bestecisinin Pyotr İlyiç Çaykovski olduğu herkesçe bilinen meşhur bale, dört perdelik bir eserdir. Moskova’da Rus Kraliyet Tiyatrosu’nun 1875 yılında verdiği sipariş üzerine bestelenmiştir. İlk kez 1877’de…
Bale

Tütü

Tütü, balerinlerin bale gösterisi sırasında giydiği kısa ve uzun çeşitleri olan kat kat kabarık eteklik.
Bale

Bale Ustası

Bale ustası bale eğitim yerleri çalışanıdır. Bale, dans, koreografik sayılar, opera ve operet de dans sahneleri, dans formlarının yaratıcısıdır. Ayrıca dansçıların yetkinlik seviyesinden sorumludur.