Arşivler: "03 Apr 2021"

Fizik

Zincirleme Nükleer Reaksiyon

Radyoaktif elementlerin kararlı bir element oluşturması işlemi sırasında bunlar birkaç sayıda farklı reaksiyona (tepkimeye) uğrayabilirler. Nükleer fisyon (bölünme) böyle bir reaksiyondur. Atom sayısı 90 'dan büyük olan elementler fisyona…
Fizik

Zayıf Hiperyük

Parçacık fiziğinin elektrozayıf etkileşimlerinin Standart Modelinde, zayıf hiperyük, elektrik yükünü ve zayıf izospinin üçüncü bileşenini içeren bir kuantum sayıdır. Sıkça YW sembolü ile gösterilmiştir ve ölçü simetrisi U (1)' e karşılık gelir.…
Nükleer Fizik

Uranyum Ötesi Element

Uranyum ötesi element veya transuranyum element atom numarası 92'den (uranyum) büyük olan kimyasal elementlerdir. Bu elementlerin hiçbiri kararlı değildir ve zaman içinde bozunarak diğer elementlere dönüşürler. Kimyasal serilerine göre uranyum ötesi…
Nükleer Fizik

Süpernova Nükleosentezi

Süpernova nükleosentezi kuramı, süpernova patlamalarındaki farklı pek çok kimyasal elementin nasıl üretildiğini açıklamaya çalışır. İlk kez 1954 yılında Fred Hoyle tarafından geliştirilmiştir. Nükleosentez, diğer bir deyişle hafif elementlerin ağır…
Fizik

Silisyumun Yanma Süreci

Silisyumun yanması gök fiziğinde incelenen, bir gün sürüp dev yıldızlarda gerçekleşen bir bölünüm tepkimesidir. Bu süreç, genelde yıldızların yaşamlarının sonunu simgelemektedir. Çünkü bu duruma gelindiğinde tüm yakıtlarını harcamışlardır. Silisyumun…
Nükleer Fizik

Q değeri (fizik)

Q değeri, bir nükleer reaksiyon sırasında emilen ya da salınan enerji miktarıdır. Değerin artması, reaksiyonun hızlanmasına yol açar. Kaynakça Kaynak belirtilmemiş. Bu konunun ve ya bir bölümünün size ait olduğunu düşünüyorsanız lütfen bildirimde…
Nükleer Fizik

Nükleosentez

Nükleosentez, daha önceden varolan çekirdek parçacıklarından, esasen proton ve nötronlardan, yeni atomik çekirdeklerin yaratılması sürecidir. İlk atomik çekirdekler, Büyük Patlama’dan yaklaşık üç dakika sonra, Büyük Patlama nükleosentezi olarak bilinen…
Nükleer Fizik

Nükleer Reaksiyon

Nükleer reaksiyon veya çekirdek tepkimesi, iki atom çekirdeğinin veya bir atom çekirdeğiyle atom dışından bir atomaltı parçacığın çarpışarak bir veya daha fazla yeni nüklide dönüşmeleri. Bu gibi reaksiyonlarda yer alan atomaltı parçacıklar proton,…
Nükleer Fizik

Nükleer İzomer

Nükleer izomer, nükleonlarından birinin veya daha fazlasının uyarılması sonucu yarı kararlı duruma geçen atom çekirdeğidir. Bir nükleer izomer uyarılmamış çekirdeğe göre daha yüksek enerji seviyesi işgal eder. Nükleer izomer sonunda sahip olduğu ekstra…
Nükleer Fizik

Nükleer Dönüşüm

Nükleer dönüşüm, bir kimyasal element ya da bir izotopun birbirine dönüşmesidir. Her element (ya da herhangi birinin izotopu) atomlarındaki proton (ve nötron) sayılarıyla tanımlanırlar. Başka bir deyişle, atom çekirdeği içindeki proton ya da nötron…
Nükleer Fizik

Mössbauer Etkisi

Mossbauer etkisi uyarılmış bir atom çekirdeğinden gama ışınlarının yayınımı (emition) ve soğrulması (absorption) ile ilgilidir. Uyarılmış bir atom çekirdeğinden bir gama ışını yayımlandığında momentum korunumu yasasına göre çekirdeğin geri tepmesi…
Nükleer Fizik

Kozmojenik Nüklitler

Kozmojenik nüklitler (veya kozmojenik izotoplar), kozmik ışın ufalanmasının neden olduğu güneş sistemindeki bir atom çekirdeği ile birlikte yüksek enerjili bir kozmik ışın etkileştiğinde oluşan nadir izotoplardır. Bu izotoplar Dünya’nın atmosferinde…
Anlam Ayrımı

Hiperpolarizasyon

Bu anlam ayrımı sayfası "Hiperpolarizasyon" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Hiperpolarizasyon şu anlamlara gelebilir: Hiperpolarizasyon (fizik): Hiperpolarizasyon, ısıl denge…
Nükleer Fizik

Elektromanyetik Kuvvet

Elektromanyetik kuvvet, elektrik yüklü bir parçacığın manyetik alandan geçerken üzerine etki eden kuvvettir. Bir manyetik alan, bir sarmalın sarımlarında dolaşan elektron örneğinde olduğu gibi, elektrik yüklü parçacıklar hareket ettiğinde ortaya çıkar.…
Nükleer Fizik

Güçlü Etkileşim

Güçlü etkileşim, kuarklar ve gluonlar arasındaki etkileşimdir ve kuantum renk dinamiği kuramı ile betimlenir. Güçlü etkileşim, gluonlar tarafından taşınan ve kuarklar ile antikuarklara, ayrıca gluonların kendilerine etki eden kuvvettir. Gluon, Latince…
Nükleer Fizik

Fisil

Fisil izotop, yavaş nötronlarla da parçalanabilen izotoplara denir. Fisil izotoplar, fisyon reaktörlerinde ve nükleer silahlarda yakıt olarak kullanılırlar. Fisil izotoplardan en yaygın kullanılanları U²³⁵ ve Pu²³⁹'dur.
Nükleer Fizik

Emisyon Spektrumu

Kimyasal elementlerin ya da kimyasal bileşiklerin emisyon spektrumu atom ya da moleküllerin yüksek enerji seviyesinden düşük enerji seviyesine geçişinden elde edilen elektromanyetik radyasyonun frekans spektrumudur. Yayılmış fotonun enerjisi iki enerji…
Nükleer Fizik

Efektif Alan Teorisi

Fizikte efektif alan teorisi; istatistiksel mekanik model teorisi ya da kuantum alan kuramı gibi, altta yatan fiziksel kurama (ya da efektif teoriye) bir yaklaşma/yaklaştırma modeli. Efektif alan teorisinde, seçilen bir enerji ya da uzunluk ölçeğinde…
Nükleer Fizik

Çift Üretimi

Çift üretimi nötral bozondantemel parçacıkların ve bu parçacıkların antiparçacıklarının oluşması. Bir elektron ve bir pozitron oluşturmak için, bir müon ve bir antimüon veya bir proton ve bir antiprotonun oluşması örenkler arasındadır. Çift üretimi…
Nükleer Fizik

Çekirdek Kabuğu Modeli

Çekirdek kabuğu modeli ya da nükleer kabuk modeli, atom çekirdeği için oluşturulan ve Pauli dışarlama ilkesini kullanarak çekirdek yapısını enerji seviyeleri açısından açıklayan modeldir. İlk kabuk modeli 1932'de, Dmitriy İvanenko tarafından ortaya…
Nükleer Fizik

Bozunma Ürünü

Bozunma ürünü, yavru ürün, yavru izotop, radyoyavru veya yavru nüklit, radyoaktif bozunma sonrasında arta kalan nüklittir. Radyoaktif bozunma genellikle bir dizi adımlar halinde ilerler ve bu adımların bütünü bozunma zinciri olarak adlandırılır. Bozunma…
Nükleer Fizik

Bozunma Enerjisi

Bozunma enerjisi, nükleer bozunma sonucunda açığa çıkan enerjidir. Reaktantların kütlesi ile ürünlerin kütlesi arasındaki fark genellikle Q şeklinde yazılır: Q = (reaktant kütlesi) - (ürünlerin kütlesi) Bu kütle farkı Einstein'ın ünlü E=mc² formülü ile…
Nükleer Fizik

Bethe Formülü

Bethe formülü hızlı yüklü parçacıkların (protonlar, alfa parçacıkları, atomik iyonlar ama elektronlar değil), malzeme (ya da durdurma gücü malzemesi) ile enerji kaybını açıklar. Yüksek hızlı yüklü parçacıklar maddenin içinde hareket ederken, malzemenin…
Nükleer Fizik

Anomalon

Anomalon, tanecik fiziğinde yüksek enerjili bir çekirdeğin katı bir hedefle (bir emülsiyon kütlesi ya da plastik tabakalar yığını) çarpışması sonucu oluşan atom çekirdeği parçacıklarıdır. Kuramsal olarak, öbür parçacıklarla, bu tür parçacıkların…
Nükleer Fizik

Alfa Bozunumu

Alfa bozunumu veya α bozunumu (İngilizce: alpha decay veya α-decay), atomun alfa parçacığı saçarak fazla enerjisinden kurtulmasıdır. Alfa saçılması radyoaktif saçılmadır. Saçılma durumunda atom numarası 2, kütle numarası ise 4 azalır. Örneğin…
Nükleer Fizik

Zenginleştirilmiş Uranyum

Zenginleştirilmiş uranyum, içeriğindeki Uranyum-235 (kim. sembol ²³⁵U) oranı belirli yöntemlerle doğal seviyelerin üzerine çıkartılmış uranyum karışımıdır. Doğada bulunan toplam uranyum elementinin %99.284'ü Uranyum-238 (kim. sembol ²³⁸U) izotopundan…
Nükleer Fizik

VBER-300

VBER-300 300-MWe veya daha yüksek üretim kapasitesine sahip olması önerilen uzak yerler için tasarlanmış tümleşik-özlü bir Rus basınçlı su reaktörüdür. Reaktör su arıtmada kullanılması amacıyla ve yanı sıra elektrik üretimi için tasarlanmıştır.…
Nükleer Fizik

Radyoizotop Termoelektrik Jeneratör

Radyoizotop termoelektrik üreteci ya da radyoizotop termoelektrik jeneratörü gücünü radyoaktiviteden sağlayan bir elektrik üretecidir. Bu tür bir cihazda, uygun radyoaktif bir maddenin bozunmasıyla ortaya çıkan ısı Seebeck efektiyle elektriğe…
Nükleer Fizik

Radyoaktif Atık

Radyoaktif atıklar, serbestleştirme sınırlarının üzerinde aktivite konsantrasyonu içeren ve bir daha kullanılması düşünülmeyen nükleer ve radyoaktif maddeler ile radyoaktif madde bulaşmış ya da radyoaktif olmuş yapı, sistem, bileşen ve malzemelerdir.…
Nükleer Fizik

Füzyon Enerjisi

Füzyon enerjisi, elektrik üretmek için ısı üretmek amacıyla füzyon tepkimeleri kullanarak enerji üretildiği bir güç üretimi biçimidir. Füzyon tepkimeleri, daha hafif bir atom çekirdeğini birleştirerek enerji açığa çıkararak daha ağır bir çekirdek…
Nükleer Fizik

Kazatomprom

Kazatomprom, (Kazakistan Ulusal Atom Kuruluşu), Kazakistan Cumhuriyeti devletine ait nükleer yakıt ve enerji şirketidir. Enerji ve yakıt elde etmek amacıyla Uranyum, Berilyum, Tantal ve Niobyum gibi elementlerin ve ender bulunan metallerin arama ve…
Nükleer Fizik

Nükleer Kuvvet

Nükleer kuvvet, Hadronların kuantum renkdeviniminin etkili olduğu uzaklıktan sonra mezonlar aracılığı ile etkileşmeleri nükleer etkileşim olarak adlandırılır. James Chadwick tarafından nötronun keşfiyle 1932’de alanın doğmasından beri nükleer kuvvet ,…
Nükleer Fizik

Magnox

Magnox-Reaktörü, dünyada kullanılan ilk ticari nükleer reaktör tiplerindendir. Magnox: İng.; Magnesium Alloy Graphite Moderated Gas Cooled Uranium Oxide Reactor. Magnox ismi, yakıtın bulunduğu çubukların bileşiminden gelir. (magnesium non oxidizing) Tip…
Nükleer Fizik

Çok Görevli Radyoizotop Termoelektrik Üreteci

Çok görevli radyoizotop termoelektrik üreteci. (MMRTG) Multi-mission radioisotope thermoelectric generator. MMRTG, Mars Bilim Laboratuvarı (MSL - Mars Science Laboratory) gibi NASA'nın uzay görevleri için geliştirilen bir tür radyoizotop termoelektrik…
Nükleer Fizik

Nükleer Patlama

Nükleer bir patlama, kasıtlı bir yüksek hızda çekirdek tepkimesinden çıkan enerjinin hızlıca serbest kalması sonucu oluşur. Güdümlü tepkime nükleer fisyon, nükleer füzyon ya da ikisinin çok aşamalı bir basamaklı birleşimi olabilir, gerçi tüm füzyon…
Nükleer Fizik

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu

Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu, AAET ya da Euratom, Avrupa Birliği üyesi ülkelerden oluşan uluslararası bir örgüttür. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu'nun, 25 Mart 1957 tarihinde Avrupa Ekonomik Topluluğu'nun da kurulmasını öngören Roma Antlaşması'nın…
Nükleer Fizik

Nükleer Erime

Nükleer erime, bir nükleer reaktörün soğutma sistemlerinin çalışmaması ve reaktörün parçalanabilir yakıtının (uranyum veya plütonyum) tepkimesinin yavaşlatılamaması durumunda, nükleer yakıtın tamamen eriyerek çok sıcak ve çok yoğun bir sıvı haline…
Nükleer Fizik

Nükleer Fisyon

Fisyon, kütle numarası çok büyük bir atom çekirdeğinin parçalanarak kütle numarası küçük iki çekirdeğe dönüşmesi olayıdır. Fisyon reaksiyonlarında radyoaktif elementler kullanılır ve tepkimeler için bir ilk enerjiye (aktiflenme enerjisi) ihtiyaç vardır.…
Nükleer Fizik

Nükleer Füzyon

Nükleer füzyon, nükleer kaynaşma ya da kısaca füzyon; iki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element oluşturmasıdır. Çekirdek tepkimesi olarak da bilinen bu tepkimenin sonucunda çok büyük miktarda enerji açığa çıkar. Bu…
Nükleer Fizik

Nükleer Enerji

Nükleer enerji, atomun çekirdeğinden elde edilen bir enerji türüdür. Kütlenin enerjiye dönüşümünü ifade eden, Albert Einstein'a ait olan E=mc² formülü ile ilişkilidir. Bununla beraber, kütle-enerji denklemi, tepkimenin nasıl oluştuğunu açıklamaz, bunu…
Nükleer Fizik

İyon

İyon ya da yerdeş (Fr.; ion), bir veya daha çok elektron kazanmış ya da yitirmiş bir atomdan (veya bir atom grubundan) oluşmuş elektrik yüklü parçacıktır. Atomlar kararsız yapılarından kurtulmak ve kararlı hale gelebilmek için elektron alırlar ya da…
Nükleer Fizik

Nötron

Nötron, proton ile birlikte, atomun çekirdeğini meydana getirir. Bir yukarı ve iki aşağı kuarktan oluşur. Ayrıca nötron ve proton sayılarının toplamı, bize kütle numarasını verir. Nötron ve proton kütleleri, birbirine oldukça yakındır. Nötronlar yüksüz…
Anlam Ayrımı

Proton

Bu anlam ayrımı sayfası "Proton" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Proton şu anlamlara gelebilir: Proton (fizik) (bkz. Proton (fizik)): Proton, atom çekirdeğinde bulunan artı yüklü…
Nükleer Fizik

Proton (fizik)

Proton, atom çekirdeğinde bulunan artı yüklü atomaltı parçacıktır. Elektronlardan farklı olarak atomun ağırlığında hesaba katılacak düzeyde kütleye sahiptirler. Şimdiye kadar Protonların İki yukarı bir aşağı kuarktan oluştuğu kabul edilse de yeni…
Anlam Ayrımı

Atom

Bu anlam ayrımı sayfası "Atom" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Atom şu anlamlara gelebilir: Atom (fizik) (bkz. Atom (fizik)): Atom veya zerre, bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve…
Nükleer Fizik

Atom (fizik)

Atom veya zerre, bilinen evrendeki tüm maddenin kimyasal ve fiziksel niteliklerini taşıyan en küçük yapı taşıdır. Atom Yunancada bölünemez anlamına gelen atomostan türemiştir. Atomus sözcüğünü ortaya atan ilk kişi MÖ 440'lı yıllarda yaşamış…
Fizik

İzotop

İzotop : Aynı atomun farklı şekli. Proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan atomlar. Atom numaraları aynı kütle numaraları (nötron sayıları) farklı olan atomlara izotop atomlar denir. Diğer bir deyişle proton sayıları aynı (p.s= A.N), nötron…
Fizik

Amper

Amper: Bir iletkenin herhangi bir kesitinden, 1 saniyede 1 kulonluk yük geçtiğindeki akım şiddeti. Amper (sembolü A), elektrikte akım şiddeti birimidir. Birim zamanda geçen elektrik yükü miktarına elektrik akımının şiddeti denir. Bir iletkenin belli bir…
Elektrik

Ampermetre

Ampermetre: Ampermetre, bir elektrik devresinden geçen elektrik akımının şiddetini ölçen alet. Analog veya dijital olarak iki ayrı türde kullanılabilen ölçü aletleridir. Yapım amaçlarına göre birkaç Miliamper’den yüzlerce Amper’e kadar ölçüm…
Fizik

Açısal İvme

Açısal ivme: Açısal ivme, açısal hızın birim zamandaki değişimidir. SI birim sistemindeki birimi: rad/s² (radyan bölü saniye kare) dir ve genellikle Yunan harfi "α" (alfa) ile gösterilir.
Fizik

Fizikçi nedir? Tanınmış Teorik Fizikçiler Kimlerdir?

Fizikçi, fizik ile uğraşan, bu konuda eğitim görmüş, veya fizik alanında önemli gelişmelere imkan vermiş olan kişilerdir. Fizik; maddeyi, maddenin uzay-zaman boyunca hareketini ve davranışını, ilgili enerji ve kuvvetlerin varlığını inceleyen doğa…
Anlam Ayrımı

Nutasyon

Bu anlam ayrımı sayfası "Nutasyon" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Nutasyon şu anlamlara gelebilir: Nutasyon (fizik): Üğrüm. Tıpkı güneş gibi, ayın da yeryuvarına uyguladığı çekim…
Fizik

Kütleçekim İvmesi

Kütleçekimi ivmesi, bir cismin kütleçekimi etkisiyle sahip olduğu ivmedir. Gök cisimlerinin yörüngesinde ve yüzeyinde tüm cisimler bu ivme ile düşerler. Örneğin, yerçekimi için bu ivmenin Paris'teki değeri tam olarak 9,80665 m/s² (metre bölü saniyekare)…
Fizik

Yer Çekimi

Yer çekimi, Dünya'nın kütle çekimidir. Dünya yüzeyinde veya yakınındaki nesneleri etkiler ve onlara yer çekimi ivmesini kazandırır. Dünya yüzeyinde tüm cisimler bu ivme ile düşerler (düşen cisim denklemleri). İvmenin Paris'teki değeri tam olarak 9,80665…
Fizik

Foucault Sarkacı

Foucault sarkacı, adını Fransız fizikçi Léon Foucault'dan alan, ilk defa deneysel olarak Dünya'nın kendi ekseni çevresinde döndüğünü kanıtlayan sarkaç düzeneği. Bir sarkacın asılma noktası değiştiği halde salınımının değişmediğini gözleyen Foucault,…
Fizik

Doğru Akım

Doğru akım: Şiddeti ve akış yönü zamanla değişmeyen elektrik akımı. Doğru akım (DA, DC ya da sürekli akım) elektrik yüklerinin yüksek potansiyelden alçak olana doğru sabit olarak akmasıdır. Tipik olarak kablo gibi bir iletkende ya da yarı iletkenler ve…
Fizik

Eğik Atış

Eğik atış: Yatayla açı yapacak şekilde gerçekleştirilen ilk hızla atış. Düzlem üzerinde sabit ivmeli harekete bir örnek, eğik atıştır. Eğik atış yatay eksenle belli bir açı altında fırlatılan parçacığın düşey düzlem içindeki hareketidir. Tenis veya…
Fizik

Eğik Düzlem

Eğik düzlem, küçük kuvvetlerle ağır yükleri istenilen yüksekliğe çıkarmaya yarayan basit makine. Eğik düzlem, iki ucu arasında yükseklik farkı bulunan yüzey. Tarih öncesi çağlardan beri çeşitli işlerin yapılması için eğik düzlem kullanıldı. Günlük…
Fizik

Elektron

Elektron: Atomun yapısında bulunan, kütlesi protonun kütlesinin 1836'da biri olan, negatif yüklü tanecik. Elektron, atomun etrafında çok büyük hızla dönen eksi yüklü tanecik’dir. Elektron, (Elektra – Eksicik) en küçük elektrik yük birimi ve Atomu…
Fizik

Elektron Konfigürasyonu

Elektron konfigürasyonu (dizilimi): Elektronların çekirdek tarafından dizilişleri. Elektron dizilimi, atom fiziği ve kuantum kimyasında, bir atom ya da molekülün (ya da diğer fiziksel yapıların) elektronlarının atomik ya da moleküler orbitallerdeki…
Fizik

Elektronegatiflik

Elektronegatiflik: Elementlerin elektron alabilme yetenekleri. Elektronegatiflik, kimyada bağ yapımında kullanılan elektronların bağı oluşturan atomlar tarafından çekilme gücüdür. Klor gibi dış enerji seviyeleri hemen hemen tamamen doldurulmuş atomlar…
Anlam Ayrımı

Frekans

Bu anlam ayrımı sayfası "Frekans" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Frekans şu anlamlara gelebilir: Frekans (fizik) (bkz. Frekans (fizik)): Bilimsel terim olan frekans veya titreşim sayısı…
Fizik

Fiziksel Değişim

Fiziksel değişim: Maddenin bileşiminde değişikliğe neden olmayan değişim. Fiziksel değişim, maddelerin yapısı değişmeden sadece hâl, şekil, dış görünüşünde meydana gelen değişimlere verilen isimdir. Fiziksel değişmeler sonucunda yeni maddeler oluşmaz.…
Fizik

Frekans (fizik)

Frekans: Frekans veya titreşim sayısı bir olayın birim zaman (genel olarak 1 saniye) içinde hangi sıklıkla, kaç defa tekrarlandığının ölçümüdür, matematiksel ifadeyle periyodun çarpmaya göre tersidir. Bir olayın frekansını ölçmek için o olayın belirli…
Fizik

Füzyon

Füzyon: Hafif iki çekirdeğin uygun koşullarda birleşip (kaynaşarak) daha ağır ve kararlı bir çekirdek oluşturması. Nükleer füzyon, nükleer kaynaşma ya da kısaca füzyon; iki hafif elementin nükleer reaksiyonlar sonucu birleşerek daha ağır bir element…
Fizik

Hacim

Hacim: Maddenin uzayda işgal ettiği yer miktarına hacim denir. SI birim sisteminde temel hacim birimi m³: metreküp'tür. Diğer hacim birimleri bundan türetilebilir. Sıvı ve gazların hacim birimleri de litredir. Hacim V sembolü ile gösterilir. Maddelerin…
Fizik

Isı Nedir?

Isı: Maddeleri oluşturan atom veya moleküllerin kinetik enerjilerinin seviyesinde görünen enerji türü. Isı, belirli sıcaklıktaki bir sistemin sınırlarından, daha düşük sıcaklıktaki bir sisteme, sıcaklık farkı nedeniyle geçen enerjidir. Isı da iş gibi…
Anlam Ayrımı

Joule

Bu anlam ayrımı sayfası "Joule" ile benzer ada sahip maddeleri listeler. Disipline bağlı olarak farklı tanımları vardır. Joule, aşağıdaki anlamlara gelebilir: Joule Yasası - Joule yasası aslında iki farklı yasa olup, elektrik akımının…
Fizik

Joule (enerji birimi)

Joule (kısaltma J), İngiliz fizikçisi James Prescott Joule'un adıyla kullanılan bir iş veya enerji birimidir. Bir Newton'luk bir kuvvetin bir cismi kuvvet doğrultusunda bir metre hareket ettirmesiyle yapılan işe eşittir. 1 Joule = 1 Newton · 1 Metre = 1…
Fizik

Kinematik

Kinematik: Hareketi doğuran sebeplerin göz ardı edildiği ve hareketin nasıl gerçekleştiğinin ele alındığı mekanik dalı. Kinematik, (Yunanca kinema, hareket), hareketi, sebep ve tesirlerini göz önüne almadan inceleyen mekaniğin bir bölümü. Kinematik,…
Fizik

İvme

Fizikte ivme, hızın zamana göre türevi olarak tanımlanır. Büyüklüğü uzaklık/zaman² olan bir vektörel niceliktir ve cismin hem hızının hem de yönünün şiddetlerindeki değişimini gösterir. İvmeölçer yardımıyla ölçülen ivmenin SI birimi metre/saniye²'dir.…
Fizik

Vektör (fizik)

Vektör veya yöney, sayısal büyüklüğü ve birimi yanında, skaler niceliklerden farklı olarak yönü de olan niceliktir. Hız, kuvvet, ivme ve ağırlık örnek birer vektörel niceliktir. Vektörler bir sayı (skaler) ile veya başka bir vektör ile çarpılabilir ve…
Fizik

Skaler (fizik)

Fizikte, bir skaler, vektörden farklı olarak, koordinat sisteminin döndürülmesi veya değiştirilmesi (Newton mekaniğinde), herhangi bir Lorentz dönüşümü ya da uzay-zaman dönüşümü (görelilikte) sonucunda değişmeyen (bazen kısaca "yönü olmayan"…
Fizik

Kütle

Kütle: Bir cismin içerdiği madde miktarı. Fizikte, kütle, Newton'un ikinci yasasından yararlanılarak tanımlandığında cismin herhangi bir kuvvet tarafından ivmelenmeye karşı gösterdiği dirençtir. Doğal olarak kütlesi olan bir cisim eylemsizliğe sahiptir.…
Fizik

Enerji

Fizikte, enerji doğrudan doğruya gözlemlenemeyen fakat kendi konumundan hesaplanabilen fiziksel sistemin geniş ve korunmuş bir özelliğidir. Enerji, fizikte temel önemdedir. Pek çok biçime girebilmesinden dolayı enerjinin kapsamlı bir tanımını yapmak…
Fizik

Potansiyel Enerji

Potansiyel enerji, cisimlerin bir alanda bulundukları fiziksel durumlardan ötürü depoladığı kabul edilen enerjidir. Örneğin yükseğe kaldırılan bir cisim, barajlarda biriken su, sıkıştırılan veya gerilen yay potansiyel enerji depolar. Potansiyel enerji…
Fizik

Kinetik Enerji

Kinetik enerji: Kinetik enerji, bir cismin hareketinden dolayı sahip olduğu enerjidir. Cismin hareketine göre üç çeşit kinetik enerji vardır. Hareketli cisimler iş yapabilme yeteneğine sahiptirler yani bu cisimlerin enerjileri vardır. Bu hareketinden…
Fizik

Atom Ağırlığı

Atom ağırlığı: Karbon 12 izotopunun kütlesiyle karşılaştırma yapılarak bulunan atomun kütlesine denir. Bir öğenin, bir başka öğeyle oluşturduğu çeşitli bileşiklerinin birer molekül - gramında (molünde) bulunan niceliklerinin en büyük ortak böleni olan…
Fizik

Molekül

Molekül, birbirine bağlı gruplar halindeki atomların oluşturduğu kimyasal bileşiklerin en küçük temel yapısına verilen addır. Bir molekül bir bileşiği oluşturan atomların eşit oranlarda bulunduğu en küçük birimdir. Moleküller yapılarında birden fazla…
Fizik

Plazma Lambası

Plazma lambası Nikola Tesla tarafından yüksek voltaj olgusunu araştırmak amacıyla içi boşaltılmış cam tüplerde yaptığı yüksek frekans elektrik akımı deneyleri sonucunda icat edilmiştir. Tesla bu icadını "soy gaz deşarj tüpü" olarak…
Fizik

Fizikte Modelleme

Fizik olaylarının daha kolay ve iyi anlayabilmek fizik olayları modellenerek açıklanır. Modelleme yapılırken bilinmeyen ve yeterince anlaşılmayan olguya hedef, bilinen ve anlaşılan olguya ise kaynak denir. Var olan kaynaklardan hareketle bilinmeyen bir…
Fizik

Standart Model

Standart model, gözlemlenen maddeyi oluşturan, şimdiye dek bulunmuş temel parçacıkları ve bunların etkileşmesinde önemli olan 3 temel kuvveti açıklayan kuramdır. SM olarak kısaltılır. Sözü geçen 3 temel kuvvet: Elektromanyetik kuvvet, zayıf nükleer…
Fizik

Süperiletken

Belirli bir kritik sıcaklığın altında hiçbir direnç (resistans) göstermeyen maddelere süperiletken denir. Süperiletkene verilen akım, hiç bir dirençle karşılaşmayacağı için herhangi bir döngü içerisinde sonsuza kadar dolaşabilir, yeter ki sıcaklık…
Fizik

Klasik Mekanik

Klasik mekanik makroskopik boyutlarda (~10−9m >) cisimlerin hareketlerini hem deneysel hem de matematiksel olarak inceleyen, fiziğin iki ana dalından biridir. Klâsik mekanik basit kristal modellerinden, galaksilerin hareketlerine kadar oldukça geniş…
Fizik

Yoğun Madde Fiziği

Yoğun madde fiziği maddenin yoğun hallerinin fiziksel özellikleriyle ilgilenen bir fizik dalıdır. Yoğun madde fizikçileri bu hallerin davranışını fizik kurallarını kullanarak anlamaya çalışır. Bunlar özellikle kuantum mekaniği kuralları,…
Fizik

Parçacık Fiziği

Parçacık fiziği, fiziğin atomaltı parçacıkları inceleyen dalıdır. Atomaltı parçacıklar bağımsız olarak ömürleri çok kısa olduğu için normal şartlar altında gözlemlenemezler. Bu amaçla oluşturulan parçacık hızlandırıcısı denilen dev düzeneklerde, yüksek…
Fizik

Özel Görelilik

Özel görelilik kuramı ya da izafiyet teorisi, Albert Einstein tarafından 1905'te Annalen der Physik dergisinde, "Hareketli cisimlerin elektrodinamiği üzerine" adlı 2. makalesinde açıklanan ve ardından 5. makalesi "Bir cismin atıllığı…
Fizik

Genel Görelilik

Genel görelilik ya da göreliliğin genel kuramı, 1916 yılında Albert Einstein tarafından yayımlanan kütleçekimin geometrik kuramı, ve bugün modern fizikte kütle çekimi tanımladığı düşünülen kuramdır. Genel görelilik, özel görelilik ve Newton'ın evrensel…
Fizik

Biyofizik

Biyofizik, biyolojik süreçlerin aydınlatılmasında ve biyolojiye ilişkin sorunların çözümünde fiziksel bilimlerin ilke ve kavramlardan yararlanan bilim dalı. Biyofizik çok çeşitli olan ilgi alanı içinde, sinir iletisini sağlayan elektrik ya da kas…
Fizik

Modern Fizik

Modern fizik, klasik fizik ile tanımlanamayan olayları açıklamak üzere ortaya atılmış teorilerin tümüdür. Einstein'ın özel görelilik kuramından, Max Planck'ın kara cisim ışıması kuramına; Schrödinger'in kedisinden, kuark ve bozonlara kadar her şey…