Arşivler: "14 Apr 2021"

Şiir

Lirik Şiir

Lirik şiir duyguların coşkun bir dille anlatıldığı edebiyat eserlerinin genel adıdır. Latince lyricus, Yunanca lyricos, Fransızca lyrique kelimelerinden türemiştir. Sözlük anlamı ise; coşkun, ilhamla dolu demektir. Eski Yunan'da kullanılan lirik sözcüğü…
Şiir

Didaktik Şiir

Didaktik şiir: Belli bir düşünceyi aşılamak veya belli bir konuda öğüt, bilgi vermek, bir ahlak dersi çıkarmak amacıyla öğretici nitelikte yazılan, duygu yönü az olan şiir türüdür. Kısaca öğretici şiirdir. Yusuf Has Hacip’in Kutadgu Bilig, Aşık Paşa’nın…
Şiir

Dramatik Şiir

Dramatik şiir, dram türü konuları içeren bir şiir türüdür. Acıklı ya da korkunç bir olayı konu alır. Konuyu okuyucunun gözünde canlandırabilen, harekete dönüşebilen bir şiir türüdür. Opera için yazılan manzum eserlerde de kullanılır. Karşılıklı manzum…
Şiir

Mesnevi Şiir

Mesnevi özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı şiir biçimidir. Mesnevi Şiirlerinin Özelliği Her beytinin kendi arasında kafiyelenmesi hem yazma kolaylığı sağlar…
Şiir

Pastoral Şiir

Pastoral şiir (fr. Pastorale) doğa güzelliklerini anlatan şiirlerdir. Kır, çoban hayatını, tabiat güzelliklerini tanıtıp sevdirmek gayesini taşıyan edebî eserlerdir. Doğaya karşı bir sevgi, bir imrenme söz konusudur. Bu söz için Türk Dil Kurumu…
Anlam Ayrımı

Sıfat

Bu anlam ayrımı sayfası "Sıfat" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Sıfat şu anlamlara gelebilir: Sıfat (isim): Bir kimsenin görev, ödev, toplumsal veya hukukî bakımdan yeri ve özelliği.…
Dil ve Anlatım

Sıfat (edebiyat)

Sıfat ya da ön ad; isimlerin ya da diğer sıfatların önüne gelerek onları miktar, sıra, konum, renk, biçim, bıraktığı izlenim vb. gibi çeşitli yönlerden tanımlayan, tarif eden sözcük türü. Sıfat ile nitelediği veya belirttiği ismin oluşturduğu sözcük…
Dil ve Anlatım

Türkçe

Türkçe, Türk dili ya da Türkiye Türkçesi, batıda Balkanlar’dan başlayıp doğuda Hazar Denizi sahasına kadar konuşulan Altay dillerinden biridir. Yaşı, en eski hesaplara göre 8500 olan Türkçe, bugün yaşayan Dünya dilleri arasında en eski yazılı belgelere…
Dil ve Anlatım

Gezi Yazısı

Gezi yazısı: Bir yazarın gezdiği, gördüğü yerleri edebi bir üslûpla anlattığı bir yazı türüdür. Gezi yazılarından oluşan esere seyahatname denir. Bu türün Türk Edebiyatı'ndaki en bilinen örneklerinden biri Evliya Çelebi'nin Seyahatname adlı eseridir.…
Dil ve Anlatım

Anı (edebiyat)

Anı, kişisel yaşantının bütünü ya da belli bölümlerini ya da gözlemleri dile getirmek amacıyla yazılmış edebi metinler ya da kayıtlardır. Otobiyografi ile karıştırılabilen anı, ondan dışsal olaylara verdiği önem ile ayrılır. Anıda kişisel yaşam…
Dil ve Anlatım

Eleştiri (edebiyat)

Eleştiri: Bir kişi, eser ya da konuyu doğru ve yanlışlarını göstererek anlatmak amacıyla yazılan kısa metinlerdir. Hedeflenen öğeyi doğru ve yanlış yönleriyle tanıtmayı amaçlayabileceği gibi, bu öğenin doğru tanıtılmasını sağlamayı ve bir…
Dil ve Anlatım

Röportaj (edebiyat)

Röportaj, bir gazete yazarının ünlü, tanınmış kişiler, yerler ve olaylarla ilgili inceleme ve araştırmalarına kendi görüşlerini de ekleyerek oluşturduğu yazı türü. Röportaj kelimesinin kökeni, Latincede 'toplamak', 'getirmek' anlamlarında kullanılan…
Anlam Ayrımı

Deneme

Bu anlam ayrımı sayfası "Deneme" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Deneme şu anlamlara gelebilir: Deneme (edebiyat): Bir yazarın belli bir konuya ilişkin kişisel duygu ve düşüncelerini…
Dil ve Anlatım

Deneme (edebiyat)

Deneme, bir yazarın belli bir konuya ilişkin kişisel duygu ve düşüncelerini anlattığı metinlere denir. Bu türde ilk yazıları 16. yüzyılda Fransız yazar Michel de Montaigne yazdı ve Essais (Denemeler) adıyla yayımladı. Bugün birçok ülkede ilgiyle okunan…
Anlam Ayrımı

Fıkra

Bu anlam ayrımı sayfası "Fıkra" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Fıkra şu anlamlara gelebilir: Fıkra (edebiyat): Bir yazarın herhangi bir konu veya günlük olaylar hakkındaki görüşlerini,…
Dil ve Anlatım

Fıkra (edebiyat)

Fıkra; bir yazarın herhangi bir konu veya günlük olaylar hakkındaki görüşlerini, düşüncelerini ayrıntılara inmeden anlattığı gazete ve dergilerde yayınlanan kısa fikir yazılarının genel adıdır. Bu tür yazıların diğer adı da "Köşe Yazısı"dır.…
Dil ve Anlatım

Makale

Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. Makale, alanında uzman bir kimsece yazılan, herhangi bir konuda bilgi vermek amacını güden, bir görüşü desteklemek, bir savı öne sürüp bunu…
Dil ve Anlatım

Roman

Roman, bir kişi ya da bir grup insanın başından geçenleri, onların iç ve dış yaşantılarını belli bir kronolojik, mantıksal, duygusal ya da sanatsal ilişkiyi gözeterek öyküleyen uzun kurgusal anlatı. Hikayeye kıyasla daha uzun ve olaydan ziyade kişi…
Dil ve Anlatım

Hikaye (Öykü)

Öykü ya da hikaye, gerçek ya da gerçeğe yakın bir olayı aktaran kısa, düz yazı şeklindeki anlatıdır. Kısa oluşu, yalın bir olay örgüsüne sahip olması, genellikle önemli bir olay ya da sahne aracılığıyla tek ve yoğun bir etki uyandırması ve az sayıda…
Dil ve Anlatım

Masal

Masal, sözlü halk hikâyesi. Olağanüstü öğe, kahraman ve olaylara yer veren yaşanmamış öykülerdir. Masallarda yer ve zamana bağlılık yoktur. Masal terimi öncelikle, Külkedisi, Ali Baba ve Kırk Haramiler, Keloğlan gibi ulusal ve uluslararası sözlü…
Dil ve Anlatım

Mektup

Mektup: Kişi ve kurumlara yazılan duygu ve düşüncelerin bildirildiği sıkça kullanılan bir düzyazı türüdür. Mektup veya posta, bir bilgi ve maddi bir nesnenin transferi için bir metottur. Üzerine yazı yazılıp bir zarf içine konan dokümanlar ve ayrıca…
Dil ve Anlatım

Günlük

Bir kişinin yaşadıklarını, duygu ve izlenimlerini, tarih belirterek günü gününe anlatmasıyla oluşan yazı türüne günlük denir. Günlükler her gün yazıldığı için kısadır. Bu yazılar yazarın yaşamından izler taşır. Eski edebiyattaki adı ruznamedir.…
Edebiyat

Edebiyatın Güzel Sanatlar İçindeki Yeri

İnsanda güzel duygular uyandıran, duygu düşünce ve hayal dünyasını zenginleştiren eserlere sanat eserleri denir. Resim, müzik, mimari, heykel, şiir, edebiyat birer sanat dalıdır. Sanat eserleri görsel (plastik) sanat eseri, fonetik sanat eseri ve…
Edebiyat

Atmosfer (edebiyat)

Atmosfer (edebiyat): Atmosfer, bir edebi eserde yoğun olan zihni, ahlaki, duygusal ya da heyecan verici durumların tümü. Bir sanat eserinin alıcıda uyandırdığı kalite duygusu olarak da tanımlanabilir.
Anlam Ayrımı

Kompozisyon

Bu anlam ayrımı sayfası "Kompozisyon" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Kompozisyon şu anlamlara gelebilir: Kompozisyon: Birbirinden farklı parçaları, uyumlu ve düzenli şekilde bir araya…
Edebiyat

Kompozisyon (edebiyat)

Düşünceleri düzgün bir şekilde sıralama ve ifade etmeyi sağlamak amacıyla kompozisyon kurallarından faydalanılır. Yazılı kompozisyon en az 3 bölümden oluşur. Bunlar; giriş, gelişme ve sonuç bölümleridir. Giriş bölümü Verilen bir konuyu açıklayabilmek…