Arşivler: "Mart 2021"

Padişahlar

Osman Gazi

Osmanlı Devletinin kurucusu ve birinci padişahı. Osman Gazi, Ertuğrul Bey’in üç oğlundan birisidir. Osman Bey diğer kardeşlerinden büyük değildi, fakat adeta bir idareci olarak yaratılmıştı. Zira bu hususta çok büyük kabiliyet sahibi idi. Babası…
Padişahlar

Orhan Gazi

Osmanlı Devletinin ikinci padişahı. Osmanlı Devletini Osman Gazi kurmuştu. Fakat onu teşkilâtlandıran ve büyük bir devlet haline getiren Orhan Gazi idi. Orhan Gazi sarı sakallı, uzunca boylu, mavi gözlü idi. Yumuşak huylu ve merhametli, fakat yerine…
Padişahlar

Murad Hüdavendigar

Osmanlı Devletinin üçüncü padişahı. Sultan Murad uzun boylu, degirmi yüzlü, iri burunlu idi. Kalın ve adaleli bir vücuda sahipti. Başına mevlevi sikkesi üzerine yuvarlak testar sarılı bir başlık giyerdi. Çok sade giyinir ve kırmızı zeminli beyaz…
Padişahlar

Yıldırım Bayezid

Osmanlı Devletinin dördüncü padişahı. Yıldırım Bayezid tahta geçtikten sonra, babasının vefatı üzerine Anadolu’da vuku bulan ayaklanmaların tamamını zamanda bastırdı. Germiyan, Aydın, Menteşe ve Saruhan Beyliği bu devirde katıldı. Hâmid Beyliğine…
Padişahlar

Sultan Çelebi Mehmed

Osmanlı Devletinin beşinci padişahı. Çelebi Sultan Mehmed, orta boylu, yuvarlak yüzlü, çatık kaşlı, beyaz tenli, kırmızı yanaklı, geniş göğüslü idi. Kuvvetli bir vücuda sahipti. Gayet hareketli ve cesurdu. Güreş yapar ve çok kuvvetli yay kirişlerini de…
Padişahlar

Sultan İkinci Murat

Osmanlı Devletinin altıncı padişahı. İkinci Murad, uzun boylu, beyaz tenli, doğan burunlu ve gayet güzel yüzlü bir padişahtı. Çok güzel konuşurdu. Kendisinin en büyük saadeti, Fatih Sultan Mehmed gibi eşine ender rastlanacak ve çok kıymetli bir zatın…
Padişahlar

Fatih Sultan Mehmed

Osmanlı Devletinin yedinci padişahı. Fatih Sultan Mehmed Han Hazretleri, (2.Mehmed) uzun boylu, dolgun yanaklı, kırmızı - beyaz tenli, kırık burunlu, kolları adaleli ve kuvvetli bir padişahtı. Devrinin en büyük ulemasından birisi idi. Yedi tane yabancı…
Padişahlar

Sultan İkinci Bayezid

Osmanlı Devletinin sekizinci padişahı. İkinci Bayezid, uzun boylu, geniş göğüslü ve kuvvetli bir vücuda sahipti. Yüzü yuvarlak ve gözleri elâ idi. Cesur ve atılgandı. Aynı zamanda çok halim, selim ve dinine bağlı bir padişahtı. Babası Fatih Sultan…
Padişahlar

Yavuz Sultan Selim

Osmanlı Devletinin dokuzuncu padişahı. Yavuz Sultan Selim, uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli ve omuzları arası geniş yuvarlak başlı, kırmızı yüzlü ve çatık kaşlı, uzun bıyıklı yigit bir padişah idi. Sert tabiatlı ve cesurdu. Bu yüzden muharebeyi…
Padişahlar

Kanuni Sultan Süleyman

Osmanlı Devletinin onuncu padişahı. Kanuni Sultan Süleyman, Trabzon’da dünyaya geldi. O sırada babası orada vali idi. Babası O’nu küçük yaştan itibaren çok titiz bir şekilde yetiştirmeye başladı ve emsali görülmeyen bir terbiye ve tahsil ile…
Padişahlar

Sultan İkinci Selim

Osmanlı Devletinin on birinci padişahı. İkinci Selim, orta boylu, alnı açık, mavi gözlü, ince kaşlı ve sarışın bir padişahtı. Zamanında cereyan eden mühim hadiselerden bazıları şunlardır: Komşu devletlerle sulh anlaşmaları yapıldı. İndonezya’ya…
Padişahlar

Sultan Üçüncü Murad

Osmanlı Devletinin on ikinci padişahı. Üçüncü Murad, orta boylu, değirmi yüzlü, kumral sakallı, elâ gözlü ve beyaz tenli bir padişahtı. Çok cömertti, herkese yardım etmeyi severdi. Zamanında cereyan eden mühim olaylar: Venedik’le anlaşma…
Padişahlar

Sultan Üçüncü Mehmed

Osmanlı Devletinin on üçüncü padişahı. Üçüncü Mehmed, Manisa’da doğdu. Cok kuvvetli bir ilim tahsili yaptı. Orta boylu, kumral saçlı ve güzel yüzlü idi. Dinine çok bağlıydı ve tasavvufa da çok merakı vardı. Hz. Peygamberimizin mübarek ismi…
Padişahlar

Sultan Birinci Ahmed

Osmanlı Devletinin on dördüncü padişahı. Birinci Ahmed, Kanuni’den sonra devlet işleri ile bizzat kendisi uğraşan çok gayretli bir padişahtı. Çok sade giyinirdi. Çocuk denecek yaşlarında bile almış olduğu kararlar mükemmeldi. Daima ilim ve irfan…
Padişahlar

Sultan Birinci Mustafa

Osmanlı Devletinin on beşinci padişahı. Birinci Mustafa güzel yüzlü seyrek sakallı ,sarı benizli ve iri gözlü bir padişah idi. Akli muvazenesi bozuk olduğu halde tahta çıkarıldı. Fakat saltanatı üç ayı henüz geçmişti ki, Şeyhülislâmın fetvası üzerine…
Padişahlar

Sultan İkinci Osman

Osmanlı Devletinin on altıncı padişahı. Genç Osman İstanbul’da dünyaya geldi. Annesi onun yetişmesi için çok titiz davrandı. İyi bir terbiye ve tahsil yaptırdı. Genç Osman zeki ve enerjik bir padişahtı. Bıyıkları henüz terlememiş olan İkinci Osman…
Padişahlar

Sultan Dördüncü Murat

Dördüncü Murad İstanbul’da doğdu. İyi bir tahsil gördü. Çok kuvvetli bir vücuda sahipti. 200 okkalık gürzleri rahatça kaldırabiliyordu. En kuvvetli yaylar çeker, çok uzaklara cirit atardı. Attığı oklar ile kalkanları bile delebiliyordu. Çok küçük…
Padişahlar

Sultan İbrahim

Sultan İbrahim İstanbul’da doğdu. Uzun boylu, kuvvetli vücutlu ve kumral sakallı idi. Annesi onun iyi yetişmesi için çok gayret göstermişti. Devrinde yaşayan bazı kindar yazarların dediği gibi deli değildi. Kardeşi Dördüncü Murad’ın vefatı…
Padişahlar

Sultan Dördüncü Mehmed

Dördüncü Mehmed, İstanbul’da doğdu. Annesi onu çok iyi yetiştirdi. İyi bir ilim tahsili gördü. Zamanında bir çok isyanlar oldu. Özellikle Yeniçeri isyanları bastırılmaya çalışıldı. Zamanında Kösem Sultan öldürüldü. Köprülü Mehmed Paşa sadrazam…
Padişahlar

Sultan İkinci Süleyman

İkinci Süleyman, İstanbul’da doğdu. Annesi tarafından titizlikle yetiştirildi. Orta boylu, kır sakallı, şişman ve halim selim bir padişahtı. Padişah olduğu sırada askeri zorbaların ortalığı karıştırması üzerine büyük temizliğe girişti. Asayişi…
Padişahlar

Sultan İkinci Ahmet

İkinci Ahmed, İstanbul’da doğdu. Annesi onun terbiyesi ve tahsili ile sıkı bir şekilde meşgul oldu. Son derece faal ve her işi bizzat idare etmek isteyen biriydi. Yazı yazma kabiliyeti çok üstündü. Kendisi bir çok Kur’an-ı Kerim yazmıştır.…
Padişahlar

Sultan İkinci Mustafa

İkinci Mustafa, İstanbul’da dünyaya geldi. Kuvvetli bir ilim tahsili yaptı. Tahta geçtiğinin üçüncü günü yapacağı işleri anlatan bir yazı neşretti. Yazısında : "Zevk, sefa ve rahatı kendimize haram eylemişizdir." diyordu. Yine…
Padişahlar

Sultan Üçüncü Ahmed

Üçüncü Ahmed, uzun boylu, kara gözlü, doğan burunlu ve buğday benizli idi. Hattat ve şâirdi. Necib mahlasıyle şiirler yazmıştır. Musikiden de fevkalade anlardı. Devrinde Oran Şehri İspanyollardan alındı. 1711 senesinde Prut seferine çıkıldı. Prut…
Padişahlar

Sultan Birinci Mahmud

Birinci Mahmud küçük yaştan itibaren çok kıymetli hocalardan ilim tahsil etmeye başladı. Çok azimkâr ve sebatkâr bir padişahtı. Devrindeki en değerli kimseleri seçip iş başına getirdi. Padişah olduktan sonra ilk önce Patrona Halil ve maiyetindekileri…
Padişahlar

Sultan Üçüncü Osman

Üçüncü Osman İstanbul’da doğdu. Terbiyesi ile çok dindar olan annesi meşgul oldu. Çok cömert birisi idi. Fakirlere son derece şefkat gösterirdi. Hattatlığa çalıştı ve çok güzel yazılar yazdı. Hazreti Peygamberimizin Kademi Şeriflerini tersim…
Padişahlar

Sultan Üçüncü Mustafa

Üçüncü Mustafa orta boylu, iri gözlü, yassı burunlu ve siyah sakallı idi. Heybetli ve kuvvetli bir vücuda sahipti. Çok iyi bir tahsil yaptı. Çok çalışkan ve cömert bir insandı. Bilhassa şiirde büyük kabiliyeti vardı. (Cihangir) mahlasıyla yazdığı…
Padişahlar

Sultan Birinci Abdülhamid

Birinci Abdülhamid İstanbul’da doğdu. Annesi ona kuvvetli bir tahsil yaptırdı. Zamanındaki mevcut tarihlerin, hepsini gözden geçirdi. Hat sanatı ile de meşgul oldu. Çok hassas ve nazik bir insandı. Zamanında bir çok ıslahat ve imar hareketlerinde…
Padişahlar

Sultan Üçüncü Selim

Üçüncü Selim İstanbul’da doğdu. Sarayda çok güzel bir şekilde yetiştirildi. Edebiyata ve güzel yazı yazmaya çok meraklı idi. Yazmış olduğu hat ve levhalardan bazıları cami ve türbelerde asılmıştır. Arapça ve Farsça lisanlarına fevkalade vakıftı.…
Padişahlar

Sultan Dördüncü Mustafa

Dördüncü Mustafa İstanbul’da doğdu. Yetişmesi ile annesi meşgul oldu. İyi bir tahsil yaptırdı. Diğer padişahlar gibi o da hattatlığa çalıştı. Gayet güzel yazıları vardır. Osmanoğulları içinde Besinci Murad’dan sonra en az padişahlık…
Padişahlar

Sultan İkinci Mahmud

İkinci Mahmud İstanbul’da doğdu. Diğer padişahlar gibi kuvvetli bir tahsil gördü. Tahta çıktığında 23 yaşında idi. Üçüncü Selim’in, öğrenimine bizzat önem vererek yetiştirdiği kıymetli bir şahsiyetti. Hattat, bestekâr ve şairdi. (Adli)…
Padişahlar

Sultan Birinci Abdülmecid

Abdülmecid İstanbul’da dünyaya geldi. Babası ona iyi bir tahsil yaptırmak için çok titiz davrandı. Kendisi biraz zayıfça idi. Çok zeki, terbiyeli, merhamet ve şefkatli bir kimseydi. Tahta çıktığında 16 yaşındaydı. Yeni gelişmeleri çok sıkı bir…
Padişahlar

Sultan Abdülaziz

Sultan Abdülaziz İstanbul’da doğdu. Çok kuvvetli bir tahsil gören padişahın edebi kültürü de gayet genişti. Uzun boylu, değirmi yüzlü, kumral sakallı ve geniş omuzluydu. Vücudu pek iri ve heybetli idi. Cihan pehlivanları ile güreşebilecek kuvvete…
Padişahlar

Beşinci Sultan Murad

Beşinci Murad da İstanbul’da doğdu. Değerli âlimler tarafından yetiştirildi. Şiir ve Nesir üzerinde çalışmalar yaptı. Tahta çıktığında 35 yaşında idi. Sultan Abdülaziz’i tahttan indirenler onu padişah yaptılar. Tahta çıktığı zaman akli…
Padişahlar

Sultan İkinci Abdülhamid

Sultan II. Abdülhamid (Osmanlı Türkçesi: Abdü’l-Ḥamīd-i sânî; 21 Eylül 1842 - 10 Şubat 1918), Osmanlı İmparatorluğu’nun 34. padişahı ve çöküş sürecindeki devlette mutlak hakimiyet sağlayan padişah. Tahtta kaldığı yıllarda imparatorluk dağılma…
Padişahlar

Sultan Mehmed Reşad

Beşinci Mehmed Reşad İstanbul’da doğdu. Orta boylu, mavi gözlü ve beyaz tenli idi. Şiirle de meşgul oldu. Fakirlere ve hastalara çok yardım ederdi. Tarih kitaplarını okumaktan zevk alırdı. Çok kuvvetli bir hafızaya sahipti. Babası onun tahsiline…
Padişahlar

Sultan Mehmed Vahidüddin

Mehmed Vahidüddin de İstanbul’da doğmuştur. Orta boylu, zayıf fakat kuvvetli bir vücudu vardı. Kıymetli ulema tarafından iyi bir tahsil yaptırıldı. Tahta çıktığında Osmanlı Devleti en kötü günlerini yaşıyordu. Birinci Dünya Savaşında kendi…
Mimarlar

Mimar Kemaleddin

Hayatı Ahmed Kemaleddin (1870; Acıbadem, Kadıköy, İstanbul - 13 Temmuz 1927; Ulus, Ankara), 20. yüzyılın başlarındaki çalışmalarıyla tanınan ve Birinci Ulusal Mimarlık Akımının önde gelen isimlerinden olan Türk mimar. 1870 yılında orta sınıfa mensup bir…
Mimarlar

Turgut Cansever

Turgut Cansever’in Hayatı Turgut Cansever (d. 12 Eylül 1921, Antalya - ö. 22 Şubat 2009, İstanbul) Türk mimar, şehir plancısı, düşünür. Dünyada üç kez Ağa Han Mimarlık Ödülü almış tek mimardır. "Bilge Mimar" da olarak anılır. Kent, imar,…
Mimarlar

Vedat Tek

Vedat Tek’in Hayatı Mehmet Vedat Tek (1873, İstanbul - 1942, İstanbul), Türk mimar. 20. yüzyılın başlarındaki çalışmalarıyla tanınmakta ve Birinci Ulusal Mimarlık Akımı’nın Mimar Kemalettin Bey ile birlikte en önde gelen iki isminden…
Mimarlar

Alexandre Vallaury

Hayatı Alexandre Vallaury (d. 2 Nisan 1850 - ö. 2 Mayıs 1921), İstanbullu Levanten ve Fransız asıllı mimar. Sanayi-i Nefise Mektebi’nin mimarlık bölümünün kurucusu ve ilk mimarlık hocasıdır. Bu kurumda hocalığı kesintisiz 25 yıl sürdürmüştür. 1855…
Mimarlar

Emin Onat

Hayatı ve Çalışmaları Emin Onat, Türk mimar. 1908 yılında İstanbul’da doğdu. Beyazıt Numune Mektebi ve Vefa Sultanisi’nden sonra 1926′da (sonradan Yüksek Mühendis Mektebi olan) Mühendis Mektebi’ne girdi. Üstün başarısı nedeniyle…
Mimarlar

Orhan Arda

Hayatı ve Çalışmaları Ahmet Orhan Arda, (1911 – 4 Temmuz 2003) Türk mimar. Selanik’de 19 Mayıs 1911 yılında doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1936’da (İTÜ)Yüksek Mühendis Mektebi’nden mezun oldu. 1938’de mezun olduğu yüksek…
Mimarlar

Rem Koolhaas

Hayatı ve Çalışmaları Remment Lucas Koolhaas (d. 17 Kasım 1944, Rotterdam, Hollanda) Hollandalı bir mimar ve mimarlık teorisyenidir. Aynı zamanda Harvard Üniversitesi’nde dersler vermektedir. Rem Koolhaas, Hollanda Film ve Televizyon Akademisi’nde…
Mimarlar

Oscar Niemeyer

Hayatı ve Çalışmaları Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares Filho (15 Aralık 1907 - 5 Aralık 2012), bilinen adıyla Oscar Niemeyer, Brezilyalı mimar. Uluslararası modern mimarlığın en önemli temsilcilerinden. Dökme betonunun estetik amaçlar için…
Mimarlar

Ole Scheeren

Hayatı ve Çalışmaları Ole Scheeren (d. 1971, Karlsruhe, Almanya) Alman kökenli bir mimar ve OMA (Office for Metropolitan Architecture) mimarlık ofisinin Rem Koolhaas, Ellen van Loon, Reinier de Graaf, Shohei Shigematsu ve Victor van der Chijs ile…
Mimarlar

Zaha Hadid

Hayatı ve Çalışmaları Zaha Hadid (d. 31 Ekim 1950, Bağdat, Irak - 31 Mart 2016, Miami, ABD), Irak asıllı İngiliz vatandaşı, dekonstrüktivist mimar. Zaha Hadid 1950’de Bağdat’ta doğmuştur. Londra Architectural Association okulunda mimarlık okumadan…
Mimarlar

Felix Candela

Hayatı ve Çalışmaları Felix Candela (İspanyolca: Félix Candela Outeriño) (d. 27 Ocak 1910 – ö. 17 Aralık 1997) İspanyol/Meksikalı mimar. En çok Meksika mimarisine ve inşaat mühendisliğine yaptığı katkılarla tanınmıştır. Felix Candela’nın mimarlık…
Mimarlar

Jørn Utzon

Hayatı ve Çalışmaları Jørn Oberg Utzon (d. 9 Nisan 1918, Kopenhag, Danimarka – ö. 28 Kasım 2008, Kopenhag, Danimarka), dünyaca ünlü Sydney Opera Binası’nı tasarlamış Danimarkalı bir mimar. Sydney Opera Binası 28 Haziran 2007 tarihinde Dünya mirası…
Mimarlar

Le Corbusier

Hayatı ve Çalışmaları Le Corbusier olarak tanınan Charles-Edouard Jeanneret (d. 6 Ekim 1887 - ö. 27 Ağustos 1965) İsviçre asıllı Fransız mimar. Modernizm’e ve uluslararası tarz’a yaptığı katkılar ile tanındı. Yaptığı tasarımlarda; kalabalık…
Mimarlar

Ludwig Mies van der Rohe

Hayatı ve Çalışmaları Ludwig Mies van der Rohe kısaca Ludwig Mies (27 Mart 1886, Aachen - 17 Ağustos 1969), Alman mimar ve tasarımcı. Taş ustası olan babasıyla duvarcılık atölyelerinde çalıştı. 13 yaşına geldiğinde Berlin’e taşındı ve orada art…
Mimarlar

Ernesto Nathan Rogers

Hayatı ve Çalışmaları Ernesto Nathan Rogers (16 Mart 1909 - 7 Kasım 1969), İtalyan mimar, yazar ve eğitmen. İtalya’nın Trieste şehrinde doğdu, 1932 yılında İtalya’da Milan Politeknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Ünlü İngiliz-İtalyan…
Mimarlar

Rudolf Steiner

Hayatı ve Çalışmaları Rudolf Joseph Lorenz Steiner (d. 25 Şubat 1861- ö. 30 Mart 1925), Avusturya asıllı filozof, bilim adamı, eğitimci, sanatçı, ezoterist, yazar, antropozofi’nin kurucusu. 1861’de Kraljevec’de doğdu. Viyana Yüksek Teknik Okulu’nda…
Mimarlar

Frank Lloyd Wright

Hayatı ve Çalışmaları Frank Lloyd Wright (d. 8 Haziran 1867, Wisconsin ö. 9 Nisan 1959 Phoenix Arizona), ABD’li mimar, yazar, eğitimci. Modern mimarlık tarihinin en önemli kişiliklerinden birisidir. Son derece basit ve yalın iç mekanlara, düzenli…
Mimarlar

Donato Bramante

Hayatı ve Çalışmaları Donato Bramante (asıl adı: Donato di Pascuccio d’Antonio), (d. 1444 Fermignano, İtalya - o. 14 Mart 1514, Roma) ünlü İtalyan mimarı. Bramante Urbino kenti yakınlarında (şimdi Fermignano adlı kasaba olan) "Monte…
Mimarlar

Miletli İsidoros

Miletli Isidore (*), İstanbul’da bulunan Ayasofya kilisesini Tralles’li Anthemius ile birlikte tasarlamıştır. İmparator I. Justinian, 532 yılında yaşanan Nika ayaklanması sırasında tahrip olan 4. yüzyılda yapılan Konstantinopolis…
Mimarlar

Trallesli Anthemius

Hayatı ve Çalışmaları Trallesli Anthemius, İstanbul’da bulunan Ayasofya kilisesini Milet’li İsidoros ile birlikte tasarlamıştır. Konstantinopolis’te geometri profesörüydü. Anthemius, eğitimli bir aileden geliyordu. Fizikçi…
Mimarlar

İmhotep

İmhotep ("barış içinde gelen", MÖ 2667 - MÖ 2648), Antik Mısır’da mimar, yazar, hekim, mucit, mühendis, heykeltıraş, astronom ve firavun Djoser’in veziri olan efsanevi kişi. İmhotep, çağının en büyük dehalarından biridir; bilimsel…
Mimarlar

Ahmet Vefik Alp

Hayatı ve Çalışmaları Ahmet Vefik Alp (d. 31 Mayıs 1948, Kadıköy, İstanbul), Türk mimar, kent bilimci, yüksek mühendis ve siyasetçi. 1967′de Saint Joseph Lisesi’ni bitirdi. Ardından Robert Kolej, İnşaat Mühendisliği bölümüne giren Alp, aynı…
Mimarlar

Nail Çakırhan

Hayatı ve Çalışmaları Nail Çakırhan (d. 1910, Ula - ö. 10 Ekim 2008, Muğla) Türk gazeteci, şair, uluslararası ödüllü mimar ve restoratör. Nail Vahdeti Çakırhan, ikinci ismi Vahdeti’den esinlenerek şiirlerinde kendini Nail V. imzası ile tanıttı.…
Mimarlar

Edoardo Detti

Hayatı ve Çalışmaları Edoardo Detti (doğumu 16 Ocak 1913, İtalya – ölümü 24 Aralık 1984 İtalya) İtalyan mimar ve şehir planlamacısı. Modern mimarlığın İtalya’daki temsilcilerinden birisi idi. Giovanni Michelucci’nin öğrencilerin birisi olan…
Mimarlar

Gottfried Böhm

Gottfried Böhm (d. 23 Ocak 1920, Offenbach am Main), Alman çağdaş mimar. Gottfried Böhm 23 Ocak 1920 tarihinde Almanya’nın Hessen eyaletindeki Offenbach am Main şehrinde dünyaya geldi. Babası Dominikus Böhm, Almanya’nın birçok bölgesinde inşa ettiği…
Mimarlar

Walter Adolph Georg Gropius

Hayatı ve Çalışmaları Walter Adolph Georg Gropius (18 Mayıs 1883 – 5 Temmuz 1969) bir Alman mimar ve Bauhaus’u kuran kişidir. Almanya, Berlin doğumludur. 1934′te Nazi Almanyası zamanında Bauhaus’un kapatılması üzerine yurtdışına göç…
Mimarlar

Şevki Vanlı

Şevki Vanlı (d. 1926, Konya - ö. 29 Temmuz 2008, Ankara), mimar. Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra, Floransa Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nden 1954 yılında mezun oldu. Doktorasını verdikten sonra serbest mimar olarak çalışmaya…
Mimarlar

Giovanni Michelucci

Hayatı ve Çalışmaları Giovanni Michelucci (d. 2 Ocak 1891, Pistoia, İtalya – ö. 31 Aralık 1990, Floransa, İtalya) İtalyan bir mimar, şehir planlamacısı ve gravürcü. 20. yüzyılda İtalya’nın önde gelen mimarlarından birisi olan Giovanni…
Mimarlar

Ersen Gömleksizoğlu

Hayatı ve Çalışmaları Ersen Gömleksizoğlu Türk mimar. Türkiye mimarlık tarihinde önemli bir yere sahip olan Tandoğan Öğrenci Yurdu’nu tasarlamıştır. Bir süre İller Bankası’nda çalışan Ersen Gömleksizoğlu, sonraları Şevki Vanlı ile bir ortaklık kurdu. Bu…
Mimarlar

Zeynep Çelik

Hayatı ve Çalışmaları Zeynep Çelik Türk mimar, profesör. Robert Kolej’den 1970 yılında mezun olmuştur. New Jersey Teknoloji Enstitüsü’nde mimarlık profesörüdür. Çelik, 19. Yüzyılda Osmanlı Başkenti: Değişen İstanbul, Şark’ın…
Mimarlar

Ali Saim Ülgen

Hayatı ve Çalışmaları Ali Saim Ülgen (15 Ağustos 1913 - 8 Şubat 1963) Türk mimar ve restoratör. Türkiye’nin onarım ve restorasyon alanlarında uzmanlaşmış ilk yüksek mimarlarından biridir. Eski eserlere olan ilgisi küçük yaşlarda başlamış, lise…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Fatih Akın

Fatih Akın, 25 Ağustos 1973’te Almanya’da dünyaya geldi. 7 yaşında sinemayla ilgilenmeye başladı. 80’lerde VHS video sistemiyle filmler izliyordu. 1994’te, Hamburg Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nin Görsel İletişim Bölümü’ne kaydoldu. Aynı yıl 3…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Nuri Bilge Ceylan

26 Ocak 1959′da İstanbul, Bakırköy’de doğan Nuri Bilge Ceylan’ın çocukluğu Çanakkale, Yenice’de geçer. İstanbul Yeşilköy’de Zirai Araştırma Enstitüsü’nde çalışmakta olan Ziraat mühendisi babasının idealist amaçlarla…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Ferzan Özpetek

Türk yönetmen ve senaryo yazarıdır. İtalya’nın ve Avrupa’nın en çok beğenilen yönetmenlerinde biri olmuştur. Bugüne kadar çektiği 6 filmin senaryosunu da kendisi yazmıştır. Kazandığı sayısız prestijli ödül bulunmaktadır. 3 Şubat…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Kutluğ Ataman

Kutluğ Ataman (d. 1961, İstanbul) Türk film yönetmeni ve çağdaş sanatçı. Filmleri ve sanat eserleri dünya çapında gösterilen sanatçı İstanbul ve Londra’da yaşamını sürdürmekte, eserleri esas olarak, insanların kendilerini ifade yoluyla…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Metin Erksan

Metin Erksan (d. 1 Ocak 1929, Çanakkale - ö. 4 Ağustos 2012, İstanbul ), Türk yönetmen ve sinemacı. Pertevniyal Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi bölümünü bitirdi. 1947′den başlayarak çeşitli dergi ve…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Sohban Koloğlu

Sohban Koloğlu (d. 1918, İstanbul - ö. 8 Ocak 2000, İstanbul), sinema dekoratörü, yönetmen, oyuncu, sanat yönetmeni. 1949 yılında Çığlık adlı filmin sanat yönetmenliğiyle Yeşilçam’a giren Sohban Koloğlu, sinema sanatında asıl ustalığını…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Hulki Saner

Hulki Saner (d. 24 Temmuz 1925 İstanbul - ö. 20 Temmuz 2005 İstanbul) senarist, yönetmen, film yapımcısı, oyuncu, film dağıtımcısı, film müzikçisi, söz yazarı ve besteci. 1925 yılında İstanbul’da doğdu Saner, Kimya Fakültesi’ni bitirdi ve 1944’te…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Turgut Demirağ

Hayatı Turgut Demirağ (d. 1920, Sivas - ö. 1987, İstanbul), Türk sinema yönetmeni, yapımcısı ve senaristi. 1939′da Amerika’da Güney Kaliforniya Üniversitesi’nin sinemacılık bölümünden mezun olan Demirağ, 1945′te Türkiye’de…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Sema Poyraz

Sema Poyraz, 1950 yılında Zonguldak’ta dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte Almanya’ ya yerleşti. Lise eğitimini 1970 yılında Stuttgart’ta tamamladı ve ardından bir yıl Oxford’ta yaşadı. Yüksek öğrenimini Münih’ teki Ludwig…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Ertem Eğilmez

Ertem Eğilmez’in Hayatı Ertem Eğilmez (Trabzon, 18 Şubat 1929 – İstanbul, 21 Eylül 1989), Türk yapımcı ve sinema yönetmenidir. İlk ve orta öğrenimini Konya’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra dükkân açıp…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Süreyya Duru

Süreyya Duru’nun hayatı Süreyya Duru (d. 1930 - İstanbul, ö. 21 Şubat 1988), Türk film yönetmeni ve yapımcı. 1930 da doğdu. Galatasaray Lisesini bitirdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okudu. Yapımcı Naci Duru’nun oğludur. 1955…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Bilge Olgaç

Bilge Olgaç’ın hayatı Bilge Olgaç (d. 1940 - Kırklareli, ö. 3 Mart 1994 - İstanbul), Sinema yönetmeni, senarist. 6 çocuklu, yoksul bir ailenin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldi. 16 yaşında evlendi. 1962 yılında Memduh Ün’ün asistanlığıyla…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Halit Refiğ

Halit Refiğ’in hayatı Halit Refiğ (d. 5 Mart 1934 İzmir - ö. 11 Ekim 2009 İstanbul), Türk sinema yönetmeni. 1934’te İzmir’de dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesinde tamamladı. Robert Kolej Mühendislik Bölümü’nde okudu.…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Özdemir Birsel

Hayatı ve Çalışmaları Özdemir Birsel, (d. 1929, İzmir - ö. 8 Ocak 2006, İstanbul), film yönetmeni, senarist, yapımcı. 1951 yılında kardeşi Nüzhet Birsel ile birlikte "Birsel Film" adlı şirketi kurarak yapımcılıkla sinemaya başlayan Özdemir…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Memduh Ün

Hayatı ve Çalışmaları Memduh Ün (d. 14 Mart 1920). Eski futbolcu, sinema yönetmeni, oyuncu, senarist, yapımcı. Beşiktaş’ın 1940-41 sezonu şampiyon bitiren kadroda futbolcu olarak görev yapan Memduh Ün futboldan koptuktan sonra Turhan Ün takma…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Osman Fahir Seden

Osman F. Seden’in Hayatı Osman Fahir Seden, (d. 22 Mart 1924 – ö. 1 Eylül 1998). Yönetmen, senarist, yapımcı ve oyuncudur. Alman Lisesi’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi’nde Hukuk eğitimi aldı. Hayatı boyunca 100′ün üzerinde…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Fuat Uzkınay

Fuat Uzkınay (1888, İstanbul - 29 Mart 1956 - İstanbul), ilk Türk sinemacısı. İlk ve ortaöğrenimini İstanbul’da tamamladı. İstanbul Sultanisi’ni bitirdikten sonra İstanbul Dar - ül Fünun’un fizik-kimya bölümüne girdi. Türkiye’de…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Atıf Yılmaz

Atıf Yılmaz Batıbeki (9 Aralık 1925, Mersin - 5 Mayıs 2006, İstanbul), Kürt asıllı Türk film yönetmeni, yapımcı ve senarist. Atıf Yılmaz’ın hayatı Mersin’de doğmuştur. Lise öğrenimini de yine bu şehirde tamamlamıştır. Daha sonra İstanbul…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Ömer Kavur

Ömer Kavur (d. 18 Haziran 1944, Ankara - ö. 12 Mayıs 2005, İstanbul), Türk film yönetmeni, yapımcısı ve senarist. 1944′te Ankara’da orta üst sınıf bir ailenin çocuğu olarak doğan Ömer Kavur, ilkokulu İstanbul Kızıltoprak’ta bitirdi.…
Alfred Hitchcock
Yapımcı Senarist Yönetmen

Alfred Hitchcock

Hayatı Alfred Joseph Hitchcock, (d. 13 Ağustos 1899 - ö. 29 Nisan 1980), Birleşik Krallık doğumlu Amerikan gerilim filmleri yönetmeni. Londra’da dünyaya gelen ve mühendislik eğitimi gören Hitchcock; Psycho, North by Northwest, Vertigo, Rear Window…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Ali Özgentürk

Ali Özgentürk, (d.4 Kasım 1945, Adana) 1979 yılında çektiği ilk uzun metrajlı filmi Hazal ile adını duyuran Türk yönetmen ve senarist. Asıl adı Ali Habib Özgentürk olan Ali Özgentürk, İstanbul Üniversitesi’nde felsefe ve sosyoloji eğitimi aldı.…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Nevzat Pesen

Nevzat Pesen (Doğum Tarihi : 1924, İzmir - Ölüm Tarihi : 1973, İstanbul) Türk sinema yönetmeni. Nevzat Pesen,1924 yılında İzmirde doğdu. Sinema işletmeciliği yaptı. 1950’lerin ikinci yarısında sinemaya geçenler arasında Umut verici, piyasa kalıplarının…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Akira Kurosawa

Hayatı Akira Kurosava (d. 23 Mart, 1910 - ö. 6 Eylül, 1998) Japon film yönetmeni, film yapımcısı, senarist ve kurgucu. 57 senelik kariyerinde 30 film yöneten Kurosawa, sinema tarihinin en önemli ve etkileyici yönetmenlerinden biri olarak kabul edilir.…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Suavi Tedü

Hayatı Suavi Tedü (22 Şubat 1915, İstanbul - 26 Mart 1959, İstanbul), Türk sinema oyuncusu, yönetmen ve senarist. Şehir Tiyatroları sanatçısıydı. 22 Şubat 1915 yılında İstanbul’da doğdu. İlk öğrenimini Davutpaşa Ortaokulu’nda bitirdi. Daha…
Safa Önal
Yapımcı Senarist Yönetmen

Safa Önal

Safa Önal’ın Hayatı Safa Önal, (d. 17 Aralık 1931, Avanos, Nevşehir), Türk senarist, yönetmen ve yazar. Yazdığı senaryolar ve yönetmenlik yaptığı filmlerle Türk sinemasına imzasını atan Safa Önal, 17 Aralık 1931 tarihinde Nevşehir’de doğmuştur.…
Yapımcı Senarist Yönetmen

Yücel Çakmaklı

Yücel Çakmaklı 1937 senesinde Afyonkarahisar’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü’nden mezun olduktan sonra askerlik vazifesini tamamlayan Çakmaklı, askerlik dönüşü Yeni İstanbul gazetesinde Tarık Buğra’nın…
Müzik Sanatçıları

Michael Jackson

Michael Jackson (29 Ağustos 1958; Gary, Indiana - 25 Haziran 2009; Los Angeles, Kaliforniya), "Pop’un Kralı" olarak tanınan Afro-Amerikalı efsanevi şarkıcı, müzisyen, besteci, söz yazarı, dansçı ve pop yıldızı. Jackson ailesinin dokuz…
Müzik Sanatçıları

Madonna

Madonna Louise Ciccone veya bilinen adıyla Madonna (d. 16 Ağustos 1958; Bay City, Michigan), ABD’li şarkıcı, müzisyen, dansçı, aktris, film yapımcısı, yazar ve moda simgesidir. Sanatçı, çoğu çevrede "Pop Müziğin Kraliçesi" olarak…
Müzik Sanatçıları

Bob Dylan

Robert Allen Zimmerman veya sahne adıyla Bob Dylan, (24 Mayıs 1941, Minnesota), ABD’li müzisyen. Robert Allen Zimmerman (Shabtai Zisel ben Avraham) 24 Mayıs 1941 tarihinde Minnesota eyaletinin Buluth şehrinde bulunan St. Mary’s…
Müzik Sanatçıları

The Beatles

The Beatles, İngiltere’nin Liverpool kentinde kurulmuş müzik grubudur. 60′lı yılların popüler grubu. The Beatles hem sanatsal hem de ticari başarılarıyla tarihte büyük bir üne kavuşmuştur. Modadan müziğe kadar geniş yelpazede bugünkü…
Müzik Sanatçıları

Frank Sinatra

Francis Albert Sinatra (12 Aralık 1915 - 14 Mayıs 1998), ABD’li şarkıcı, oyuncu. Asıl adı Francis Albert Sinatra olan sanatçı 12 Aralık 1915 yılında Hoboken’de doğdu. Sinema oyuncusu olarak da büyük başarı kazanan ABD’li popüler bir…
Müzik Sanatçıları

ABBA

ABBA, 1972 yılında kurulan 1982′ye yılına dek etkin olan İsveçli bir pop müzik grubudur. 1966 yılında bir müzik grubu kurmaya karar veren Björn Ulvaeus ve Benny Andersson, 1969 ilkbaharında ABBA’nın diğer yarısını oluşturacak olan Agnetha…