Kategori: "Kültür"

  • 1
  • 2
Kültür

Toplumsal Yapı

Toplumsal yapı: Toplumda organize olmuş ilişkiler bütünüdür. Toplumun bir çerçevesini oluşturur ve bu çerçeve birey doğmadan önce kültürle korunmuş ve ilişkiler sistematik bir şekilde örgütlenmiştir. Toplumsal yapıyı oluşturan bileşenler, kültür,…
Kültür

Kültürel Değişme

Kültürel değişme: İnsanın doğal ve toplumsal çevresini denetimi altına almasını sağlayan kültürel ögelerin zaman içerisinde ve uygun koşullarda dönüşümü anlamına gelir. Teknolojik alandaki ilerlemeler maddî kültürel ögelerin, geleneklerdeki değişmeler…
Kültür

Kültürel Yozlaşma

Kültürel yozlaşma: Bir kültürün kökeninden koparak kendine yabancılaşmasına ve asli kültürel formlarının başkalaşarak bozulmasına denir. Anlam olarak bir milleti var eden değerlerin kaybedilmesi, aslından kopması, yerine taklidinin gelmesi olarak…
Kültür

Kültürel Asimilasyon

Kültürel asimilasyon: Bir kültürün, kendi içindeki azınlık kültürü eritmesi ve kendine benzetmesidir. Asimilasyon normal bir süreçle olabildiği gibi devlet eliyle zorla da olabilir. Örnek: Bulgar Türklerinin zamanla Slavlar içinde erimesi, Anadolu’daki…
Kültür

Kültürel Emperyalizm

Kültür emperyalizmi: Emperyalizm, bir ülkenin başka bir ülkenin kaynaklarını sömürmesi demektir. Kültür emperyalizmi, gelişmiş ülkelerin az gelişmiş diğer kültürleri özellikle kitle iletişim araçlarıyla etkilemesi ve kendine benzetmesidir. Kültür…
Kültür

Kültürel Şok

Kültürel şok: Kendi kültür ortamından başka bir kültür ortamına katılan bireylerin yaşadıkları bunalım ve uyumsuzluk durumudur. Kültür şoku, bir kültürden başka bir kültüre geçişte bulunan bireylerin, yeni kültüre uyum sağlamakta karşılaştıkları…
Kültür

Kültürel Gecikme

Kültürel gecikme: Bir toplumdaki maddi kültür öğelerinde meydana gelen değişim hızına, manevi kültür öğelerinin ayak uyduramaması oluşan uyumsuzluk ve görgüsüzlük durumudur. Bu kavram Amerikalı toplumbilimci William Ogburn (1886-1959) tarafından ortaya…
Kültür

Kültürel Yayılma

Kültürel yayılma: Belli bir toplumda kültürün maddî ve manevî ögelerinin dıştan içe ya da içten dışa doğru yayılmasıdır. Geçmiş yıllarda misyonerler, tüccarlar, kâşişer, göçmenler aracılığıyla gerçekleşen kültürel yayılma, günümüzde kitle iletişim…
Kültür

Alt Kültür, Alçak Kültür veya Popüler Kültür

Alt kültür, alçak kültür veya popüler kültür; Üst kültür içindeki din, dil, töre ve etnik köken bakımından kendine özgü özelliklere sahip toplulukların kültürüdür. ‘Alçak kültür’ terimi incitici olduğu için, onun yerine kimileri ‘popüler kültür’,…
Kültür

Üst Kültür veya Yüksek Kültür

Üst kültür veya yüksek kültür; Bir toplumda geçerli olan genel kültür özellikleridir. Toplumun her kesiminde bilinir ve benimsenir. Örnek: Genel Türkiye kültürü, genel Japon kültürü, genel Fransız kültürü, genel Amerikan kültürü gibi… Yüksek kültürde…
Kültür

Kültürün Kazanılması ve Sosyalleşme

İnsanların toplumları, ülkeleri birbirinden farklı da olsa biyolojik olarak birbirlerine benzerler, ama inanç, düşünce, tutum ve olayları algılayış tarzı bakımından farklıdırlar. Bu farklılığı ortaya çıkaran etkenlerin başında içinde yetiştikleri…
  • 1
  • 2